Kontrakty długoterminowe28.01.2015

Kontrakty długoterminowe, zwane również umowami o usługę budowlaną, z reguły cechują się długim okresem realizacji – ich odbiór zazwyczaj przypada na inny okres sprawozdawczy niż ten, w którym rozpoczęto prace. Właściwe ujęcie i wycena kontraktów długoterminowych stanowi bardzo ważne zagadnienie, ponieważ od jej prawidłowości zależy rzetelny i prawdziwy obraz sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa.

Znaczna część spółek budowlanych w swoich sprawozdaniach finansowych wykazuje stosunkowo wysoką zmienność wyników, będącą często efektem błędów szacowania całkowitych kosztów projektów i związanych z nimi przychodów. W efekcie, weryfikacja prawidłowości wyceny kontraktów długoterminowych z perspektywy audytora jest szczególnie istotna.

Artykuł 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100.) nakazuje przypisanie poszczególnym okresom, w których wykonano świadczenia, dotyczące ich przychody i koszty, co przekłada się na ustalenie prawidłowego wyniku finansowego w danym okresie. Kontrakty długoterminowe zostały również uregulowane w MSR 11 oraz Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3.

Metody wyceny

Sposób wyceny kontraktów długoterminowych został uregulowany w art. 34a Ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym wartość przychodów przypadających na okres sprawozdawczy liczona jest na podstawie proporcji wynikających ze stopnia zaawansowania prac. Możliwe metody ustalenia stopnia zaawansowania zostały opisane w punkcie V.2 KSR 3 i są następujące:

  • Metoda obmiaru wykonanych prac – polegająca na technicznym pomiarze wykonanych od rozpoczęcia umowy do dnia bilansowego prac wyrażonych w jednostkach naturalnych i wycenionych w odpowiednich cenach lub w procencie ceny umownej bądź jej składowych. Pomiary te przeprowadzają specjaliści wewnętrzni lub zewnętrzni jednostki, posiadający odpowiednią wiedzę techniczną, stosowną do rodzaju realizowanych robót budowlanych oraz dysponujący odpowiednimi cenami lub ich ekwiwalentami.
  • Metoda kosztowa – polegająca na określaniu na dzień bilansowy stopnia zaawansowania prac w takim procencie, jaki stanowi udział poniesionych od rozpoczęcia umowy do dnia bilansowego kosztów umowy w całkowitej kwocie kosztów wykonania umowy obejmującej koszty już poniesione oraz wynikające z aktualnego globalnego budżetu kosztów koszty wymagające jeszcze poniesienia dla pełnego wykonania umowy.

Audyt

Zapoznaj się z usługą

 

Ponadto, dopuszcza się także zastosowania innych metod kalkulacji stopnia zaawansowania pod warunkiem, że odzwierciedlają one w sposób wiarygodny stopień zaawansowania prac objętych niezakończoną umową. Co istotne, wybrana metoda powinna być stosowana w sposób ciągły, a przyjęcie przez przedsiębiorstwo właściwej metody szacowania stopnia zaawansowania wymaga wdrożenia odpowiednich rozwiązań umożliwiających rzetelne dokonanie szacunków. Powszechność stosowania metody obmiaru prac przez spółki budowlane przekłada się na problemy z weryfikacją prawidłowości przeprowadzenia obmiaru z perspektywy audytora.

Rozliczanie przychodów

Kolejnym problematycznym obszarem związanym z umowami o usługę budowlaną jest rozliczanie przychodów z tytułu umów budowlanych wyrażonych w walutach obcych. Często firmy błędnie przeliczają szacowaną część przychodów na walutę polską, co wynika m.in. z braku precyzyjnych wskazówek jak należy to robić w Ustawie o rachunkowości i MSR 11. Regulacje KSR 3 oraz ustalona praktyka wskazują, że do określenia łącznej kwoty w złotych przychodów fakturowanych w walucie, należy stosować terminowe kursy wymiany walut z dni oczekiwanych przepływów środków pieniężnych. Tym samym, szacowanie przychodów na koniec okresów według średnich kursów NBP obowiązujących dla wyceny bilansowej przy dużej zmienności kursów walutowych może prowadzić do błędnej wyceny.

Złożoność zagadnienia kontraktów długoterminowych jest źródłem szeregu problemów, prowadzących niekiedy do nieprawidłowości w zakresie ich rozliczania. Do obszarów szczególnie problematycznych zalicza się także rozliczanie aneksowanych kontraktów długoterminowych oraz kontraktów ze stratą.

 

Autorem publikacji jest Daria Wiśniewska, Departament Audytu
Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Kiedy deweloper nie ma obowiązku(...)

Czytaj więcej →

Zwolnienie od VAT przy sprzedaży(...)

Czytaj więcej →

Rozpoznanie sprzedaży w firmie deweloperskiej

Czytaj więcej →

Klasyfikacja nieruchomości

Czytaj więcej →

Zwrot kosztów przygotowania miejscowego planu(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami