Zbliża się termin składania informacji IFT-2R oraz innych rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych za rok 201219.03.2013

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają czas do końca marca na złożenie rocznej informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (IFT-2R).

Z uwagi na termin przypadający w Niedzielę Wielkanocną, w tym roku termin złożenia przesuwa się na 2 kwietnia.

Do przygotowania informacji zobowiązany jest podmiot wypłacający na rzecz nierezydenta płatności m.in. z tytułu dywidend, odsetek, należności licencyjnych, usług niematerialnych oraz innych wskazanych w art. 21-22 UPDOP. Przedsiębiorca wypłacający takie wynagrodzenie nierezydentom ma obowiązek potrącania zryczałtowanego podatku dochodowego, czyli kwoty podatku od przychodów uzyskanych na terenie Polski przez nierezydentów (według stawki podstawowej określonej w ustawie, bądź – po spełnieniu określonych wymogów – stawki preferencyjnej bądź zwolnionej).

W informacji płatnik wykazuje dokonane kwoty wypłat należności zagranicznemu podatnikowi w ciągu roku podatkowego. Informację wystawia się oddzielnie dla każdego podatnika.

W trakcie roku obrotowego na pisemny wniosek podatnika, płatnik jest zobligowany do przesłania podatnikowi oraz do urzędu skarbowego informację IFT-2 w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Należy pamiętać, iż wystawiane informacje śródroczne nie zwalniają z obowiązku z złożenia rocznego zeznania (art.27.3a UPDOP).

Outsourcing rachunkowości

Zapoznaj się z usługą

 

Właściwym miejscowo urzędem skarbowym, do którego należy złożyć informację jest naczelnik urzędu ustalony według miejsca prowadzenia działalności nierezydenta (art.6. ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych).
Złożenie informacji jest obligatoryjne również w przypadku, gdy podmiot wypacający nie jest zobowiązany do pobrania podatku u źródła na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy.

Dla przypomnienia warto dodać, iż na płatniku podatku u źródła, poza obliczeniem, poborem i zapłatą podatku ciąży również obowiązek sporządzenia rocznej deklaracji CIT-10Z w terminie do końca pierwszego miesiąca następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

Inne popularne deklaracje roczne, których termin złożenia przypada na koniec marca (dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym):

  1. CIT-8 zeznanie roczne podatku dochodowego od osób prawnych;
  2. Załącznik CIT-8/O informacja o odliczeniach od podatku i od dochodu oraz dochodach wolnych i zwolnionych od podatku;
  3. Załącznik CIT-ST/A informacja o zakładach/oddziałach;
  4. Załącznik CIT-ST informacja do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z PDOP;
  5. Załącznik SSE-A wykaz udziałów w spółkach;
  6. CIT-D informacja o otrzymanych/przekazanych darowiznach;
  7. CIT-8A lub CIT-8B – zeznanie roczne podatkowej grupy kapitałowej.

Źródła: Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r.; Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych z dnia  22 sierpnia 2005r.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Outsourcing narzędziem restrukturyzacji

Czytaj więcej →

Dywidendę trzeba wypłacić w terminie

Czytaj więcej →

Amortyzacja podatkowa a bilansowa

Czytaj więcej →

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Czytaj więcej →

Obowiązki sprawozdawcze u „drugiego podatnika”(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami