Opcje walutowe kosztem podatkowym07.12.2015

Minister Finansów, uwzględniając orzecznictwo sądów administracyjnych, ujednolica stosowanie prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych wydatków, będących następstwem przedterminowego rozwiązywania (zamykania) kontraktów dotyczących instrumentów pochodnych, w tym opcji walutowych.

Interpretacja ogólna Ministra Finansów

Minister Finansów w dniu 3 grudnia 2015 r. wydał interpretację ogólną nr F\3 8201.1.2015, oceniając skutki, jakie na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wiążą się dla podatników w następstwie przedterminowego rozwiązania (zamknięcia) umów dotyczących wystawionych przez tych podatników opcji walutowych. Minister Finansów stwierdził: „kiedy nabywane opcje walutowe zabezpieczały ryzyko kursowe związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą należy uznać, iż nabycie to służyło „Rachowaniu i zabezpieczeniu źródła przychodów”, a wydatki jakie podatnik poniósł w związku z zawarciem i rozliczeniem kontraktów, w tym koszty uzyskania i obsługi kredytów zaciągniętych celem spłaty zobowiązań wynikających z przedterminowego rozwiązania kontraktów, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 updop. Natomiast w sytuacji, gdy nabycie to miało wyłącznie cel zarobkowy (spekulacyjny) wydatki takie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 updop.”

Doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

Uzasadnienie decyzji

Jak czytamy w interpretacji, powyższe stanowisko spowodowane jest sytuacją, jaka miała miejsce szczególnie w latach 2007-2008, kiedy to podmioty, celem zabezpieczenia wysokości uzyskiwanych przychodów oraz ponoszonych kosztów uzyskania przychodów, nabywały od instytucji finansowych (na podstawie wieloletnich umów) opcje walutowe – zabezpieczenie przed nagłymi i niespodziewanymi wahaniami kursu złotego. Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż wystawienie przez te instytucje wspomnianych opcji wiązało się z poniesieniem przez nabywcę instrumentu określonych kosztów (tzw. premii), część podatników decydowała się również – tytułem zapłaty za nabywane opcje, na wystawienie na rzecz instytucji finansowej opcji walutowych. Z kolei istotne zmiany gospodarcze, mające wpływ na wysokość kursów walutowych spowodowały, że podatnicy często, celem ograniczenia wydatków i strat związanych z wystawieniem przez nich instrumentów pochodnych, racjonalnie decydowali się na przedterminowe rozwiązywanie zawartych umów i zamykanie takich kontraktów.

Odstąpienie od umów skutkowało koniecznością poniesienia przez podatników dodatkowych wydatków, takich jak koszty wynikające z zawieranych ugód czy koszty uzyskania i obsługi kredytów, zaciągniętych celem spłaty zobowiązań wynikających z przedterminowego rozwiązania kontraktu.

Wskutek przedmiotowej interpretacji – mamy nadzieję – że wielu podatników przedmiotowe wydatki będzie mogło uwzględnić w kosztach podatkowych (np. przez korektę wcześniejszych rozliczeń). Przy czym zauważamy, że każdy przypadek wymaga indywidualnej analizy, z uwzględnieniem przepisów dotyczących przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Źródło: www.mf.gov.pl

Artykuły powiązane:

Handel laptopami, tabletami, telefonami komórkowymi,(...)

Czytaj więcej →

Bilet wstępu do siłowni z(...)

Czytaj więcej →

Czy Twój kontrahent, do którego(...)

Czytaj więcej →

Dlaczego malarz nie jest artystą(...)

Czytaj więcej →

Kiedy dokonać zgłoszenia pojazdu do(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami