Subscribe to Newsletter

Metoda podziału zysków

Metoda podziału zysków polega na określeniu łącznych zysków, jakie w związku z daną transakcją (transakcjami) osiągnęły podmioty powiązane, oraz podziału tych zysków między te podmioty w takiej proporcji, w jakiej dokonałyby tego podziału podmioty niezależne. Podziału zysków dokonuje się za pomocą analizy rezydualnej lub analizy udziału.

 

Analiza rezydualna Sumę zysków uzyskanych w związku z daną transakcją (transakcjami) przez podmioty powiązane uczestniczące w tej transakcji (transakcjach) dzieli się w dwóch etapach:
  • etap I: każdemu uczestnikowi transakcji przypisuje się minimalny zysk za realizowane funkcje i ponoszone ryzyko,
  • etap II: wszelkie pozostałe po podziale w pierwszym etapie zyski dzielone są pomiędzy podmioty powiązane uczestniczące w danej transakcji zgodnie z zasadami, jakie ustaliłyby podmioty niezależne uczestniczące w takiej transakcji
Analiza
udziału
Połączony zysk z transakcji (której przedmiotem są dobra wytworzone lub ulepszone przez te podmioty) jest dzielony między podmiotami powiązanymi w oparciu o względną wartość działań podjętych przez każdy z powiązanych podmiotów, uwzględniając zakres pełnionych funkcji, ponoszonych ryzyk, angażowanych aktywów

 

Warunki zastosowania:

  • Podziału zysków dokonuje się przez właściwe określenie przychodów uzyskanych przez każdy z podmiotów powiązanych oraz poniesionych kosztów związanych z daną transakcją (transakcjami).
  • Metoda jest stosowana przede wszystkim w transakcjach, w ramach których obie strony transakcji kreują "wartość dodaną" w przedmiocie transakcji, a także w przypadku realizacji wspólnych przedsięwzięć.
  • Metoda podziału zysku jest możliwa również do zastosowania w przypadku braku porównywalnych transakcji niekontrolowanych z uwagi na to, że analiza udziału zakłada analizę podziału zysku opartą na stosownych przesłankach, bez odniesienia się do warunków rynkowych.
  • Podział zysku przy zastosowaniu tej metody obejmuje obie strony transakcji - analizowane są łączne dochody z transakcji. Powoduje to, że zastosowanie tej metody wymaga uzyskania odpowiednich informacji od podmiotów zaangażowanych w transakcję.

Data publikacji: 2012-05-30

Oceń przydatność artykułu w pracy zawodowej: Duże Średnie Małe

Doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z grupą usług

Usługi o niskiej wartości dodanej