O powstaniu obowiązku podatkowego decyduje moment faktycznego wykonania usług budowlanych05.04.2016

Minister Finansów potwierdza dotychczasową linię interpretacyjną w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych. W wydanej 1 kwietnia 2016 r. interpretacji ogólnej sygn. PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 Minister stwierdza, że o momencie wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych decyduje faktyczne wykonanie tej usługi, a nie protokół zdawczo-odbiorczy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze fragmenty interpretacji podatkowej.

Moment wykonania usługi budowlanej lub budowlano montażowej

Jak wyjaśnia Minister Finansów, w przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych decydujące znaczenie dla prawidłowego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego ma data wykonania usługi lub termin wystawienia faktury, który jest determinowany przez datę wykonania usługi.

Przy czym, umowy o wykonanie usług budowlanych mogą być skonstruowane w różny sposób, co może determinować prawidłowy sposób określenia wykonania usługi budowlanej. Postanowienia umów mogą stanowić, że usługi zostaną przekazane jednorazowo w całości albo przekazywane będą etapami albo też mogą być ustalane następujące po sobie terminy płatności w związku ze świadczeniem tych usług. Jednocześnie Minister zaznacza, że analiza umów może mieć jedynie charakter pomocniczy, ponieważ określenie momentu wykonania usługi powinno następować na podstawie obiektywnych przesłanek.

Prywatny: Bieżące doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

 

Wykonanie usługi budowlanej lub budowlano-montażowej w przypadku usług przekazywanych w całości lub w części

Za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej, zdaniem Ministra Finansów, należy przyjąć datę faktycznego wykonania usługi, tj. dzień, w którym – w związku z wykonaniem określonej umową usługi lub jej części (jeżeli usługa jest przyjmowana częściowo) doszło do faktycznego zakończenia prac lub ich części – wykonawca zgłasza je do odbioru (w opinii wykonawcy usługi lub ich część są gotowe do ich przyjęcia przez nabywcę usługi). W przypadku zatem, gdy usługa jest oddawana w całości, za moment wykonania tej usługi należy uznać moment faktycznego jej wykonania, tj. dzień, w którym wykonawca w związku z wykonaniem całości określonej umową usługi zgłosił ją nabywcy do odbioru. Natomiast gdy usługa będzie przyjmowana częściowo – tj. umowa będzie przewidywała cykliczne zapłaty po wykonaniu części usługi budowlanej lub budowlano-montażowej, za moment wykonania części usługi należy wskazać moment, w którym wykonawca faktycznie wykonał część określonej umową usługi (doszło do faktycznego zakończenia części prac) i zgłosił ją nabywcy do odbioru (art. 19a ust. 2 Ustawy VAT). Odnosząc się do zastosowanego w art. 19a ust. 2 sformułowania, iż „określono zapłatę” należy wskazać, że nie oznacza ono, że kwota zapłaty musi być znana (określona) z góry, przed wykonaniem usługi.

Jednocześnie Minister wyjaśnił, że nie należy wiązać momentu wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej ze spełnieniem formalności cywilnoprawnej, jaką jest podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego lub też np. w przypadku realizacji tych usług na warunkach kontraktowych FIDIC – z datą wystawienia określonych świadectw.

Następujące po sobie terminy płatności w związku ze świadczeniem usług

W przypadku usługi o charakterze ciągłym (tj. usługi, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń), usługę uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się płatności lub rozliczenia. W przypadku usługi świadczonej w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi (art. 19a ust. 3 Ustawy VAT). Należy wskazać, iż w przypadku, gdy możliwe jest wyodrębnienie poszczególnych czynności składających się na usługę budowlaną, wykonywanych w danych okresie rozliczeniowym, nie jest możliwe uznanie takiej usługi za świadczoną w sposób ciągły.

Moment powstania obowiązku podatkowego na rzecz konsumentów

Jeżeli nabywcą usług budowlanych lub budowlano-montażowych jest podmiot niebędący podatnikiem podatku od towarów i usług (konsument), obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia tych usług powstanie z chwilą wykonania usługi (art. 19a ust. 1 Ustawy VAT), tj.:

  • w przypadku usług przekazywanych w całości — obowiązek podatkowy powstanie z chwilą, w której wykonawca w związku z wykonaniem całości określonej umową usługi zgłosił ją nabywcy do odbioru;
  • w przypadku usług przekazywanych w części, dla której to części określono zapłatę – obowiązek podatkowy powstanie z chwilą, w której wykonawca w związku z wykonaniem części określonej umową usługi zgłosił ją nabywcy do odbioru;
  • w przypadku usług o charakterze ciągłym — obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu każdego okresu, do którego odnoszą się płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia usługi, z tym że w przypadku usług świadczonych w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których w związku z ich świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, obowiązek podatkowy powstanie z upływem każdego roku podatkowego (tj. 31 grudnia), do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Moment powstania obowiązku podatkowego na rzecz podatników podatku od towarów i usług

Jeżeli nabywcą usług budowlanych lub budowlano-montażowych jest podatnik podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury z tytułu świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych (art. 19a ust. 5 pkt 3 Ustawy VAT). W takim przypadku fakturę wystawia się nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usługi (art. 106i ust. 3 pkt 1 Ustawy VAT), lecz nie wcześniej niż 30. dnia przed tym dniem (art. 106i ust. 7 pkt 1 Ustawy VAT). W przypadku usług o charakterze ciągłym faktura może być wystawiona wcześniej niż 30. dnia od dnia wykonania usługi, jeżeli zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy (art. 106i ust. 8 Ustawy VAT). Obowiązek wystawienia faktury wystąpi również w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę.

W praktyce obrotu gospodarczego wykonanie usługi budowlanej łączone jest z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. Minister Finansów w interpretacji ogólnej potwierdził jedynie niekorzystną dla podatników linię interpretacyjną uznając, że protokół nie ma znaczenia dla ustalenia momentu wykonania usługi. Nie determinuje momentu wykonania usługi, a jedynie może go potwierdzać. Również w prawie budowlanym na próżno szukać jednoznacznej daty wykonania usługi budowlanej. Niestety powyższe w sposób istotny komplikuje możliwość wskazania daty, w jakiej usługa zostaje faktycznie wykonana. Jednocześnie naraża podatników na spory z organami podatkowymi oraz na konieczność pokrycia zobowiązania podatkowego, przy jednoczesnym braku odbioru usługi przez usługobiorcę.

AUTOR: Marcin Książek, Konsultant, Departament Doradztwa Podatkowego

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Przygotuj się do kontroli cen(...)

Czytaj więcej →

11 najważniejszych zmian w podatkach(...)

Czytaj więcej →

Country-by-Country Reporting – narzędzie do(...)

Czytaj więcej →

Pierwsze raporty BEPS już opublikowane

Czytaj więcej →

Dokumentacje podatkowe od 2017 r.(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami