Audyt

Przygotuj się do zmian w przepisach audytowych 08.12.2017

Spółki, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, powinny wprowadzić nowe regulacje wymagane Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, aby uniknąć kar administracyjnych. Kary finansowe nie(...)
Czytaj więcej →
Audyt

Zmiana do MSR 40, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku 07.11.2017

8 grudnia 2016 roku opublikowano zmianę do standardu MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”. Nowelizacja ta polega na uściśleniu zapisów dotyczących zmiany kwalifikacji nieruchomości do i z inwestycji. Zmiana sposobu użytkowania(...)
Czytaj więcej →
Audyt

Czy biegły rewident jest „insiderem”? Audytor na liście osób mających dostęp do informacji poufnych 16.10.2017

W lipcu 2016 roku tzw. Rozporządzenie MAR wprowadziło obowiązek sporządzania listy osób mających dostęp do informacji poufnych, czyli tzw. insiderów, przez spółki giełdowe, spółki notowane w systemie NewConnect  oraz(...)
Czytaj więcej →
Audyt

Nowe spojrzenie na utratę wartości aktywów finansowych zgodne z MSSF 9 30.08.2017

W 2018 roku straci ważność dotychczasowy Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena. Standard ten był wielokrotnie krytykowany, szczególnie po kryzysie finansowym, za zbyt późne ujawnienia(...)
Czytaj więcej →
Audyt

MSSF 9 – kolejne wyzwanie na 2018 rok 30.08.2017

2018 rok przyniesie spółkom sporządzającym sprawozdania finansowe według standardów międzynarodowych dwie wielkie zmiany – wejście w życie MSSF 15 Przychody z umów z klientami oraz MSSF 9 Instrumenty finansowe.(...)
Czytaj więcej →
Audyt

Poznaj ostatnie zmiany Ustawy o rachunkowości dotyczące sprawozdania z działalności 19.05.2017

Dnia 23 września 2015 roku weszły w życie zmiany ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2015 r. poz.1333) obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku, które wprowadziły obowiązek sporządzania sprawozdania z(...)
Czytaj więcej →
Audyt

Zastosowanie metody praw własności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym 13.04.2017

Wydana przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) w 2014 roku zmiana do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 27 (MSR 27) przywraca możliwość ujęcia w jednostkowym sprawozdaniu finansowym inwestycji w jednostkach(...)
Czytaj więcej →
Audyt

Sprawozdania spółek giełdowych a MSSF 15 13.03.2017

W 2018 roku wchodzi w życie nowy MSSF 15, który będzie regulował ujęcie przychodów – jednej z najważniejszych wartości sprawozdania finansowego. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oczekuje,(...)
Czytaj więcej →
Pokaż więcej

Najnowsze komentarze

Postrzeganie firm rodzinnych w Polsce bardzo się w ostatnich latach zmieniło. Coraz więcej osób uświadamia sobie, że biznes rodzinny i w ogóle biznes prywatny, to kluczowy element naszej gospodarki oraz że firma rodzinna to firma godna zaufania, gdzie miernikiem sukcesu jest nie bieżący zysk, ale trwałość na pokolenia.

 

Dariusz Bednarski Partner Zarządzający w Grant Thornton, Lider Zespołu Doradztwa dla firm rodzinnych

Informacja o tym, że produkcja prawa w Polsce w końcu wyhamowała, to dobra wiadomość dla gospodarki. W niespełna trzyletniej historii badania odnotowaliśmy już podobną sytuacje w ujęciu kwartalnym. Okazało się jednak, że wtedy był to tylko krótki wyjątek od reguły. Obawiam się, że podobnie będzie tym razem, bo niestety nic nie wskazuje, aby omawiany spadek był efektem systemowego ograniczania regulacji.

 

Tomasz Wróblewski Partner Zarządzający w Grant Thornton

Przed rokiem, kiedy dyrektorzy finansowi po kilku latach dużego optymizmu po raz pierwszy zaczęli patrzeć na kolejne miesiące w mniej różowych barwach, trudno było się dziwić takim nastrojom – przewidywano spadek dynamiki wzrostu gospodarczego, Brexit wywołał falę wątpliwości co do przyszłości UE, a firmom coraz trudniej było pozyskać wykwalifikowanych pracowników. Jednak tegoroczne wyniki badania pokazują, że pesymistyczny scenariusz w ubiegłym roku nie spełnił się i polskie przedsiębiorstwa osiągnęły dobre wyniki. Niemniej wśród dyrektorów finansowych widoczna jest duża rozwaga co do kolejnych kroków i wydaje się, że starają się przygotować swoje firmy na różne ewentualności

 

Przemysław Polaczek Partner Zarządzający w Grant Thornton

Eksperci Grant Thornton na Twitter

Skontaktuj się z nami