Badanie skonsolidowanych
sprawozdań finansowych

Kontakt

Akcjonariusze, zarządy, banki czy inwestorzy oczekują, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe, publikowane przez Zarząd Grupy Kapitałowej, odzwierciedla cały potencjał i rzeczywisty obraz majątkowy tej Grupy. Złożoność transakcji realizowanych w Grupach Kapitałowych sprawia, że konieczne jest uzyskanie gwarancji, że dane, które są efektem procesów konsolidacyjnych są realne i prawidłowe.

Grant Thornton przeprowadził badania wielu, często złożonych Grup Kapitałowych. Rozumiemy, że dane finansowe przez nas potwierdzane są dla odbiorców sprawozdania bardzo ważnym czynnikiem podejmowanych przez nich decyzji biznesowych. W Grant Thornton dbamy zatem, by prezentowane sprawozdania były najwyższej jakości i budowały zaufanie do Grupy, która swoje dane prezentuje zewnętrznym interesariuszom.

Współpracujemy z wieloma Grupami, różniącymi się wielkością  i działającymi w różnych branżach. Wspieramy naszych klientów nie tylko wiedzą merytoryczną naszych specjalistów, ale również narzędziami usprawniającymi procesy konsolidacji sprawozdań finansowych. Badamy sprawozdania sporządzone w oparciu o przepisy polskiej Ustawy o Rachunkowości,  jak również o zapisy Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Więcej informacji na temat badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grup Kapitałowych można uzyskać kontaktując się z naszym doradcą.

Usługi powiązane:

Badanie sprawozdań finansowych

Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR)

Sporządzanie sprawozdań finansowych
(lub ich elementów)

Przygotowanie części finansowej
prospektu emisyjnego

Skontaktuj się z nami