Finansowanie świątecznych prezentów dla pracowników11.12.2014

Święta coraz bliżej – wraz z nimi przed pracodawcami konieczność właściwego rozliczenia nakładów poniesionych na prezenty dla pracowników. Z jakich środków można je sfinansować? Jak opodatkować? Poniżej kluczowe informacje.

W okresie przedświątecznym wielu pracodawców przekazuje swoim pracownikom prezenty. Najczęściej są to: bony do zrealizowania w wyznaczonych punktach, upominki rzeczowe (np. paczki żywnościowe), bądź świadczenia pieniężne (w postaci kart przedpłaconych lub wypłacone w gotówce).

Świąteczne prezenty mogą być finansowane albo ze środków obrotowych firmy, albo ze środków zgromadzonych na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarówno forma upominku, jak i źródło finansowania, mają wpływ na sposób opodatkowania przekazywanych prezentów.

ŹFŚS

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to niewątpliwie najczęstsza forma finansowania świątecznych upominków. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS, środki pieniężne zgromadzone na tym funduszu mogą zostać przeznaczone tylko na finansowanie działalności socjalnej. Oznacza to, że wartość prezentów wręczanych pracownikom musi być zróżnicowana i uzależniona od  sytuacji materialnej każdego pracownika. Spełnienie kryterium socjalnego przy finansowaniu upominków z ZFŚS jest bardzo istotne z punktu widzenia pozostałych ustaw podatkowych.

CIT PIT VAT ZUS
upominki rzeczowe (np. paczki) NKUP zwolnione z opodatkowania do kwoty 380,00 zł rocznie nie podlega opodatkowaniu zwolnione ze składek
bony, talony NKUP opodatkowane nie podlega opodatkowaniu zwolnione ze składek
karty przedpłacone NKUP zwolnione z opodatkowania do kwoty 380,00 zł rocznie nie podlega opodatkowaniu zwolnione ze składek
gotówka NKUP zwolnione z opodatkowania do kwoty 380,00 zł rocznie nie podlega opodatkowaniu zwolnione ze składek

CIT– jeżeli prezenty świąteczne zostały sfinansowane ze środków zgromadzonych na ZFŚS, pracodawca nie zalicza takich wydatków bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, a jedynie pośrednio poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów na ZFŚS.

PIT – zgodnie z  art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT, zwolnione z opodatkowania są świadczenia rzeczowe lub pieniężne finansowane w całości z ZFŚS, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380,00 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie są jednak bony, talony i inne znaki pieniężne uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

VAT– podatnik, który dokonuje czynności związanych z ZFŚS, nie wykonuje w tym zakresie czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie działa jako podatnik VAT. Faktury nie będą więc związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych w rozumieniu art. 86 ust 1 ustawy o VAT. W związku z tym przekazywanie pracownikom, nabytych ze środków ZFŚS, towarów i usług nie podlega opodatkowaniu VAT. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlegają nieodpłatnie przekazane towary na cele osobiste pracowników, jeżeli przy ich nabyciu podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

ZUS – zwolnienie ze składek nie ma żadnego ograniczenia co do wysokości kwoty świadczenia. Jednak aby świadczenia udzielone z ZFŚS mogły korzystać ze zwolnienia ze składek ZUS, powinny przede wszystkim wchodzić w zakres działalności socjalnej.

Zapoznaj się z usługą

 

Środki obrotowe

Nieco inaczej wygląda sytuacja z opodatkowaniem prezentów świątecznych u pracodawców, którzy decydują się na ich finansowanie ze środków obrotowych.

CIT PIT VAT ZUS
upominki rzeczowe (np. paczki) KUP opodatkowane opodatkowane należy naliczyć składki
bony, talony KUP opodatkowane nie podlega opodatkowaniu należy naliczyć składki
karty przedpłacone KUP opodatkowane nie podlega opodatkowaniu należy naliczyć składki
gotówka KUP opodatkowane nie podlega opodatkowaniu należy naliczyć składki

CIT – wydatki poniesione na ten cel, tak jak większość kosztów pracowniczych, mają związek z przychodami jednostki, chociażby poprzez zwiększenie motywacji pracowników. W związku z tym, że nie zostały również wymienione w katalogu kosztów niepodatkowych, możemy uznać je za koszty uzyskania przychodów.

PIT – zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, przychodem ze stosunku pracy są nie tylko wynagrodzenia, lecz także inne nieodpłatne świadczenia. Do nieodpłatnych świadczeń należy zaliczyć prezenty przekazane pracownikom z okazji świat. Ich wartość powinna więc zostać doliczona do przychodu pracownika ze stosunku pracy i opodatkowana PIT. Wartość tych prezentów należy doliczyć do wynagrodzenia pracowników w miesiącu, w którym zostały wydane pracownikom i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

VAT – zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podlegają nieodpłatnie przekazane towary na cele osobiste pracowników, jeżeli przy ich nabyciu podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

ZUS – od przyznanych pracownikom świadczeń sfinansowanych ze środków obrotowych należy naliczyć i opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Zmiany w podatkach 2019 –(...)

Czytaj więcej →

Nowe CYBERobowiązki dla 2000 firm

Czytaj więcej →

RODO – co nowego dla(...)

Czytaj więcej →

Kobiety na rynku pracy –(...)

Czytaj więcej →

PPE kontra PPK – co(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami