Grupy kapitałowe

Kontakt

Grupy kapitałowe są nieodłącznym elementem naszej gospodarki. Skuteczne prowadzenie biznesu wymaga, by był on precyzyjnie zaplanowany i zorganizowany w przemyślany sposób.

Zróżnicowana pod względem natury lub rynku działalność wymaga także odpowiedniej, dostosowanej do warunków funkcjonowania biznesu organizacji – zwykle w postaci grup spółek powiązanych ze sobą i działających pod wspólną kontrolą. Zakres i zróżnicowanie działalności prowadzonej w takiej grupie spółek decyduje o rozmiarze i zróżnicowaniu samej Grupy Kapitałowej.

Trudno wyobrazić sobie współczesną gospodarkę bez procesów optymalizujących działalność powiązanych ze sobą podmiotów. Złożona rzeczywistość gospodarcza, a także zróżnicowane cele biznesowe, jakie stawiają sobie zarządzający poszczególnymi spółkami owocują szerokim wachlarzem transakcji, które tworzą i zmieniają wzajemne powiązania i relacje zachodzące w Grupie kapitałowej. W różnych momentach naszego rozwoju gospodarczego można zaobserwować zmieniające się tendencje w zakresie tworzenia i redukowania Grup kapitałowych. Zawsze jednak nadrzędnym czynnikiem determinującym takie działania jest realizacja określonego celu biznesowego.

W  Grant Thornton specjalizujemy się we wspieraniu zarządzających Grupami kapitałowymi. Mamy wyjątkowo bogate doświadczenia i wiedzę w zakresie organizacji, konsolidacji, zarządzania przepływem informacji, sprawozdawczości finansowej i kontrolingowej, czy wreszcie badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grup kapitałowych. Potrafimy zaplanować i zarządzać dużymi projektami. Posiadamy autorskie narzędzia informatyczne, które wydatnie przyspieszają procesy konsolidacji sprawozdań finansowych. Pracujemy z największymi Grupami, działającymi w naszym kraju, takimi jak PBG, Amica, Pamapol, PHF, LPP, PKP, Atlas.

Usługi powiązane:

Potwierdzanie prawidłowości
pakietów konsolidacyjnych

Badanie sprawozdań finansowych

Inne prace biegłego rewidenta:
ekspertyzy, analizy, konsultacje

Konsulting biznesowy

Skontaktuj się z nami