Uproszczenia dla jednostek małych21.11.2016

Kategoria „jednostek małych” została wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 lipca 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1333). Wprowadzenie tej kategorii podmiotów ma na celu uproszczenie ich księgowości poprzez ograniczenie zakresu zasad rachunkowości oraz ujawnianiu informacji w sprawozdaniach finansowych.

Jednostki małe –  jakie podmioty zaliczają się do tej kategorii?

Jednostką małą może być jednostka, która w roku obrotowym, za które sporządza sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok, nie przekroczyła co najmniej dwóch z trzech wielkości:

 • 17 000 000 zł – sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
 • 34 000 000 zł – przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
 • 50 osób – średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Dodatkowo jednostki, które uzyskają status jednostki małej w danym roku obrotowym,
a w następnym roku obrotowym przekroczą w/w progi, nadal będą mogły korzystać z uproszczeń przewidzianych dla tych jednostek. Jednostka utraci status jednostki małej, jeśli dwa lata z rzędu przekroczy w/w progi.

Outsourcing finansowo-księgowy

Zapoznaj się z usługą

Do jednostek małych nie mogą być zaliczone:

 • jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • jednostki zamierzające ubiegać się albo ubiegające się o zezwolenie na wykonywanie działalności na podstawie przepisów wymienionych w pkt 1,
 • emitenci papierów wartościowych dopuszczonych, emitenci zamierzający ubiegać się lub ubiegający się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu,
 • krajowe instytucje płatnicze,
 • instytucje pieniądza elektronicznego,
 • jednostki sektora finansów publicznych.

Forma uproszczona dla jednostek małych

Jednostki małe mogą sporządzać w formie uproszczonej bilans, rachunek zysków i strat oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, wykorzystując wzory określone w załączniku 5 do ustawy
o rachunkowości:

TABELA (PDF) 

Jakie uproszczenia dla jednostek małych?

Jednostka mała może skorzystać  z uproszczeń przewidzianych dla takich jednostek pod warunkiem podjęcia decyzji (uchwały) przez organ  zatwierdzający sprawozdanie finansowe.

Rodzaje uproszczeń:

 • klasyfikowanie umów leasingu według przepisów prawa podatkowego,
 • brak obowiązku ustalania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku,
 • wycena instrumentów finansowych wyłącznie na podstawie przepisów ustawy rachunkowości określonych w art. 28 i 35,
 • nie sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
 • nie sporządzania przepływów środków pieniężnych
 • nie sporządzania sprawozdania z działalności pod warunkiem przedstawienia w informacji dodatkowej informacji o nabyciu udziałów własnych
 • ustalenie granicy ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, poniżej której jednostka dokonuje (nie wcześniej niż
  w momencie oddania do używania) jednorazowego odpisu wartości tego rodzaju składników aktywów,
 • wycena materiałów i towarów w cenie zakupu zamiast w cenie nabycia,
 • wycena produkcji w toku, o przewidywanym czasie wykonania krótszym niż trzy miesiące,
  w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia lub tylko materiałów bezpośrednich bądź niewycenianiu jej w ogóle,
 • nierozliczanie przychodów i kosztów z tytułu wykonywanych długoterminowych niezakończonych usług, zgodnie z przepisami art. 34a i 34b UoR, jeżeli udział przychodów
  z niezakończonych usług na dzień bilansowy nie jest istotny w całości przychodów operacyjnych okresu sprawozdawczego,
 • w przypadku, gdy roczne sprawozdanie finansowe jednostki małej nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania, to obliczając koszt wytworzenia produktu zgodnie z art. 28 ust. 3 UoR, jednostka może do kosztów bezpośrednich doliczyć koszty pośrednie związane
  z wytworzeniem tego produktu, niezależnie od poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych. Ustalony w ten sposób koszt wytworzenia nie może być wyższy od ceny sprzedaży netto.
 • tylko 18 pozycji w informacjach dodatkowych i objaśnieniach.

Zmiany należy również opisać w polityce rachunkowości jednostki, przy czym trzeba pamiętać, że nie mogą one wpływać na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej.

Ważne jest, żeby zapewnić porównywalność danych za bieżący okres z danymi za poprzednie okresy. W tym celu trzeba przekształcić dane porównawcze za poprzednie okresy oraz opisać ich wpływ na sprawozdanie finansowe.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Na jakie wsparcie z funduszy(...)

Czytaj więcej →

Zmiany w podatkach 2019 –(...)

Czytaj więcej →

Nowe CYBERobowiązki dla 2000 firm

Czytaj więcej →

RODO – co nowego dla(...)

Czytaj więcej →

Kobiety na rynku pracy –(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami