Zmiany w prawie pracy 201515.01.2015

Od początku bieżącego roku pojawiło się sporo zmian w prawie pracy. Poniżej piguła informacyjna przydatna zarówno pracodawcom, jak i specjalistom z działów kadrowo-płacowych.

Wynagrodzenie minimalne w 2015 roku wyższe o 70 zł.

Od 1 stycznia 2015 r. płaca minimalna pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1.750 zł. W stosunku do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2014 r. nastąpiła zatem podwyżka o 70 zł brutto.

Dla pracowników w pierwszym roku pracy wynagrodzenie minimalne nie może być niższe, niż 80% w/w stawki, zatem od 2015 r. oznacza to kwotę 1.400 zł. Do stażu wlicza się tu wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenia społeczne lub emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Wzrost płacy minimalnej spowodował, że w 2015 r. zmieniły się także m.in. następujące wskaźniki:

 • odprawa pieniężna ograniczona 15-krotnoscią minimalnego wynagrodzenia uległa zwiększeniu do maksymalnej wysokości 26.250 zł.,
 • minimalna podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków,
 • dodatek nocny,
 • kwoty wolne od potrąceń.

Podstawa: Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2014 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 roku (Dz. U. 2014. poz. 1220).

Odpis na ZFŚS od nowego roku: 1093,93 zł

Wysokość odpisu ZFŚS ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej obowiązującego w drugim półroczu 2010 r., ogłoszonego przez Prezesa GUS. Wynagrodzenie to wynosiło 2.917,14 zł (Mon. Pol. z 2011 r. nr 15, poz. 156).
Odpisy na ZFŚS w 2015 r. kształtują się zatem następująco:
 • odpis podstawowy: 37,50%, tj. 1093,93 zł,
 • odpis na jednego pracownika młodocianego:

a) w pierwszym roku nauki: 5%, tj. 145,86 zł,
b) w drugim roku nauki: 6%, tj. 175,03 zł,
c) w trzecim roku nauki: 7%, tj. 204,20 zł.

 • odpis podwyższony na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności: 50%, tj. 1458,57 zł,
 • zwiększenie na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę: 6,25%, tj 182,32 zł,
 • zwiększenie na każdą osobę zatrudnioną, pod warunkiem przeznaczenia całości na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego: 7,5%, tj. 218,79 zł. (dotyczy to pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu).

Zmiana w „ozusowaniu” wynagrodzeń członków rad nadzorczych

Od 1 stycznia 2015 zostały rozszerzone definicje płatnika składek oraz przychodu w stosunku do osób będących członkami rad nadzorczych, niezależnie od sposobu ich powoływania. Członkowie rad nadzorczych zostali objęci obowiązkiem podlegania ubezpieczeniom społecznym (emerytalnym i rentowym), bez względu na miejsce zamieszkania, w okresie od dnia powołania na członka rady nadzorczej do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji. O tym czy będą podlegali temu obowiązkowi decyduje przyznanie wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji. Nie ma znaczenia, czy członek rady nadzorczej podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu lub pobiera emeryturę czy rentę. Z racji zasiadania w radzie nadzorczej nie podlega natomiast ubezpieczeniom chorobowemu i wypadkowemu. Podstawę wymiaru składek stanowi przychód z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej. Płatnikiem składek jest podmiot, w którym działa rada nadzorcza. Pełnienie funkcji członka rady nadzorczej nadal pozostaje tytułem do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Od wynagrodzenia członka rady nadzorczej płatnik musi opłacać składkę na Fundusz Pracy, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nie jest natomiast zobowiązany do odprowadzania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Mniej obowiązków względem ZUS

Nowelizacja przepisów uchyliła od 1 stycznia 2015 roku obowiązek sprawdzenia prawidłowości dokumentów przekazanych do ZUS. Dotychczas obowiązujące przepisy obligowały płatnika do samodzielnej weryfikacji dokumentacji za dany rok kalendarzowy i sporządzenia niezbędnych korekt w terminie do 30 kwietnia następnego roku. Aktualnie, w razie powzięcia informacji o nieprawidłowościach, płatnicy mają obowiązek korygowania dokumentacji na bieżąco.

Outsourcing kadr i płac

Zapoznaj się z usługą

Od 1 kwietnia 2015 badania wstępne mniej rygorystyczne

Z początkiem kwietnia 2015 roku pracodawca zatrudniający nowego pracownika nie jest zobowiązany do tego, by skierować go na wstępne badania lekarskie, jeżeli osoba ta przedstawi orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy od poprzedniego pracodawcy. Jednak pod warunkiem, że na poprzednim stanowisku pracy występowały takie same czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia, jak u nowego pracodawcy.

Dla przypomnienia:

Zgodnie z Art. 229 Kodeksu pracy nie wolno dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Wyróżniamy następujące  rodzaje badań profilaktycznych:

 • Badania wstępne, którym podlegają osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani, przenoszeni na inne stanowiska, a także inni pracownicy przenoszeni na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.
 • Badania okresowe, którym podlegają pracownicy w czasie trwania stosunku pracy w związku z upływem terminu ważności badań wstępnych czy też okresowych.
 • Badania kontrolne, którym podlegają pracownicy, których niezdolność do pracy spowodowana chorobą trwa dłużej, niż 30 dni. Przeprowadza się je również celem potwierdzenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku pracy.

Zmiany w dofinansowaniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Od 1 stycznia został poszerzony krąg osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie przedstawiciela tej grupy w zakładzie pracy upoważnia pracodawcę do ubiegania się o dofinansowanie, które może dotyczyć np. wydatków na adaptację służbowych pomieszczeń, wprowadzenie ułatwień niezbędnych do świadczenia pracy lub funkcjonowania w danym zakładzie dla niepełnosprawnego pracownika. Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, zarejestrowanych w urzędzie pracy. Nie jest już konieczne skierowanie ich do pracy przez urząd. Prawo do zwrotu kosztów dotyczy także niepełnosprawnych pozostających w zatrudnieniu – dotychczas dotyczyło jedynie pracowników zatrudnionych u pracodawcy, których niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia. Zmieniły się także wymogi co do warunków uzyskania dofinansowania. W nowym brzmieniu przepisów otrzymanie dofinansowania ze względu na nowo zatrudnianego pracownika niepełnosprawnego jest uzależnione od wzrostu zatrudnienia ogółem, a nie wzrostu zatrudnienia netto pracowników niepełnosprawnych.

Od 1 stycznia pracodawca może się także ubiegać o zwrot kosztów szkolenia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w czynnościach niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonywania na stanowisku pracy.

Zmniejszył się także procent dofinansowania kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej – obecnie wynosi 70% kosztów, a nie jak dotychczas 80%.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Obowiązek informacyjny i nowe klauzule(...)

Czytaj więcej →

RODO – czego robić nie(...)

Czytaj więcej →

Przekształcenie umów zawartych przed 22(...)

Czytaj więcej →

30 października dowiemy się, co(...)

Czytaj więcej →

Nowe struktury e-Sprawozdań

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami