Pracownicy państwowi – specjalne zasady dla „funkcjonariuszy publicznych”30.05.2014

Kolejną grupą podatników, w stosunku do których umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują szczególne zasady opodatkowania dochodów, są tak zwani „pracownicy państwowi”. 

Zgodnie z artykułem 19 MK OECD

1. a) Pensje, płace oraz podobne wynagrodzenia, inne niż emerytura, wypłacane przez umawiające się państwo, jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny osobie fizycznej z tytułu usług świadczonych na rzecz tego państwa, jego jednostki terytorialnej lub organu lokalnego, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie.

b) Jednakże taka pensja, płaca lub inne podobne wynagrodzenie podlega opodatkowaniu tylko 

w drugim umawiającym się państwie, jeżeli usługi te są świadczone w tym państwie przez osobę, która ma miejsce zamieszkania w tym właśnie państwie i która:

1) jest obywatelem tego państwa; lub

2) nie wybrała miejsca zamieszkania w tym państwie wyłącznie w celu świadczenia tych usług.

2. a) Bez względu na postanowienia ustępu 1, emerytury lub inne podobne świadczenia wypłacane przez umawiające się państwo, jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny albo z funduszy utworzonych przez to państwo, jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny, osobie fizycznej z tytułu świadczenia usług na rzecz tego państwa lub jego jednostki terytorialnej lub organu lokalnego, podlega opodatkowaniu tylko w tym państwie.

b) Jednakże takie emerytury lub inne podobne świadczenia podlegają opodatkowaniu tylko w drugim umawiającym się państwie, jeśli osoba ma miejsce zamieszkania w tym państwie i jest jego obywatelem.

3. Postanowienia artykułów 15, 16, 17 i 18 stosuje się do pensji, płac, wynagrodzeń, emerytur i innych podobnych świadczeń wypłacanych z tytułu świadczenia usług pozostających w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez umawiające się państwo, jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny.

Załóżmy zatem, że mamy państwo A, które zatrudniło obywatela kraju B do realizacji usług na jego rzecz. MK OECD wprowadza zasadę zgodnie z którą, państwo które wypłaca uposażenie z tytułu realizacji funkcji publicznych, ma wyłączne prawo do opodatkowania dochodów z tego tytułu. Analiza treści artykułu 19 MK OECD pozwala wywieść następujące reguły opodatkowania dochodów pracowników państwowych.

Tax Compliance

Zapoznaj się z usługą

 

1. Ustęp pierwszy artykułu 19 wprowadza ogólną zasadę opodatkowania dochodów pracowników państwowych, zgodnie z którą uposażenie, płace, wynagrodzenia (inne niż emerytura), wypłacane przez państwo A (a także jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny – dalej zwane „innymi agendami”) osobie fizycznej za usługi świadczone na rzecz państwa A oraz innych agend, jest opodatkowane tylko w kraju A

Dochody pracowników państwowych, będą jednak opodatkowane wyłącznie w kraju B (tj. w kraju ich rezydencji podatkowej) jeżeli spełnione będą następujące łącznie dwa warunki:

– pracownik państwowy ma miejsce zamieszkania w kraju B świadczy usługi na rzecz kraju A, realizując je z kraju B

– jest obywatelem kraju B lub nie zamieszkał w kraju B wyłącznie w celu świadczenia tych usług

(tj. powodem wyboru kraju B, jako miejsca zamieszkania, nie jest świadczenie usług na rzecz kraju A).

2. Ustęp drugi artykułu 19 wprowadza analogiczne zasady opodatkowania dochodów z tytułu emerytur uzyskiwanych przez byłych pracowników państwowych z tytułu realizowanych w przeszłości funkcji publicznych na rzecz państwa A i jego innych agend. Emerytury takie, co do zasady powinny być opodatkowane wyłącznie w kraju A – w kraju wypłacającym. Jeżeli jednak osoba fizyczna otrzymująca emeryturę ma miejsce zamieszkania w kraju B i równocześnie jest jego obywatelem, emerytury będą opodatkowane wyłącznie w kraju B.

3. Zgodnie z ustępem trzecim artykułu 19, zasady wskazane w ustępie 1 i 2 nie mają zastosowania jeżeli wyposażenie lub emerytura pracownika zatrudnionego przez państwo A jest wynagrodzeniem z tytułu świadczenia usług związanych z działalnością gospodarczą państwa A lub jego innych agend. W przypadku, jeżeli usługi świadczone przez osobę fizyczną dotyczyłyby np. negocjowania warunków sprzedaży przedsiębiorstwa należącego do państwa A, należałoby uznać, że są to działania związane z działalnością gospodarczą tego Państwa, a zatem w odróżnieniu do opodatkowania „funkcji publicznych”, dla których wprowadzono specjalne regulacje (art. 19 ust. 1 i 2), dochody takie są opodatkowane zgodnie z zasadami ogólnymi dla pracy najemnej oraz emerytur, a zatem zgodnie z artykułami 15-18 MK OECD.

W kolejnym odcinku cyklu zaprezentujemy zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez studentów.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Przedsiębiorco, czy odpowiednio chronisz tajemnicę(...)

Czytaj więcej →

Obowiązek informacyjny i nowe klauzule(...)

Czytaj więcej →

Problem z ustaleniem charakteru gruntu(...)

Czytaj więcej →

RODO – czego robić nie(...)

Czytaj więcej →

Przekształcenie umów zawartych przed 22(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami