Regulamin konkursu „Grant Thornton na Instagramie”

I Postanowienia ogólne

 1. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu Grant Thornton na Instagramie i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 2. Organizatorem Konkursu Grant Thornton na Instagramie (zwanego dalej Konkursem) jest Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, 61-131 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000369868, numer NIP: 778-14-76-013,(dalej: „Organizator”).
 3. Konkurs odbywać się będzie w dniach od 17 września do 21 września 2016 roku.
 4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 22 wrześnie 2016 roku.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu poprzez przełożenie terminu jego zakończenia na termin późniejszy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w szczególności z uwagi na niskie zainteresowanie i małą liczbę wypełnień zadania konkursowego.
 7. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

II Uczestnictwo w konkursie

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczestników Worldwide Instameet 14 Poznan zarejestrowanych na portalu Instagram.
 2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 3. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w pkt 2., w przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.
 4. Uczestnikiem Konkursu stanie się osoba, która w okresie trwania Konkursu:
  – spełnia warunki określone w pkt 1., i 2. oraz;
  – zgłosi uczestnictwo w Konkursie poprzez umieszczenie na własnym profilu w serwisie Instagram zdjęcia budynku biura Organizatora lub jego rozpoznawalnego elementu lub kompleksu biurowego Malta Office Park, w którym biuro Organizatora się znajduje z oznaczeniem w opisie zdjęcia nazwy użytkownika Organizatora (grantthornton_pl).
 5. Ten sam Uczestnik może dokonać maksymalnie dwóch Zgłoszeń w okresie trwania Konkursu.

II Zasady konkursu

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięskiej pracy, która obejmuje łącznie: – opublikowanie na własnym profilu w serwisie Instagram zdjęcia budynku biura Organizatora lub jego elementu lub kompleksu biurowego Malta Office Park; – umieszczenie opisu pod zdjęciem konkursowym w serwisie Instagram z oznaczeniem nazwy użytkownika Organizatora (grantthornton_pl).
 2. Zgłoszenie pracy do Konkursu odbywa się przez poprawne opublikowanie zdjęcia wg wskazań z pkt 1. Niniejszego paragrafu.
 3. Termin opublikowania zdjęcia wraz z opisem w serwisie Instagram mija 21 września 2016 o godz. 23.59.
 4. Prace konkursowe niezgodne z Regulaminem lub wypełnione po terminie nie będą oceniane.
 5. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, której opublikowane zdjęcie wraz z opisem zostanie najwyżej ocenione przez Jury Konkursu pod względem kreatywności i walorów estetycznych pracy.
 6. Jury przyzna jedną nagrodę główną.
 7. Prace przekazywane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach.
 8. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień Regulaminu wyniki Konkursu zostaną ogłoszone poprzez „wiadomość bezpośrednią” lub na profilu Organizatora na Instagramie (grantthornton_pl).
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu z uwagi na ilość nadesłanych prac, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników przesyłając stosowną informację za pośrednictwem serwisu Instagram.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w szczególności z uwagi na niskie zainteresowanie i małą liczbę, względnie niski poziom prac konkursowych.
 11. W skład Jury Konkursu wchodzą pracownicy i współpracownicy Zespołu Relacji Biznesowych Organizatora.

III Nagroda

 1. 1 W Konkursie przewidziana jest 1 (słownie: jedna) Nagroda Główna o charakterze rzeczowo-pieniężnym w postaci aparatu fotograficznego Fujifilm Instax Mini 8 (biały) o wartości około 300 zł (słownie: trzystu złotych) brutto oraz kwoty 33,33 zł (trzydzieści trzy złote trzydzieści trzy grosze). Nagroda Główna w części pieniężnej zostanie przeznaczona przez Organizatora na zapłatę podatku PIT.
 2. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na gotówkę ani na nagrody innego rodzaju.

IV Wydanie nagród

 1. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu Nagrody zostaną ogłoszone poprzez „wiadomość bezpośrednią” lub na profilu Organizatora na Instagramie (grantthornton_pl).
 2. Nagrody zostaną wysłane Laureatowi przesyłką za potwierdzeniem odbioru, wysłaną na adres korespondencyjny wysłany przez Laureata na skrzynkę mailową info@pl.gt.com, w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Laureata adresu, pod które nagrody mają zostać dostarczone.
 3. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o PIT nagrody w konkursie są opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem, którego podatnikiem jest Laureat. Przed wydaniem nagrody, do Laureatów konkursu zostanie przesłany drogą mailową kwestionariusz z prośbą o podanie danych niezbędnych do wypełnienia deklaracji rocznej PIT-8AR. Poprawne wypełnienie i odesłanie formularza przez Uczestnika jest warunkiem koniecznym wydania nagrody przez Organizatora. Z uwagi na fakt, że Organizator jako płatnik zobowiązany jest pobrać od Laureata podatek i wpłacić go do urzędu skarbowego, Organizator uczyni to poprzez przeznaczenie pieniężnej części Nagrody Głównej w kwocie 33,33 zł (trzydzieści trzy złote trzydzieści trzy grosze) na konto urzędu skarbowego. Laureat przyjmuje do wiadomości, że ww. kwota nie zostanie mu wypłacona.

V Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać na adres e-mail: info@pl.gt.com.
 2. Prawidłowa reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Decyzja Organizatora kończy postępowanie reklamacyjne. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora pocztą elektroniczną, na adres e-mail, z którego wysłano reklamację.

VI Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza, że zgłaszający oświadcza, że nie narusza ona praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym osobistych i majątkowych praw autorskich.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o Zwycięzcy oraz Uczestnikach Wyróżnionych Konkursu w internetowych kanałach komunikacji, na co uczestnicy – przystępując do udziału w Konkursie – wyrażają zgodę.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowienia niniejszego Regulaminu, mogącego mieć wpływ na przyznanie Nagrody. W takim wypadku wydana Nagroda podlega zwrotowi na rzecz Organizatora.
 4. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.grantthornton.pl/regulamin-instagram.
 6. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu, w szczególności wydania Nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących ich danych i prawo ich poprawiania.
Skontaktuj się z nami