Nie tylko Panama11.04.2016

Podatnik zamierzający zainwestować swoje aktywa finansowe w udziały spółek, które zarząd lub siedzibę posiadają poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub stworzyć strukturę holdingową z udziałem takich spółek, powinien ze szczególną uwagą przeanalizować możliwość opodatkowania dochodów z udziału w takich spółkach, z uwagi na obowiązujące przepisy o opodatkowaniu zagranicznych spółek kontrolowanych.

Szczególnie, jeżeli głównym źródłem dochodu z takich spółek mają być przychody z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych. W poniższym tekście postaramy się przybliżyć podstawowe zagadnienia związane z kwalifikacją niektórych podmiotów zagranicznych na gruncie Ustawy CIT.

Cel regulacji

Przepisy o opodatkowaniu dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) wprowadzone zostały do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328) z uwagi na brak regulacji pozwalających na zapobieganie przenoszeniu aktywów finansowych do krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. raje podatkowe), państw niezobligowanych umownie do wymiany informacji podatkowych czy państw, z którymi Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Celem polskiego ustawodawcy było wyeliminowanie odraczania lub unikania opodatkowania przy wykorzystaniu podmiotów zlokalizowanych w krajach, gdzie stosuje się preferencyjne systemy opodatkowania. W uzasadnieniu do projektu ustawy wyjaśniono także, iż istotą działań ustawodawcy jest zapobieganie działaniom, które co do zasady nie mają uzasadnienia ekonomicznego, a służą jedynie przesunięciu źródła przychodów w celu uzyskania korzyści podatkowej.

Prywatny: Bieżące doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

 

Definicja zagranicznej spółki kontrolowanej

Jedynym z podmiotów objętych definicją zagranicznej spółki kontrolowanej jest wymieniona w art. 24a ust. 3 pkt 3 Ustawy CIT zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:

  • w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
  • co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  • co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w 19 ust. 1, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Natomiast zagraniczną spółkę ustawodawca definiuje jako:

  • osobę prawną,
  • spółkę kapitałową w organizacji,
  • jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej, spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2

– nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

Oznacza to, że zagraniczną spółką kontrolowaną nie będzie spółka osobowa, o ile nie jest podatnikiem podatku dochodowego w kraju siedziby lub nie jest zagranicznym zakładem, a jej dochody podlegają opodatkowaniu jako dochody polskiego podatnika, proporcjonalnie do jego udziału.

Ponadto, stosownie do art. 24a ust. 19 Ustawy CIT przepisy o CFC stosuje się odpowiednio do podatnika prowadzącego działalność gospodarczą przez położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.

Prywatny: Organizacja akcji promocyjnych w ujęciu podatkowym – Szkolenie (25 maja, Poznań)

Zapoznaj się z usługą

Definicję zagranicznej spółki kontrolowanej należy rozumieć szeroko

Definicja zagranicznej spółki kontrolowanej przez jej kazuistyczny charakter nie pozostawia wątpliwości co do przesłanek jej zastosowania. Kryteria wskazane w art. 24a ust. 3 pkt 3 Ustawy CIT są sztywne, a praktyka interpretacyjna Ministra Finansów wydaje się ignorować cel wprowadzonej regulacji, jak i zasady wykładni przepisów prawa podatkowego. Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 marca 2016 r. sygn. IBPB-1-3/4510-195/16/MO nie podzielono wątpliwości podatnika co do ograniczenia wykładni przepisów do wykładni językowej oraz zasady jednokrotności opodatkowania.

Analiza interpretacji wydawanych przez Ministra Finansów wskazuje, że przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych należy interpretować możliwie szeroko i objąć nimi także pośrednie posiadanie przez podatnika udziału w kapitale, prawa głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawa do uczestnictwa w zysku. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25 lutego 2016 r. sygn. IPPB1/4511-4/16-2/MT uznał, że „brzmienie tego przepisu wskazuje na jego bardzo szeroki zakres, świadome odejście od nomenklatury ustaw podatkowych, obejmujące prawa nawet nieznane na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

Pomimo, iż przepisy o opodatkowaniu zagranicznych spółek kontrolowanych obowiązują już od 1 stycznia 2015 r. nadal budzą wiele wątpliwości oraz trudności w ich zastosowaniu. Z naszych doświadczeń wynika, że podatnicy mają szczególne trudności w poprawnym sklasyfikowaniu zagranicznych podmiotów. Z pewnością przyczynia się do tego nadmiernie rozbudowana definicja zagranicznej spółki kontrolowanej oraz odrębności w zakresie podmiotowości prawnej podmiotów zagranicznych. Z uwagi na ostatnie doniesienia medialne zalecamy bliższe przyjrzenie się przychodom uzyskiwanym z udziału w zagranicznych podmiotach, nawet jeżeli te nie znajdują się na terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

AUTOR: Marcin Książek, Konsultant, Departament Doradztwa

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

 

Artykuły powiązane:

Pomiar i monitorowanie BEPS

Czytaj więcej →

O powstaniu obowiązku podatkowego decyduje(...)

Czytaj więcej →

Delegowanie pracowników do Polski –(...)

Czytaj więcej →

Moment powstania przychodów z odpłatnego(...)

Czytaj więcej →

Dostosowanie polityki cen transferowych do(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami