Obowiązek opracowania globalnej dokumentacji cen transferowych od 2017 r.02.12.2015

Znowelizowane ustawy o podatkach dochodowych wprowadziły od 01.01.2017 r. obowiązek opracowania tzw. globalnych dokumentacji cen transferowych (ang. masterfile), który stanowi dla podatników nowy wymóg w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi w stosunku do dotychczas istniejących obowiązków dokumentacyjnych. | Aktualizacja z dnia 13.02.2017r. 

UWAGA! ZMIANY WESZŁY JUŻ W ŻYCIE – więcej w artykule >>Nowe regulacje w zakresie cen transferowych od 2017 roku<< oraz >>Zmiany w cenach transferowych – ważne interpretacje i wyroki<<

Znowelizowane ustawy o podatkach dochodowych od 01.01.2017 r. nakładają na podatników realizujących transakcje z podmiotami powiązanymi obowiązek opracowania tzw. globalnej dokumentacji cen transferowych. Obowiązek dotyczy podatników osiągających przychody ze sprzedaży lub ponoszących koszty w kwocie przekraczającej równowartość 20 mln EUR.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, zakres globalnej dokumentacji cen transferowych będzie obejmował:

 • strukturę organizacyjną grupy podmiotów powiązanych,
 • charakterystykę zasad wyznaczania cen transferowych w grupie (polityka cen transferowych),
 • charakterystykę działalności gospodarczej prowadzonej przez grupę,
 • opis posiadanych oraz rozwijanych prze grupę aktywów niematerialnych (np. znaki towarowe, know-how, technologie, patenty itp.),
 • charakterystykę sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę, obejmującą skonsolidowane sprawozdanie finansowe podmiotów należących do grupy,
 • opis zawartych przez podmioty należące porozumień cenowych w sprawach podatku dochodowego z administracjami podatkowymi innych państw (APA).

Szczegółowy zakres danych, które obejmować będą globalne dokumentacje cen transferowych, zostanie określony w rozporządzeniach wykonawczych do ustaw o podatkach dochodowych.

Ceny transferowe

Zapoznaj się z usługą

Cel opracowania globalnej dokumentacji cen transferowych

Głównym celem opracowania dokumentacji globalnej jest prezentacja podziału funkcjonalnego obowiązującego w grupie kapitałowej, do której należy podatnik. Analiza profilu działalności oraz wyników finansowych poszczególnych podmiotów należących do grupy, umożliwi organom podatkowym ocenę wysokości dochodów osiąganych przez poszczególne spółki z grupy przez pryzmat generowanej przez nie wartości dodanej ocenianej z perspektywy funkcjonowania całej grupy. Globalna dokumentacja cen transferowych będzie stanowiła kolejne narzędzie dla organów podatkowych umożliwiające skuteczniejszą kontrolę procederu transferu zysków pomiędzy podmiotami z grupy.

Sporządzanie dokumentacji cen transferowych na poziomie ogólnogrupowym było dotychczas praktykowane głównie w zachodnioeuropejskich jurysdykcjach podatkowych. Wprowadzenie obowiązku przedłożenia globalnej dokumentacji dla krajowych podatników należy niewątpliwie uznać za jedną z najbardziej istotnych zmian w wymogach dokumentowania transakcji wewnątrzgrupowych, jakie niosą za sobą znowelizowane przepisy podatkowe.

Komentarz eksperta

Marcin Żmuda, Doradca, Zespół Cen Transferowych

W mojej ocenie wprowadzenie wymogu opracowania analizy działalności grupy będzie stanowiło istotne obciążenie dla podatników z uwagi na stosunkowo szeroki zakres informacji, jakie będzie obejmowała dokumentacja sporządzana na poziomie grupowym.

W szczególności problematyczne może okazać się opracowanie dokumentacji globalnych dla podatników funkcjonujących w strukturach międzynarodowych grup kapitałowych (jednostki zależne od spółek zagranicznych). Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można przypuszczać, że podmioty te mogą mieć trudności z pozyskaniem danych dotyczących wyników finansowych podmiotów z grupy, ich modelu biznesowego czy informacji o podziale aktywów niematerialnych obowiązujących w grupie.

W związku z powyższym, podatnicy powinni z wyprzedzeniem zaplanować proces przygotowania dokumentacji cen transferowych według wymogów, które będą obowiązywać od 2017 r., w tym szczególności już teraz rozpocząć proces pozyskiwania danych i dokumentów niezbędnych do udokumentowania transakcji wewnątrzgrupowych.

AUTOR: Marcin Żmuda, Doradca, Zespół Cen Transferowych

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting

 

Newsletter Cen Transferowych
Imię i Nazwisko/Firma*:
Email*:
 
* Zamawiam wykonywanie na moją rzecz na podany przeze mnie adres e-mail usługi newsletter przez Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., w tym obejmującej przesyłanie informacji handlowej.
 
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k z siedzibą w Poznaniu (61-131), przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E w celu korzystania z usługi newsletter, obejmującej otrzymywanie informacji handlowych. Moja zgoda może być odwołana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
*-pola wymagane

Informujemy, że w związku z podaniem przez Ciebie danych osobowych celem otrzymywania newsletter:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k z siedzibą w Poznaniu (61-131), przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000369868, posiadająca NIP: 7781476013, z którą możesz kontaktować się na adres e-mail: info@pl.gt.com;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dostępne są w Polityce Prywatności;
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania przez Ciebie z usługi newsletter, obejmującej przesyłanie informacji handlowej, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. Twoje dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody;
 5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 6. W zakresie jakim Twoje dane przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa;
 8. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne;
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 10. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest agencjom marketingowym, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych);
 11. Twoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 12. Twoje dane mogą być przetwarzane na serwerach znajdujących się poza Twoim krajem zamieszkania.
 13. Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego tj. USA  podmiotom spełniającym odpowiedni stopień ochrony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku tzw. Privacy Shield (Tarcza Prywatności).
 14. Oznacza to, ze Twoje dane będą przekazywane tylko takim podmiotom które przestrzegają zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej.
 15. W przypadku przesyłania danych z obszaru Unii Europejskiej do innych krajów, np. Stanów Zjednoczonych, podmioty przetwarzające dane przestrzegają przepisów prawa zapewniających analogiczny poziom ochrony w stosunku do przepisów Unii Europejskiej. Tutaj możesz zapoznać się z bieżącymi decyzjami Komisji Europejskiej dotyczącymi odpowiedniego poziomu ochrony (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en#dataprotectionincountriesoutsidetheeu).
 16. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych jest dostępnych w Polityce Prywatności.

Artykuły powiązane:

Dokumentacje podatkowe od 2017 r.(...)

Czytaj więcej →

Dokumentacje cen transferowych należy sporządzać(...)

Czytaj więcej →

Ceny transferowe pod lupą organów(...)

Czytaj więcej →

Analiza porównawcza (ang. benchmarking) –(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami