Zmiany w Ustawie o rachunkowości w 2016 roku21.11.2016

Sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2016 będą sporządzane w oparciu o przepisy znowelizowanej ustawy o rachunkowości. Wiąże się to z wprowadzeniem zmian w bieżącym sprawozdaniu finansowym jak i stosowanej polityce rachunkowości, co wymaga czasu, a czasu do końca roku coraz mniej.

Czy zaktualizowałeś już wzór sprawozdania finansowego za 2016 rok w związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości?

Zmiany dotyczące wszystkich jednostek objętych przepisami ustawy o rachunkowości polegają na:

 • usunięciu kategorii zysków i strat nadzwyczajnych,
 • zmianie zasady prezentacji udziałów (akcji) własnych w bilansie,
 • zmianie definicji jednostek powiązanych oraz podmiotów powiązanych a w konsekwencji podziale należności, inwestycji i zobowiązań na trzy kategorie,
 • szerszej prezentacji kapitałów,
 • uściśleniu pojęcia istotności,
 • zmianie okresu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od zakończonych prac rozwojowych oraz od wartości firmy.

Audyt

Zapoznaj się z usługą

2. Zmiany dotyczące jednostek małych polegające na uproszczeniu sprawozdawczości finansowej.

3. Pozostałe poprawki polegają na:

 • wprowadzeniu zmian w zakresie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz niektórych definicji wiążących się z konsolidacją,
 • wprowadzeniu nowego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznych, sporządzanego przez jednostki prowadzące działalność w sektorze wydobywczym i eksploatacji lasów pierwotnych,
 • rozszerzeniu katalogu podmiotów zobligowanych do poddawania corocznemu badaniu sprawozdań finansowych.

Zacznijmy od wyjaśnienia zmian wymienionych w pkt 1, dotyczących zmian prezentacyjnych.

Zmiany prezentacyjne

Z rachunku zysków i strat usunięto pozycje zysków i strat nadzwyczajnych, pozostawiając je dla banków, zakładów ubezpieczeń oraz reasekuracji oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo–kredytowych. W konsekwencji operacje związane ze zdarzeniami losowymi powinny być ewidencjonowane w pozycji pozostałe przychody lub pozostałe koszty operacyjne.

Udziały (akcje) własne oraz należne wpłaty na kapitał dotąd prezentowane ze znakiem ujemnym w pasywach w  kapitale własnym obecnie powinny być prezentowane po stronie aktywów w dodanych punktach zgodnie z załącznikiem do Ustawy o rachunkowości. Pozycje udziały (akcje) własne i należne wpłaty na kapitał znikają z zestawienia zmian w kapitale własnym.

W myśl nowej definicji jednostek powiązanych  przez jednostki powiązane rozumie się 2 lub więcej jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej; grupę kapitałową tworzą zaś jednostka dominująca wraz z jednostkami zależnymi. Oznacza to, że jednostkami powiązanymi są: jednostka dominująca oraz jednostki od niej zależne (układ pionowy grupy), a także jednostki zależne od tej samej jednostki dominującej (układ poziomy).

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się transakcje między jednostkami powiązanymi oraz związane z tym aktywa i zobowiązania w zakresie dotychczasowym. Natomiast transakcje lub aktywa bądź zobowiązania dotyczące jednostek powiązanych kapitałowo, ale niespełniających definicji jednostek powiązanych, wykazuje się w nowo wyodrębnionej pozycji „od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale”. Do tej pory należności, inwestycje i zobowiązania prezentowaliśmy w dwóch kategoriach: od jednostek powiązanych i pozostałe.

W prezentacji kapitałów własnych wprowadzono następujące zmiany:

 • kapitał zapasowy – wyodrębniamy nadwyżkę wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji);
 • kapitał z aktualizacji wyceny – wyodrębniamy wyceny do wartości godziwej;
 • kapitały rezerwowe – wyodrębniamy kapitał tworzony zgodnie z umową i kapitał na akcje własne.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Alternatywne pomiary wyników – nowe(...)

Czytaj więcej →

Podatek handlowy – jak zmieni(...)

Czytaj więcej →

Razem czy osobno? Kontrakty wieloelementowe(...)

Czytaj więcej →

MSSF 16 – rewolucja w(...)

Czytaj więcej →

Nowe zasady konsolidacji – jak(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami