OZE – kto musi złożyć oświadczenie?

exclamation_mark_redW najbliższych dniach zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii. Art. 188 ustawy mówi, że określone podmioty będą mogły ograniczyć koszty energii elektrycznej zakupionej w 2015 roku i latach kolejnych poprzez przedstawienie świadectw pochodzenia energii albo uiszczenie opłaty zastępczej tylko w odniesieniu do części ilości zakupionej energiielektrycznej.

 

Warunkiem skorzystania z ulgi jest złożenie Prezesowi URE w ciągu 15 dni od publikacji ustawy odpowiedniego oświadczenia, zawierającego m.in. wysokość tzw. współczynnika intensywności. Do oświadczenia należy dołączyć opinię biegłego rewidenta dotyczącą prawidłowości wyliczenia tego współczynnika.

Obowiązani do złożenia oświadczenia na podstawie ustawy o OZE

Podmioty, które są obowiązane do złożenia oświadczenia to tzw. odbiorcy przemysłowi, a więc tacy, dla których współczynnik intensywności jest wyższy niż 3% i których przeważająca działalność prowadzona jest w branżach o następujących numerach PKD:

0510      Wydobywanie węgla kamiennego

0729      Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych

0811      Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków

0891      Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozó

0893      Wydobywanie soli

0899      Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

1032      Produkcja soków z owoców i warzyw

1039      Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

1041      Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

1062      Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych

1104      Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych

1106      Produkcja słodu

1310      Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych

1320      Produkcja tkanin

1394      Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych

1395      Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży

1411      Produkcja odzieży skórzanej

1610      Produkcja wyrobów tartacznych

1621      Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna

1711      Produkcja masy włóknistej

1712      Produkcja papieru i tektury

1722      Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych

1920      Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

2012      Produkcja barwników i pigmentów

2013      Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

2014      Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

2015      Produkcja nawozów i związków azotowych

2016      Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych

2017      Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych

2060      Produkcja włókien chemicznych

2110      Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

2221      Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

2222      Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

2311      Produkcja szkła płaskiego

2312      Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego

2313      Produkcja szkła gospodarczego

2314      Produkcja włókien szklanych

2319      Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne

2320      Produkcja wyrobów ogniotrwałych

2331      Produkcja ceramicznych kafli i płytek

2341      Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych

2343      Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych

2349      Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych

2399      Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

2410      Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

2420      Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

2431      Produkcja prętów ciągnionych na zimno

2432      Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno

2434      Produkcja drutu

2441      Produkcja metali szlachetnych

2442      Produkcja aluminium

2443      Produkcja ołowiu, cynku i cyny

2444      Produkcja miedzi

2445      Produkcja pozostałych metali nieżelaznych

2446      Wytwarzanie paliw jądrowych

2720      Produkcja baterii i akumulatorów

3299      Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

2011      Produkcja gazów technicznych

2331      Produkcja ceramicznych kafli i płytek

2351      Produkcja cementu

2352      Produkcja wapna i gipsu

2451      Odlewnictwo żeliwa

2452      Odlewnictwo staliwa

2453      Odlewnictwo metali lekkich

2454      Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych

2611      Produkcja elementów elektronicznych

2680      Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji

3832      Odzysk surowców z materiałów segregowanych

Skontaktuj się z nami