Sprawozdanie uproszczone dotyczące transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi09.12.2015

Dokumentacja podatkowa nie jest jedynym wymaganym dokumentem zgodnie z nowymi przepisami z zakresu cen transferowych. Od 2017 roku podatnicy są również zobowiązani dołączać do deklaracji podatkowej dodatkowy formularz, tzw. sprawozdanie uproszczone.

UWAGA! ZMIANY WESZŁY JUŻ W ŻYCIE – więcej w artykule >>Nowe regulacje w zakresie cen transferowych od 2017 roku<< oraz >>Zmiany w cenach transferowych – ważne interpretacje i wyroki<<

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, podatnicy których przychody lub koszty przekroczą w roku podatkowym 10 mln EUR, są zobowiązani dołączyć do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi.

Zgodnie z przepisami, wzór sprawozdania (formularz) zostanie określony przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia.

Sekcje sprawozdania uproszczonego

Zgodnie z opublikowanym projektem tego rozporządzenia,  przedstawiono wzór formularza CIT-TP, który składa się z serii pytań zamkniętych, w tym pól w których podatnicy będą zobowiązani określić skalę transakcji zrealizowanych z podmiotami powiązanymi (pod względem wartościowym). Warto dodać, że ten formularz jest mocno zbliżony do pierwotnego wzoru przedstawionego wraz z publikacją zmian przepisów dotyczących cen transferowych.

Ceny transferowe

Zapoznaj się z usługą

 

Sprawozdanie uproszczone, we wspomnianym wyżej projekcie zawiera 5 głównych sekcji:

  • Sekcja B – identyfikacja powiązań: (wskazanie informacji o powiązaniach kapitałowych, prowadzeniu działalności poprzez zakład czy powiązaniach o charakterze zarządczym).
  • Sekcja C – wskazanie liczby podmiotów powiązanych (zgodnie z definicją ustawową) z którymi podatnik dokonywał transakcji.
  • Sekcja D – główny sektor działalności i profil funkcjonalny. W tym punkcie podatnik będzie miał za zadanie wskazać kody PKD które dotyczą podstawowej działalności podatnika a także profil funkcjonalny prowadzonej działalności.
  • Sekcja E – restrukturyzacja: w tej sekcji podatnicy będą zobowiązani wskazać czy w trakcie roku podatkowego miały miejsce restrukturyzacje biznesowe a także to, czy została wypłacona z tego tytułu rekompensata (w formie pieniężnej lub innej niż pieniężna).
  • Sekcja F – transakcje z podmiotami powiązanymi w tym także podsekcje dotyczące określonych grup transakcji wraz oznaczeniem przedziału wartościowego:
  1. F.1. transakcje lub inne zdarzenia takie jak zakup/sprzedaż towarów, usługi produkcyjne, usługi komisanta, usługi kontraktowych prac badawczo rozwojowych itd.
  2. F.2 transakcje finansowe,
  3. F.3 transakcje z podmiotami powiązanymi dotyczące aktywów, w tym aktywów niematerialnych
  4. F.4 umowy o podziale kosztów lub wspólnego przedsięwzięcia (CCA)
  5. F5. Inne transakcje (wcześniej nie wymienione w formularzu). Warto dodać że w tym punkcie pojawia się konieczność zadeklarowania transakcji które zostały przeprowadzone bez wynagrodzenia.

W tej sekcji podatnik będzie zobowiązany do wskazania skali przeprowadzanych transakcji w roku podatkowym za który składana jest deklaracja. Właściwe wypełnienie tej sekcji będzie wymagało od podatników prowadzenie odpowiedniej ewidencji i jej analizy m.in. odpowiednie grupowanie transakcji pod kątem przedmiotowym (rodzaje transakcji) i podmiotowym (kontrahenci w podziale na lokalizacje określone w sekcji C).

Krytyka projektu rozporządzenia

Zarówno pierwotny jak i obecny projekt rozporządzenia był mocno krytykowany podczas konsultacji społecznych. W szczególności wskazywano to, że rozporządzenie wykracza poza delegację ustawową oraz to, że projekt rozporządzenia w zaproponowanym kształcie nie ma charakteru uproszczonego (na co wskazuje ustawa). Dlatego też, ostateczny kształt formularza CIT-TP może jeszcze się zmienić, ale na ten moment warto zapoznać się z propozycjami Ustawodawcy ponieważ wskazują one jasno cel i zakres informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi, które powinny być raportowane urzędom skarbowym.

Pierwsze sprawozdanie uproszczone podatnicy będą musieli złożyć dla roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2016 r. – czyli do deklaracji podatkowych składanych w 2018 roku.

Komentarz eksperta

Ewa Rybak

Doradca, Zespół cen transferowych Grant Thornton

Wielu podatników zapewne zastanawia się nad tym w jakim celu Ustawodawca dokłada kolejne wymogi formalne dotyczące dokumentowania i raportowania transakcji realizowanych między podmiotami powiązanymi. W mojej ocenie intencją Ustawodawcy w tym przypadku jest nie tyle analiza rynkowości transakcji (to zadanie ma ułatwić lektura dokumentacji podatkowej), ile sprawniejsza i efektywniejsza selekcja podatników którzy powinni podlegać kontroli w zakresie cen transferowych.

Warto zwrócić uwagę, że po analizie sprawozdania uproszczonego urząd skarbowy będzie miał wiedzę m.in. na temat skali współpracy z podmiotami powiązanymi – co pozwoli ocenić na ile te transakcje mogły mieć wpływ na dochód czy stratę poniesioną w danym roku podatkowym, czy też informację na temat procesów restrukturyzacyjnych wewnątrz grupy.

AUTOR: Ewa Rybak, Doradca, Zespół Cen Transferowych

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Newsletter Cen Transferowych
Imię i Nazwisko/Firma*:
Email*:
 

Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204) wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany powyżej adres e-mail Newslettera Grant Thornton Frąckowiak. Zgadzam się także na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez firmę Grant Thornton Frąckowiak, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883). Jednocześnie oświadczam, iż wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania, lub usunięcia.

*-pola wymagane

Artykuły powiązane:

Obowiązek opracowania globalnej dokumentacji cen(...)

Czytaj więcej →

Analizy rynkowe w dokumentacjach podatkowych

Czytaj więcej →

Dokumentacje cen transferowych należy sporządzać(...)

Czytaj więcej →

Planowane zmiany w przepisach dotyczących(...)

Czytaj więcej →

Nadchodzą zmiany w regulacjach dotyczących(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami