Sprawozdanie finansowe i uproszczenia dla jednostek mikro10.01.2017

Pojęcie jednostek mikro zaistniało w związku z wprowadzeniem w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2014., poz. 1100). Związane było to z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r.

Co rozumiemy pod pojęciem jednostki mikro?

W związku z zapisami art. 3 ust. 1a jednostkami mikro są m. in. :

  • spółki handlowe (kapitałowe i osobowe), spółki cywilne oraz inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

– 1.500.000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

– 3.000.000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

– 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty

  • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie więcej niż 2.000.000 euro za poprzedni rok obrotowy,
  • stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej.

Outsourcing finansowo-księgowy

Zapoznaj się z usługą

Dodatkowy warunek formalny kwalifikujący podmiot do jednostek mikro

Jednostka może korzystać z uprawnień jednostki mikro wtedy, gdy organ zatwierdzający podejmie pisemną decyzję o:

– sporządzeniu przez jednostkę sprawozdania finansowego zgodnie z załącznikiem nr 4,

– rezygnacji z sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunku przepływów pieniężnych (jednostki podlegające badaniu),

– zwolnieniu z obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności jednostki.

Wybrane uproszczenia dla jednostek mikro:

  • Jednostki te mogą zrezygnować z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych aktywów i pasywów. Oznacza to możliwość odstąpienia od ustalania odpisów aktualizujących czy tworzenia rezerw.
  • Jednostki są zwolnione z obowiązku sporządzania informacji dodatkowej jeśli ujawnią wymagane informacje w uzupełnieniu do bilansu,
  • Nawet w przypadku podlegania obowiązkowemu badaniu jednostki te nie mają obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych,
  • Jednostka mikro ma prawo do odstąpienia od sporządzenia sprawozdania z działalności pod warunkiem wykazania kwestii nabycia udziałów (akcji) własnych w informacji dodatkowej lub informacji uzupełniającej do bilansu. Pod warunkiem, że takie nabycie wystąpiło.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Zmiany w sprawozdaniu finansowym za(...)

Czytaj więcej →

Uproszczenia dla jednostek małych

Czytaj więcej →

Wdrażanie prawa unijnego i kolejne(...)

Czytaj więcej →

Jak prawidłowo udokumentować usługę niematerialną

Czytaj więcej →

Sprawozdanie z działalności jako ważne(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami