Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych do umowy spółki osobowej wzbudza coraz więcej wątpliwości11.06.2018

Obowiązujące od 2017 r. przepisy określające krąg podatników zobowiązanych do sporządzania dokumentacji cen transferowych w odniesieniu do umów spółek osobowych budzą liczne wątpliwości interpretacyjne. W ostatnim czasie pojawiło się stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, prezentujące wysoce niekorzystne dla podatników podejście.

Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił podatnik, który przystąpił do dwóch spółek komandytowych jako ich komandytariusz, przy czym pozostałymi wspólnikami spółek były podmioty powiązane z podatnikiem. Łączna wartość wkładów wniesionych do każdej ze spółek przekroczyła równowartość 50.000 EUR. Jednocześnie wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, pozostając osobą fizyczną nieprowadzącą ksiąg rachunkowych.

Zgodnie ze stanowiskiem przyjętym przez podatnika, w związku z zawarciem umów wyżej wskazanych spółek, po jego stronie nie powstał obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej. W uzasadnieniu wnioskodawca podkreślił, że zgodnie z regulacjami Ustawy PIT, obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dotyczy podatników, w odniesieniu do których ustalona na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych wartość przychodów lub kosztów przekroczyła 2.000.000 EUR. W ocenie podatnika, biorąc pod uwagę fakt, że nie prowadzi on ksiąg rachunkowych, w praktyce nie jest możliwe ustalenie, czy został przekroczony wskazany wyżej próg, a zatem należy uznać, że nie zostały w jego przypadku spełnione kryteria warunkujące powstanie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej.

Ceny transferowe

Zapoznaj się z usługą

 

Restrykcyjne stanowisko organu

Organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe, wskazując na przepis ustawy, który stanowi, że w przypadku dokonywania przez spółkę osobową transakcji z podmiotami powiązanymi, warunek prowadzenia ksiąg oraz próg warunkujący powstanie obowiązku sporządzenia dokumentacji należy odnosić do samej spółki, a nie jej wspólników.

W ocenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w przypadku zawarcia umowy spółki osobowej wskazany wyżej przepis znajduje zastosowanie, a w konsekwencji warunek prowadzenia ksiąg oraz limit przychodów lub kosztów wiążący się z obowiązkiem dokumentacyjnym należy odnosić do spółki zawiązanej w wyniku zawarcia umowy. W praktyce oznacza to, że w sytuacji, w której nowopowstała spółka w pierwszym roku prowadzenia działalności osiągnie przychody (poniesie koszty) przekraczające równowartość 2.000.000 EUR, wspólnicy spółki będą zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej już w roku zawarcia umowy spółki (przy spełnieniu warunku wniesienia wkładów o równowartości przekraczającej 50.000 EUR).

Obowiązek corocznego sporządzania dokumentacji

Na marginesie organ wskazał, że podatnicy sporządzający dokumentację podatkową dla umowy spółki osobowej, zobowiązani są do przygotowywania takiej dokumentacji również w kolejnych latach podatkowych, przy czym jest to uzależnione od wysokości osiąganych w przyszłości przez spółkę komandytową przychodów lub ponoszonych kosztów  (z wyłączeniem roku, następującego po roku, w którym powstał obowiązek sporządzenia dokumentacji).

Podatnicy powinni zatem przyjmować, że w sytuacji, w której spółka osobowa będzie przekraczała określony w przepisach limit osiąganych przychodów czy też ponoszonych kosztów, strony umowy spółki osobowej, w odniesieniu do której powstał obowiązek dokumentacyjny, będą zobowiązane do corocznego sporządzania dokumentacji cen transferowych przez cały okres funkcjonowania spółki.

Stanowisko wyrażone w przywołanej interpretacji indywidualnej uznać należy za przejaw restrykcyjnego podejścia organów podatkowych, co powinno stanowić sygnał ostrzegawczy dla podatników zawierających umowy spółek osobowych z podmiotami powiązanymi. Szczególnie niepokojący jest jednak fakt, że wykładnia przyjęta przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nie znajduje potwierdzenia w literalnej wykładni przepisów ustawy.

AUTOR: Szymon Konieczny, Konsultant, Doradztwo podatkowe

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

 

Artykuły powiązane:

Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną:(...)

Czytaj więcej →

Konsekwencje nieodpłatnych świadczeń w grupie(...)

Czytaj więcej →

Ograniczenie kosztów usług niematerialnych nie(...)

Czytaj więcej →

Interpretacje indywidualne w transakcjach z(...)

Czytaj więcej →

CIT za 2017 – 11(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami