Regulamin konkursu „Świąteczny Quiz Grant Thornton”

I. Postanowienia ogólne

a) Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

b) Organizatorem konkursu pod nazwą „Świąteczny Quiz Grant Thornton” (dalej: „Konkurs”) jest Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000369868, numer NIP: 778-14-76-013,(dalej: „Organizator”).

c) Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

d) Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

e) Konkurs trwa od dnia 14 grudnia 2015 r. do dnia 20 grudnia 2015 r.

f) Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 21 grudnia 2015 r.

g) Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu poprzez przełożenie terminu jego zakończenia na termin późniejszy.

h) W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, zatrudnieni na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, w tym umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

i) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w szczególności z uwagi na niskie zainteresowanie i małą liczbę wypełnień zadania konkursowego.

II. Uczestnictwo w konkursie

a) Konkurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników portalu facebook.com.

b) Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

c) Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w pkt b., w przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.

d) Uczestnikiem Konkursu stanie się osoba, która w okresie trwania Konkursu:
– spełnia warunki określone w pkt a., i b. oraz;
– zgłosi uczestnictwo w Konkursie poprzez wypełnienie aplikacji quizowej dostępnej w zakładce konkursowej na stronie Organizatora na portalu Facebook http://www.facebook.com/GrantThorntonPL (dalej: „Zgłoszenie”).

e) Ten sam Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia w okresie trwania Konkursu.

III. Zadanie Konkursowe

a) Zadaniem konkursowym jest poprawne rozwiązanie Quizu w jak najkrótszym czasie.

b) Termin wypełniania Quizu mija 20 grudnia 2015 o godz. 23.59.

c) Quiz musi być rozwiązywany indywidualnie.

d) Quizy niezgodne z Regulaminem lub wypełnione po terminie nie będą oceniane.

e) W przypadku wypełnienia Quizu więcej niż raz, kwalifikowane do konkursu będzie jedno, najstarsze rozwiązanie.

IV. Nagrody w Konkursie

a) W Konkursie przewidziana jest 1 (słownie: jedna) Nagroda Główna w postaci power banku LogiLink 19600 mAh o wartości około 240 zł (słownie: dwustu czterdziestu złotych) brutto. Za zajęcie drugiego miejsca przewidziana jest nagroda w postaci power banku Omega 2600 mAh o wartości około 35 zł (trzydzieści pięć złotych) brutto. Dodatkowo Konkurs przewiduje wręczenie nagrody za trzecie miejsce w postaci książki „7 nawyków skutecznego działania” autorstwa Stephena R. Covey’a o wartości około 30 zł (trzydzieści złotych) brutto.

b) Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę ani na nagrody innego rodzaju.

V. Zasady przyznawania Nagród

a) Organizator powoła Jury Konkursu, do którego zadań należeć będzie sprawdzenie wyników konkursu w aplikacji konkursowej i rozstrzygnięcie konkursu poprzez wskazanie jego Zwycięzcy i dwóch Uczestników, którzy zajmą odpowiednio drugie i trzecie miejsce.

b) Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która rozwiąże Quiz bezbłędnie albo z najmniejszą ilością błędów. Jeżeli wyniki będą takie same, będzie decydował czas odpowiedzi.

c) Drugie i trzecie miejsce zajmą Uczestnicy, których odpowiedzi były kolejne wpierw co do poprawności i w drugiej kolejności co czasu wykonania Quizu.

d) W sytuacji, w której dwóch lub więcej Uczestników osiągnęło identyczny wynik zarówno co do liczby poprawnych odpowiedzi jak i czasu wykonania Quizu, Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia tym Uczestnikom dodatkowego zadania konkursowego.

VI. Wydanie Nagród

a) Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu Nagrody pocztą elektroniczną lub przy pomocy prywatnej wiadomości na portalu Facebook.

b) Nagrody zostaną wysłane Laureatom przesyłką za potwierdzeniem odbioru, wysłaną na adres korespondencyjny podany w Zgłoszeniu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Laureatów adresów, pod które nagrody mają zostać dostarczone.

c) Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o PIT nagrody w konkursie są opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem, którego koszt poniesie Organizator. Przed wydaniem nagrody, do Laureatów konkursu zostanie przesłany drogą mailową kwestionariusz z prośbą o podanie danych niezbędnych do wypełnienia deklaracji rocznej PIT-8AR. Poprawne wypełnienie i odesłanie formularza przez Uczestnika jest warunkiem koniecznym wydania nagrody przez Organizatora.

VII. Postępowanie reklamacyjne

a) Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać na adres e-mail: info@pl.gt.com.

b) Prawidłowa reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

c) Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

d) Decyzja Organizatora kończy postępowanie reklamacyjne. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora pocztą elektroniczną, na adres e-mail, z którego wysłano reklamację.

VIII. Postanowienia końcowe

a) Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o Zwycięzcy oraz Uczestnikach Wyróżnionych Konkursu w internetowych kanałach komunikacji, na co uczestnicy – przystępując do udziału w Konkursie – wyrażają zgodę.

b) Decyzje Organizatora Konkursu oraz Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

c) Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowienia niniejszego Regulaminu, mogącego mieć wpływ na przyznanie Nagrody. W takim wypadku wydana Nagroda podlega zwrotowi na rzecz Organizatora.

d) Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

e) W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

f) Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.grantthornton.pl/regulamin-swiatecznego-quizu

g) Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu, w szczególności wydania Nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących ich danych i prawo ich poprawiania.

Skontaktuj się z nami