Sprawozdanie uproszczone dotyczące transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi09.12.2015

Dokumentacja podatkowa nie jest jedynym wymaganym dokumentem zgodnie z nowymi przepisami z zakresu cen transferowych. Od 2017 roku podatnicy są również zobowiązani dołączać do deklaracji podatkowej dodatkowy formularz, tzw. sprawozdanie uproszczone.

UWAGA! ZMIANY WESZŁY JUŻ W ŻYCIE – więcej w artykule >>Nowe regulacje w zakresie cen transferowych od 2017 roku<< oraz >>Zmiany w cenach transferowych – ważne interpretacje i wyroki<<

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, podatnicy których przychody lub koszty przekroczą w roku podatkowym 10 mln EUR, są zobowiązani dołączyć do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi.

Zgodnie z przepisami, wzór sprawozdania (formularz) zostanie określony przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia.

Sekcje sprawozdania uproszczonego

Zgodnie z opublikowanym projektem tego rozporządzenia,  przedstawiono wzór formularza CIT-TP, który składa się z serii pytań zamkniętych, w tym pól w których podatnicy będą zobowiązani określić skalę transakcji zrealizowanych z podmiotami powiązanymi (pod względem wartościowym). Warto dodać, że ten formularz jest mocno zbliżony do pierwotnego wzoru przedstawionego wraz z publikacją zmian przepisów dotyczących cen transferowych.

Ceny transferowe

Zapoznaj się z usługą

 

Sprawozdanie uproszczone, we wspomnianym wyżej projekcie zawiera 5 głównych sekcji:

 • Sekcja B – identyfikacja powiązań: (wskazanie informacji o powiązaniach kapitałowych, prowadzeniu działalności poprzez zakład czy powiązaniach o charakterze zarządczym).
 • Sekcja C – wskazanie liczby podmiotów powiązanych (zgodnie z definicją ustawową) z którymi podatnik dokonywał transakcji.
 • Sekcja D – główny sektor działalności i profil funkcjonalny. W tym punkcie podatnik będzie miał za zadanie wskazać kody PKD które dotyczą podstawowej działalności podatnika a także profil funkcjonalny prowadzonej działalności.
 • Sekcja E – restrukturyzacja: w tej sekcji podatnicy będą zobowiązani wskazać czy w trakcie roku podatkowego miały miejsce restrukturyzacje biznesowe a także to, czy została wypłacona z tego tytułu rekompensata (w formie pieniężnej lub innej niż pieniężna).
 • Sekcja F – transakcje z podmiotami powiązanymi w tym także podsekcje dotyczące określonych grup transakcji wraz oznaczeniem przedziału wartościowego:
 1. F.1. transakcje lub inne zdarzenia takie jak zakup/sprzedaż towarów, usługi produkcyjne, usługi komisanta, usługi kontraktowych prac badawczo rozwojowych itd.
 2. F.2 transakcje finansowe,
 3. F.3 transakcje z podmiotami powiązanymi dotyczące aktywów, w tym aktywów niematerialnych
 4. F.4 umowy o podziale kosztów lub wspólnego przedsięwzięcia (CCA)
 5. F5. Inne transakcje (wcześniej nie wymienione w formularzu). Warto dodać że w tym punkcie pojawia się konieczność zadeklarowania transakcji które zostały przeprowadzone bez wynagrodzenia.

W tej sekcji podatnik będzie zobowiązany do wskazania skali przeprowadzanych transakcji w roku podatkowym za który składana jest deklaracja. Właściwe wypełnienie tej sekcji będzie wymagało od podatników prowadzenie odpowiedniej ewidencji i jej analizy m.in. odpowiednie grupowanie transakcji pod kątem przedmiotowym (rodzaje transakcji) i podmiotowym (kontrahenci w podziale na lokalizacje określone w sekcji C).

Krytyka projektu rozporządzenia

Zarówno pierwotny jak i obecny projekt rozporządzenia był mocno krytykowany podczas konsultacji społecznych. W szczególności wskazywano to, że rozporządzenie wykracza poza delegację ustawową oraz to, że projekt rozporządzenia w zaproponowanym kształcie nie ma charakteru uproszczonego (na co wskazuje ustawa). Dlatego też, ostateczny kształt formularza CIT-TP może jeszcze się zmienić, ale na ten moment warto zapoznać się z propozycjami Ustawodawcy ponieważ wskazują one jasno cel i zakres informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi, które powinny być raportowane urzędom skarbowym.

Pierwsze sprawozdanie uproszczone podatnicy będą musieli złożyć dla roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2016 r. – czyli do deklaracji podatkowych składanych w 2018 roku.

Komentarz eksperta

Ewa Rybak

Doradca, Zespół cen transferowych Grant Thornton

Wielu podatników zapewne zastanawia się nad tym w jakim celu Ustawodawca dokłada kolejne wymogi formalne dotyczące dokumentowania i raportowania transakcji realizowanych między podmiotami powiązanymi. W mojej ocenie intencją Ustawodawcy w tym przypadku jest nie tyle analiza rynkowości transakcji (to zadanie ma ułatwić lektura dokumentacji podatkowej), ile sprawniejsza i efektywniejsza selekcja podatników którzy powinni podlegać kontroli w zakresie cen transferowych.

Warto zwrócić uwagę, że po analizie sprawozdania uproszczonego urząd skarbowy będzie miał wiedzę m.in. na temat skali współpracy z podmiotami powiązanymi – co pozwoli ocenić na ile te transakcje mogły mieć wpływ na dochód czy stratę poniesioną w danym roku podatkowym, czy też informację na temat procesów restrukturyzacyjnych wewnątrz grupy.

AUTOR: Ewa Rybak, Doradca, Zespół Cen Transferowych

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Newsletter Cen Transferowych
Imię i Nazwisko/Firma*:
Email*:
 
* Zamawiam wykonywanie na moją rzecz na podany przeze mnie adres e-mail usługi newsletter przez Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., w tym obejmującej przesyłanie informacji handlowej.
 
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k z siedzibą w Poznaniu (61-131), przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E w celu korzystania z usługi newsletter, obejmującej otrzymywanie informacji handlowych. Moja zgoda może być odwołana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
*-pola wymagane

Informujemy, że w związku z podaniem przez Ciebie danych osobowych celem otrzymywania newsletter:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k z siedzibą w Poznaniu (61-131), przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000369868, posiadająca NIP: 7781476013, z którą możesz kontaktować się na adres e-mail: info@pl.gt.com;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dostępne są w Polityce Prywatności;
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania przez Ciebie z usługi newsletter, obejmującej przesyłanie informacji handlowej, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. Twoje dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody;
 5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 6. W zakresie jakim Twoje dane przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa;
 8. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne;
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 10. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest agencjom marketingowym, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych);
 11. Twoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 12. Twoje dane mogą być przetwarzane na serwerach znajdujących się poza Twoim krajem zamieszkania.
 13. Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego tj. USA  podmiotom spełniającym odpowiedni stopień ochrony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku tzw. Privacy Shield (Tarcza Prywatności).
 14. Oznacza to, ze Twoje dane będą przekazywane tylko takim podmiotom które przestrzegają zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej.
 15. W przypadku przesyłania danych z obszaru Unii Europejskiej do innych krajów, np. Stanów Zjednoczonych, podmioty przetwarzające dane przestrzegają przepisów prawa zapewniających analogiczny poziom ochrony w stosunku do przepisów Unii Europejskiej. Tutaj możesz zapoznać się z bieżącymi decyzjami Komisji Europejskiej dotyczącymi odpowiedniego poziomu ochrony (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en#dataprotectionincountriesoutsidetheeu).
 16. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych jest dostępnych w Polityce Prywatności.

Artykuły powiązane:

Obowiązek opracowania globalnej dokumentacji cen(...)

Czytaj więcej →

Analizy rynkowe w dokumentacjach podatkowych

Czytaj więcej →

Dokumentacje cen transferowych należy sporządzać(...)

Czytaj więcej →

Planowane zmiany w przepisach dotyczących(...)

Czytaj więcej →

Nadchodzą zmiany w regulacjach dotyczących(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami