Delegowanie pracowników do Polski – nowe regulacje 201631.03.2016

Unijna dyrektywa dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług zobligowała polskiego ustawodawcę do wprowadzenia tych przepisów do polskiego prawa. Realizacją tego obowiązku jest projekt ustawy z dnia 15 marca 2016 roku o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Ustawa ma wejść w życie za 80 dni, dlatego warto już dziś zapoznać się z wymogami, które będą stały przed pracodawcami przyjmującymi delegowanych pracowników. Projekt przewiduje wiele zmian, szczególnie w zakresie kontroli i wymagań Państwowej Inspekcji Pracy.

Przepisy wchodzą w życie 18 czerwca

Powód wprowadzania zmian w delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 roku. Ostatecznym terminem wdrożenia przepisów dyrektywy jest 18 czerwca 2016 roku. Polski ustawodawca jako moment wejścia w życie przepisów również wskazał ten termin. Resortem odpowiedzialnym za powstały projekt jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Obowiązek zatrudnienia na warunkach nie mniej korzystnych niż wynikające z Kodeksu Pracy

Projekt ustawy określa warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium Polski. Pracodawca, delegując pracownika do pracy na terytorium RP, będzie zobowiązany do zapewnienia mu warunków zatrudnienia nie mniej korzystnych niż te, które określa Kodeks pracy. Dotyczy to w szczególności wymiaru czasu pracy, urlopów, minimalnego wynagrodzenia, bhp.

Ponadto, w przypadku pracowników, którzy skorzystają z uprawnienia do wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego przeciwko pracodawcy, przepisy ustawy będą wprost stanowić, że nie może być to podstawą do niekorzystnego traktowania w zatrudnieniu.

Projekt przewiduje kary grzywny za naruszenie przepisów ustawy. Kary grzywny za naruszenie przepisów określonych w ustawie będą wynosiły od 1.000 do 30.000 PLN.

Ile wiesz o opodatkowaniu cudzoziemców w Polsce? Sprawdź! >>

Państwowa Inspekcja Pracy będzie kontrolować warunki pracy delegowanych pracowników

Jeden z rozdziałów projektu w sposób bardzo szczegółowy i obszerny odnosi się do zadań i uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy, która będzie organem kompetentnym w zakresie kontroli warunków pracy delegowanych pracowników.

Do zadań PIP należeć będzie między innymi:

  • Współpraca z właściwymi organami innych państw członkowskich, która w szczególności będzie polegała na udzielaniu informacji o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium Polski, karach pieniężnych nałożonych na pracodawcę w związku z naruszeniem przepisów o delegowaniu pracowników oraz o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach związanych z delegowaniem pracowników na terytorium Polski.
  • Przeprowadzanie kontroli warunków zatrudnienia pracowników oddelegowanych do pracy na terytorium Polski.
  • Przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości delegowania pracowników na terytorium Polski. Kontrola ta będzie dotyczyła w szczególności ustalenia, czy pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP rzeczywiście prowadzi znaczną działalność na terytorium innego państwa członkowskiego, inną niż działalność zarządcza lub administracyjna o charakterze wyłącznie wewnętrznym oraz czy pracownik delegowany na terytorium RP wykonuje swoją pracę na tym terytorium tylko tymczasowo.

Obowiązek ustanowienia pośrednika w kontaktach z PIP

Pracodawca delegujący pracownika do pracy na terytorium RP będzie zobowiązany do wyznaczenia osoby upoważnionej do pośredniczenia w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy; osoba ta w okresie delegowania pracowników będzie musiała przebywać na terytorium Polski. Dodatkowo, pracodawca w okresie delegowania pracownika na terytorium Polski będzie zobowiązany do przechowywania w Polsce kopii umowy o pracę pracownika delegowanego, dokumentacji dotyczącej czasu jego pracy oraz dokumentacji dotyczącej jego wynagrodzenia – wszystkie dokumenty na żądanie PIP będą musiały być udostępnione niezwłocznie.

Poza powyższymi obowiązkami, pracodawca delegujący pracownika na terytorium Polski, najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usług będzie zobowiązany do złożenia w PIP oświadczenia z danymi, niezbędnymi do przeprowadzenia kontroli sytuacji faktycznej w miejscu pracy. Oświadczenie to powinno zawierać dane identyfikacyjne pracodawcy, przewidywaną liczbę pracowników delegowanych na terytorium RP wraz z okresem rozpoczęcia i zakończenia delegowania, adresy miejsca pracy pracowników delegowanych na terytorium Polski, charakter usług uzasadniających delegowanie pracowników na terytorium Polski, miejsce przechowywania dokumentacji wymaganej ustawowo oraz dane osoby upoważnionej do kontaktu z Państwową Inspekcją Pracy.

Transgraniczne delegowanie
pracowników

Zapoznaj się z usługą

PIP będzie informował o warunkach zatrudnienia w Polsce na stronie www

Dodatkowym zadaniem PIP będzie prowadzenie i aktualizacja strony internetowej, która będzie zawierała w szczególności informacje dotyczące warunków zatrudnienia pracownika delegowanego na terytorium Polski, obowiązków pracodawcy delegującego pracownika do pracy na terytorium Polski, danych kontaktowych do osoby, która udzieli informacji na temat warunków zatrudniania osób delegowanych, podmiotów odpowiedzialnych za udzielanie informacji na temat prawa krajowego i praktyki krajowej, które mają zastosowanie do pracowników delegowanych do pracy na terytorium RP oraz pracodawców delegujących na terytorium RP. Zgodnie z przepisami przedmiotowego projektu ustawy, strona będzie prowadzona i aktualizowana w języku polskim oraz co najmniej jednym oficjalnym języku Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Zgodnie z informacjami Rządowego Centrum Legislacyjnego, projekt ustawy czeka na przyjęcie przez Radę Ministrów; następnym krokiem będzie przekazanie go do prac parlamentarnych.

Przepisy projektu ustawy wynikają z unijnych dyrektyw, do których implementowania zobowiązane są wszystkie kraje członkowskie. Oznacza to, że przepisy analogiczne do polskiego projektu ustawy o delegowaniu będą musiały przyjąć inne państwa UE. W konsekwencji, polscy pracodawcy, delegujący pracowników do pracy za granicą, będą musieli zmierzyć się z wymogami stawianymi przez kraj przyjmujący pracownika.

AUTOR: Michał Rodak, Doradztwo Podatkowe

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Obowiązek informacyjny i nowe klauzule(...)

Czytaj więcej →

RODO – czego robić nie(...)

Czytaj więcej →

Przekształcenie umów zawartych przed 22(...)

Czytaj więcej →

30 października dowiemy się, co(...)

Czytaj więcej →

Nowe struktury e-Sprawozdań

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami