5 najważniejszych zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego19.04.2017

W dniu 1 czerwca 2017 r. mają wejść w życie znowelizowane przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Zmiany mają na celu przede wszystkim usprawnienie prowadzenia postępowań administracyjnych,  zapobieganie przewlekłości w rozpatrywaniu spraw administracyjnych oraz stworzenie bardziej partnerskich relacji pomiędzy organami administracji a obywatelami. Poniżej przedstawiamy 5 najistotniejszych aspektów nowelizacji.

Zasady ogólne postępowania

Zmienione zostaną zasady ogólne postępowania administracyjnego poprzez dodanie nowych rozwiązań prawnych:

  • zasady przyjaznej interpretacji przepisów, zgodnie z którą w przypadku niedających się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa organy administracji publicznej powinny stosować wykładnię przepisów korzystną dla strony;
  • zasady bezstronności i równego traktowania, zgodnie z którą organy administracji w swoich działaniach nie mogą opierać się na przesłankach pozaprawnych, mogących naruszać interesy strony.
  • zasady współdziałania organów administracji, zgodnie z którą organy administracji publicznej powinny dążyć do współpracy,  mając na względzie interes społeczny, słuszny interes stron  oraz  sprawność postępowania;
  • zasady rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony – w przypadku,  gdy  po  przeprowadzeniu  wszystkich  dostępnych  dowodów  w dalszym  ciągu  istnieć będą niejasności  lub  wątpliwości  dotyczące  oceny  stanu  faktycznego,  niedające się usunąć  wątpliwości natury faktycznej, rozstrzygane będą na korzyść strony.

Kancelaria prawna

Zapoznaj się z usługą

 

Przyśpieszenie postępowania

Nowelizacja wprowadza szereg zmian mających na celu przyspieszenie postępowań administracyjnych, jak np.:

    • wprowadzenie obowiązku stosowania doręczeń elektronicznych pomiędzy podmiotami publicznymi,
    • umożliwienie zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji (co przyspieszy jej ostateczność, prawomocność i wykonalność).

Mediacja

Do Kodeksu postępowania administracyjnego zostanie wprowadzona zupełnie nowa instytucja mediacji, mająca na celu „wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz przyjęcie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody”. Zgodnie z nowelizacją, mediacja jest dobrowolna, a jej przeprowadzenie zostaje powierzone osobie innej niż pracownik organu administracji.

Postępowanie uproszczone

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie uproszczonego postępowania administracyjnego, mającego pozwolić na poprawę sprawności i szybkości działania organów administracji. W tym trybie postępowanie dowodowe zostanie ograniczone do dowodów przedstawionych przez stronę na etapie wszczęcia postępowania, faktów i dowodów powszechnie znanych oraz znanych organowi z urzędu. W postępowaniu uproszczonym rozpatrywane mają być sprawy nieskomplikowane pod względem  faktycznym i prawnym, a termin ich załatwienia ma nie przekraczać 14 dni.

Milczące załatwienie sprawy

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie instytucji milczącego wyrażenia zgody – w przypadku, gdy  organ  nie  wyda  decyzji  w  określonym  terminie,  albo  w  tym  terminie  nie  wniesie  sprzeciwu,  sprawa  będzie  uznawana  za załatwioną  w sposób uwzględniający w całości  żądanie strony. Tym samym, w dniu następującym po dniu, w którym upłynie termin przewidziany na wydanie decyzji bądź sprzeciwu, dojdzie do milczącego załatwienia sprawy.

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego ma w znaczącej części charakter rewolucyjny i może znacząco przyczynić się do usprawnienia i przyspieszenia rozpoznawania spraw administracyjnych. Niewątpliwie są to zmiany potrzebne, przy czym jednak należy zauważyć, że o ich skuteczności w przeważającej mierze decydować będzie praktyka organów administracji publicznej.

AUTOR: Maja Bartoszewicz, Radca prawny, Kancelaria Prawna

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Jeden rachunek dla wszystkich składek(...)

Czytaj więcej →

Nowa definicja działalności gospodarczej –(...)

Czytaj więcej →

Objaśnienia prawne – szansa poprawy(...)

Czytaj więcej →

Zmiany w zasadach zatrudniania pracowników(...)

Czytaj więcej →

Rok 2017 zapowiada ułatwienia dla(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami