Dokumentacje podatkowe od 2017 r. – jakie informacje należy przedstawić w dokumentacji?17.11.2015

Nowe regulacje w zakresie cen transferowych, znacząco rozszerzają zakres informacji jakie podatnik winien  przedstawić w dokumentacji podatkowej, co ma przyczynić się do pozyskania przez organy podatkowe dokładniejszych informacji o warunkach transakcji, realizowanych  pomiędzy podmiotami powiązanymi.

UWAGA, AKTUALIZACJA! ZMIANY WESZŁY JUŻ W ŻYCIE – więcej w artykule >>Nowe regulacje w zakresie cen transferowych od 2017 roku<< oraz >>Zmiany w cenach transferowych – ważne interpretacje i wyroki<<

Wymogi dokumentacyjne obowiązujące w latach podatkowych rozpoczętych nie później niż 31.12.2016 r.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w katalogu elementów, które powinna obejmować dokumentacja podatkowa znajdują się:

 • analiza funkcjonalna (analiza aktywów, funkcji, ryzyk),
 • przewidywane koszty związane z transakcją oraz forma i termin zapłaty,
 • metoda i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
 • określenie strategii gospodarczej oraz innych czynników mających wpływ na transakcje,
 • opis korzyści oczekiwanych przez podmiot – w przypadku zakupu usług o charakterze niematerialnym.

Ceny transferowe

Zapoznaj się z usługą

 

Wymogi dokumentacyjne obowiązujące od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31.12.2016 r.

Zgodnie z nowymi regulacjami, dokumentacja podatkowa będzie składała się w przypadku niektórych podmiotów z trzech części:

 • dokumentacja podstawowa/ lokalna (tzw. local file) – obowiązkowy element dokumentacji, dla wszystkich pomiotów zobowiązanych do jej opracowania,
 • analiza porównawcza (ang. benchmarking) – obowiązkowy element dokumentacji dla podmiotów, których przychody lub koszty przekraczają wartość 10 mln EUR,
 • dokumentacja grupowa (tzw. master file) – obowiązkowy element dokumentacji dla podmiotów, których przychody lub koszty przekraczają 20 mln EUR.

W tabeli poniżej zostały przedstawione elementy dokumentacji podstawowej/lokalnej, natomiast w kolejnych artykułach zostanie omówiona analiza porównawcza i dokumentacja grupowa.

Dodatkowo, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia, szczegółowy opis elementów dokumentacji podatkowych sporządzanych od 2017 r. Przykładowo, projekt rozporządzenia wskazuje, iż w punkcie „opis przebiegu transakcji” należy przedstawić również kontekst, w jakim transakcja ma miejsce oraz zmian w stosunku do roku poprzedniego, jakie dotyczyły tego opisu.

Projekt rozporządzenia uwzględnia m.in. wytyczne Organizacji Współpracy i Rozwoju (OECD) i w założeniu ma ułatwić podatnikom sporządzenie poprawnej dokumentacji podatkowej. Rozporządzenie powinno stanowić instrukcję dla podatników podczas sporządzania dokumentacji podatkowych.

Komentarz eksperta

Ewelina Wilczyńska, Doradca, Zespół Cen Transferowych 

Dokumentacje podstawowe sporządzane dla transakcji realizowanych od 2017 r. będę musiały zawierać szereg nowych informacji, do których przedstawienia podatnik nie był zobowiązany w obecnym stanie prawnym. Przede wszystkim, należy zwrócić uwagę na konieczność prezentowania danych finansowych związanych z dokumentowaną transakcją (pkt 2), jak również szczegółowej kalkulacji dokonanych rozliczeń/ceny przedmiotu transakcji (pkt 5), co dla wielu podmiotów będzie wiązało się z koniecznością pozyskania od podmiotów powiązanych takich informacji, co w praktyce nie rzadko jest nie lada trudnością. Szczególnie istotną nowością jest konieczność przedstawienia informacji o przeprowadzonych restrukturyzacjach z podmiotami powiązanymi w danym roku i roku poprzedzającym dany rok.

Znowelizowane przepisy rozszerzają i uszczegóławiają zwartość dokumentacji podatkowej, co znacząco zwiększy czasochłonność przygotowania kompletnej dokumentacji. Dlatego też, aby zdążyć z opracowaniem dokumentacji w terminie (w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego), podatnicy powinni zacząć już w momencie realizacji transakcji gromadzić wszelkie dokumenty i informacje, niezbędne do opracowania dokumentacji.

AUTOR: Ewelina Wilczyńska, Doradca, Zespół Cen Transferowych

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd
Newsletter Cen Transferowych
Imię i Nazwisko/Firma*:
Email*:
 
* Zamawiam wykonywanie na moją rzecz na podany przeze mnie adres e-mail usługi newsletter przez Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., w tym obejmującej przesyłanie informacji handlowej.
 
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k z siedzibą w Poznaniu (61-131), przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E w celu korzystania z usługi newsletter, obejmującej otrzymywanie informacji handlowych. Moja zgoda może być odwołana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
*-pola wymagane

Informujemy, że w związku z podaniem przez Ciebie danych osobowych celem otrzymywania newsletter:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k z siedzibą w Poznaniu (61-131), przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000369868, posiadająca NIP: 7781476013, z którą możesz kontaktować się na adres e-mail: info@pl.gt.com;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dostępne są w Polityce Prywatności;
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania przez Ciebie z usługi newsletter, obejmującej przesyłanie informacji handlowej, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. Twoje dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody;
 5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 6. W zakresie jakim Twoje dane przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa;
 8. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne;
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 10. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest agencjom marketingowym, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych);
 11. Twoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 12. Twoje dane mogą być przetwarzane na serwerach znajdujących się poza Twoim krajem zamieszkania.
 13. Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego tj. USA  podmiotom spełniającym odpowiedni stopień ochrony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku tzw. Privacy Shield (Tarcza Prywatności).
 14. Oznacza to, ze Twoje dane będą przekazywane tylko takim podmiotom które przestrzegają zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej.
 15. W przypadku przesyłania danych z obszaru Unii Europejskiej do innych krajów, np. Stanów Zjednoczonych, podmioty przetwarzające dane przestrzegają przepisów prawa zapewniających analogiczny poziom ochrony w stosunku do przepisów Unii Europejskiej. Tutaj możesz zapoznać się z bieżącymi decyzjami Komisji Europejskiej dotyczącymi odpowiedniego poziomu ochrony (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en#dataprotectionincountriesoutsidetheeu).
 16. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych jest dostępnych w Polityce Prywatności.

Artykuły powiązane:

Dokumentacje cen transferowych należy sporządzać(...)

Czytaj więcej →

Ceny transferowe pod lupą organów(...)

Czytaj więcej →

Analiza porównawcza (ang. benchmarking) –(...)

Czytaj więcej →

Usługi zarządzania- ocena przydatności a(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami