Podatkowa Grupa Kapitałowa

Kontakt

Kluczową korzyścią z tworzenia podatkowej Grupy Kapitałowej jest możliwość bieżącego kompensowania strat z zyskami spółek kapitałowych wchodzących w skład Grupy oraz brak konieczności stosowania przepisów o cenach transferowych względem transakcji pomiędzy spółkami kapitałowymi wchodzącymi w skład Grupy, co przekłada się nie tylko na wyeliminowanie ryzyka cen transferowych, ale również na ograniczenie zaangażowania zasobów w opracowanie dokumentacji.

Kluczowe warunki utworzenia i funkcjonowania podatkowej Grupy Kapitałowej obejmują:

  • przeciętna wysokość kapitału zakładowego przypadająca na każdą ze spółek tworzących Grupę na poziomie 1 mln zł,
  • struktura spółek, w której spółka dominująca posiada bezpośrednio co najmniej 95% udział w kapitale spółek zależnych, a spółki zależne nie posiadają udziałów/ akcji w innych spółkach tworzących Grupę,
  • rentowność dochodów na poziomie 3% przychodów (wielkości podatkowe),
  • brak zaległości podatkowych po stronie spółek tworzących Grupę.

W praktyce, wiele grup kapitałowych spełnia powyższe warunki, mając tym samym możliwość utworzenia podatkowych Grup Kapitałowych.

W ramach usługi kompleksowego wsparcia przy tworzeniu podatkowej Grupy Kapitałowej oferujemy:

  • szczegółową analizę sytuacji Grupy Kapitałowej i ocenę zasadności jej utworzenia,
  • wskazanie zakresu rekomendowanych działań umożliwiających spełnienie warunków,
  • przygotowanie treści umowy podatkowej Grupy Kapitałowej,
  • przygotowanie wniosków do urzędu skarbowego oraz reprezentowanie spółek w postępowaniu rejestrowym przed organem.

Więcej informacji na temat podatkowej Grupy Kapitałowej można uzyskać kontaktując się z naszym doradcą.

Usługi powiązane:

Optymalizacje podatkowe

Audyt podatkowy

Kontrola i postępowanie podatkowe

Interpretacje indywidualne

Skontaktuj się z nami