Zmiany w przepisach dotyczących uprzednich porozumień cenowych14.10.2015

W dniu 5 października 2015 r. Prezydent podpisał nowelizację Ordynacji podatkowej. Jedną ze zmian wprowadzanych przez Ordynację są przepisy dotyczące uprzednich porozumień cenowych dla transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Uprzednie porozumienia cenowe (ang. Advanced Pricing Agreements – APA) są umowami zawieranymi pomiędzy podatnikiem a administracją podatkową, w zakresie których podatnik zobowiązuje się do stosowania określonych w porozumieniu metod kalkulacji cen w transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi, zaś organy podatkowe zobowiązują się do respektowania warunków transakcyjnych przyjętych przez podatnika. Tym samym APA są instrumentem, który z założenia ma eliminować ryzyko podatkowe związane z ewentualnym zakwestionowaniem warunków transakcyjnych ustalanych w transakcjach wewnątrzgrupowych.

W praktyce uprzednie porozumienia cenowe, pomimo swoich oczywistych zalet, są bardzo rzadkim narzędziem wykorzystywanym przez podatników. Zgodnie ze statystykami udostępnianymi przez Ministerstwo Finansów, od 2006 r. (tj. od kiedy przepisy regulacje podatkowe umożliwiają zawieranie porozumień cenowych), w skali całego kraju wpłynęło zaledwie kilkadziesiąt wniosków o zawarcie porozumienia z Ministerstwem Finansów. Główną przyczyną powyższego jest skomplikowana procedura zawierania porozumienia oraz wysoka niepewność jej powodzenia, jak również relatywnie wysokie koszty zawarcia układu z Ministerstwem.

Ceny transferowe

Zapoznaj się z usługą

W dniu 5 października 2015 r. Prezydent podpisał nowelizację Ordynacji podatkowej, która wprowadza istotne zmiany w samej procedurze zawierania porozumień oraz rozszerza zakres operacji gospodarczych, które mogą zostać objęte porozumieniem. Najistotniejsze zmiany w przepisach o uprzednich porozumieniach cenowych, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. dotyczą następujących kwestii:
• uprzednimi porozumieniami cenowymi będą mogły być obejmowane umowy o podziale kosztów (dotychczasowe regulacje nie przewidywały możliwości objęcia porozumieniem powyższej kategorii umów),
• porozumienie cenowe będzie mogło obejmować jednocześnie więcej niż jedną transakcję zawieraną pomiędzy podmiotami powiązanymi (obecnie wymogi proceduralne przewidują konieczność zawarcia odrębnych porozumień dla każdej transakcji),
• w określonych przypadkach decyzja o zawarciu porozumienia będzie mogła obowiązywać już od dnia złożenia wniosku do Ministerstwa Finansów (dotychczasowo, decyzja była wiążąca dopiero po pozytywnej weryfikacji metod szacowania dochodów dokonanej przez administrację podatkową).

Zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej dotyczące uprzednich porozumień cenowych niewątpliwie należy ocenić za korzystne z perspektywy podatników. W mojej ocenie, skala oraz jakość zmian w przepisach może przyczynić się do wzrostu popularności uprzednich porozumień cenowych jako instrumentu wykorzystywanego w zarządzaniu ryzykiem podatkowym w obszarze cen transferowych.

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3462

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Dokumentacje cen transferowych należy sporządzać(...)

Czytaj więcej →

Analiza zyskowności sektora usług transportowych

Czytaj więcej →

Analiza porównawcza (ang. benchmarking) –(...)

Czytaj więcej →

Usługi zarządzania- ocena przydatności a(...)

Czytaj więcej →

Bezpieczeństwo w obszarze cen transferowych

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami