Przygotowanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (PSR, MSSF)

Kontakt

Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wymaga szczególnych umiejętności i wiedzy. Nie jest konieczne, by w każdej jednostce dominującej był specjalista, który takie sprawozdanie sporządzi. Co więcej, znalezienie odpowiedniego pracownika o oczekiwanych kompetencjach i doświadczeniu nie jest proste.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom naszych Klientów uczestniczymy aktywnie w procesie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. W Grant Thornton rozwijamy kompetencje i dysponujemy technologią oraz narzędziami, które pozwalają nam wesprzeć organizacje biznesowe każdej wielkości. Mamy również doświadczenie we współpracy z zagranicznymi spółkami Grup Kapitałowych. Nasze narzędzia dostosowane są do pracy w różnych modelach rachunkowości, tych opartych o przepisy polskiej Ustawy o Rachunkowości, jak również o zapisy Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Więcej informacji na temat przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grup Kapitałowych można uzyskać kontaktując się z naszym doradcą.

Usługi powiązane:

Badanie sprawozdań finansowych

Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR)

Inne prace biegłego rewidenta:
ekspertyzy, analizy, konsultacje

Sporządzanie sprawozdań finansowych
(lub ich elementów)

Skontaktuj się z nami