Fundacje niejasno rozliczają się z „jednego procenta”

1procent_coverZdecydowana większość organizacji pożytku publicznego (OPP) w Polsce nie dzieli się w sposób jasny i rzetelny swoimi wynikami finansowymi – wynika z badań firmy Grant Thornton. Sprawozdania finansowe są niekompletne, zawierają błędy merytoryczne, a przede wszystkim – OPP niechętnie udostępniają je podatnikom.

Kluczowe wnioski z badania:

  • Organizacje pożytku publicznego bardzo rzadko dzielą się swoimi wynikami finansowymi. Zaledwie 9 proc. z nich publikuje sprawozdania na swoich stronach internetowych, a tylko 15 proc. w KRS-ie
  • Jakość sprawozdań finansowych jest bardzo niska. Audytorzy Grant Thornton ocenili je średnio na 3,8 z 12 możliwych do uzyskania punktów
  • Aż co drugie (52 proc.) badane sprawozdanie finansowe zostało ocenione jako „bardzo niskiej jakości”, czyli uzyskało nie więcej niż 4 pkt
  • Żadne sprawozdanie nie uzyskało maksymalnej liczby punktów, a tylko 4 proc. sprawozdań było ocenione jako „akceptowalne” (tzn. uzyskało przynajmniej 9 pkt)

Firma audytorsko-doradcza Grant Thornton postanowiła zweryfikować, czy OPP w sposób właściwy gospodarują pieniędzmi podatników i czy mają na uwadze pełną transparentność swoich działań.

Jan Letkiewicz
Partner Zarządzający Audytem w Grant Thornton

„Zastosowaliśmy takie same kryteria, jakie stosuje się wobec normalnych przedsiębiorstw działających w Polsce, a więc poddaliśmy reprezentatywną grupę 100 aktywnych OPP standardowemu audytowi finansowemu. Wyniki naszej analizy są mało optymistyczne. Gdyby organizacje pożytku publicznego miały być poddane badaniom, jakim na co dzień podlegają firmy w Polsce, to bez wątpienia byłyby negatywnie ocenione przez audyty zewnętrzne, a także swoje Rady Nadzorcze. OPP nie tylko nie dzielą się z otoczeniem swoimi sprawozdaniami finansowymi, ale też sama jakość sporządzonych sprawozdań odbiega dość znacząco od przyjętych standardów, jakie stosowane są wobec podmiotów gospodarczych w naszym kraju.”

W badaniu można było zdobyć 12 punktów. Ocena uwzględniała dostępność danych finansowych (umieszczenie SF na stronie i w KRS-ie), a także zawartość merytoryczną sprawozdań (5 obiektywnie wyodrębnionych kryteriów analizy). Średnia dla 100 analizowanych OPP wyniosła zaledwie 3,78 pkt, co nie stanowi nawet jednej trzeciej możliwych do zdobycia punktów. Żadna z badanych OPP nie osiągnęła w badaniu Grant Thornton maksymalnego wyniku. Co więcej, najlepszy rezultat w badanej próbie to 10 pkt, a uzyskała go tylko jedna badana organizacja. Zaledwie trzem kolejnym organizacjom można było przyznać po 9 punktów. Zatem jedynie 4 proc. sprawozdań finansowych przebadanych OPP zostało przez audytorów Grant Thornton ocenione jako „akceptowalne”, tzn. uzyskało przynajmniej 9 pkt.

Zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowią te OPP, które nie przeszły pomyślnie audytu Grant Thornton.

"Aż 52 proc. przebadanych sprawozdań zostało przez nas ocenionych jako „bardzo niskiej jakości”, tzn. uzyskało nie więcej niż 3 punkty. W naszej ocenie sprawozdania finansowe co drugiej OPP w Polsce są więc sporządzone wbrew ogólnie przyjętym zasadom towarzyszącym tworzeniu takich dokumentów."

Co ważne, aż 9 proc. organizacji nie uzyskało ani jednego punktu. Analiza Grant Thornton poddaje zatem w wątpliwość jakąkolwiek transparentność działania co jedenastej OPP w Polsce. Nawet jeśli dostarczają one do MPiPS swoje sprawozdania, to w rzeczywistości dokumenty te są z poznawczego punktu widzenia bezwartościowe.

najnowszy raport
Skontaktuj się z nami