Opłata reklamowa – nowe obciążenie o charakterze fiskalnym30.09.2015

stack_of_money_fuchsiaUstawa mająca na celu wzmocnienie narzędzi ochrony krajobrazu, która weszła w życie we wrześniu br., wprowadziła zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Jej wykonanie będzie polegać m. in. na wprowadzeniu obowiązku wnoszenia opłaty reklamowej od nośników informacji widocznych z przestrzeni dostępnej publicznie, niebędących szyldami zgodnymi ze wzorcem zawartym w uchwale rady gminy.

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  rada gminy może wprowadzić opłatę reklamową od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Przepisy te zostały wprowadzone tzw. ustawą krajobrazową, mającą na celu realizację postanowień ratyfikowanej przez Prezydenta RP Europejskiej Konwencji Krajobrazowej z dnia 20 października 2000 roku.

Zgodnie z nowymi przepisami opłata reklamowa może być pobierana jedynie na obszarach, dla których obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zatem warunkiem koniecznym możliwości pobierania opłaty reklamowej jest podjęcie przez samorząd stosownej uchwały.

Co istotne opodatkowaniu podlegają jedynie urządzenia widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie.

Podmiot odpowiedzialny za wniesienie opłaty

Opłatę reklamową pobiera się od:

  1. właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,
  2. użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,
  3. posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  4. posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
    a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego,
    b) jest bez tytułu prawnego

– jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym eksponowana jest reklama.

Warto zauważyć, że podatek jest należny nawet w przypadku, niezamieszczenia reklamy na nośniku.

Prywatny: Bieżące doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

Szyld – zaniechanie poboru opłaty reklamowej

Opłaty reklamowej nie pobiera się, jeśli urządzenia reklamowe są zgodne ze wzorcem, jaki w uchwale gminy ustalono dla szyldu. Przez szyld rozumie się tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe informujące o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują.

Sposób kalkulacji opłaty oraz stawki maksymalne

Wysokość opłaty reklamowej składać się będzie z dwóch elementów:

1 element stały – należny od każdej instalacji reklamowej, w wysokości maksymalnie 2,50 PLN dziennie

2 element zmienny – obliczany na podstawie powierzchni reklamy, w wysokości maksymalnie 0,20 PLN dziennie

Przyjęcie uchwały będzie się wiązało z objęciem opodatkowaniem całej gminy. Jednakże, wysokość opłaty może być zróżnicowana ze względu na lokalizację oraz wielkość tablicy reklamowej.

W uzasadnieniu do projektu ustawy znajduje się odniesienie do „reklamy na nalewakach na stacjach benzynowych”. Na tej podstawie należy stwierdzić, że wachlarz możliwości otwartych przed radami gmin jest bardzo szeroki. To również w ich gestii leży ustalenie stopnia uciążliwości wdrożenia ustawy krajobrazowej dla przedsiębiorców.

Gminy mogą wprowadzać opłaty reklamowe w celu porządkowania przestrzeni dostępnych publicznie. To, czy podatek od reklam jest w ogóle należny oraz jak bardzo obciąży przedsiębiorców finansowo, okaże się dopiero po podjęciu stosownych uchwał rad gmin.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Zmiany w zakresie sporządzania dokumentacji(...)

Czytaj więcej →

Nieterminowe płacenie podatków może stanowić(...)

Czytaj więcej →

Wkład do spółki jawnej lub(...)

Czytaj więcej →

Zwrot kosztów paliwa z paragonem

Czytaj więcej →

Dokumentacje cen transferowych należy sporządzać(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami