Przygotowanie sprawozdań finansowych
według MSR Sektora Publicznego

Kontakt

Przygotowanie sprawozdania finansowego według standardów IPSAS lub EPSAS wymaga zarówno znajomości standardów IPSAS, jak również bieżącego monitorowania rozwoju standardów EPSAS.

Pomimo, że Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego nie obowiązują w Polsce, w Grant Thornton rozumiemy, że jednostki samorządu terytorialnego mogą chcieć przygotować sprawozdania finansowe zgodnie z IPSAS, tak jak robią to na zasadzie dobrowolności również inne jednostki sektora publicznego w Unii Europejskiej. Niektóre jednostki, chcąc w sposób wiarygodny i rzetelny przedstawić informację finansową, która będzie porównywalna z informacją prezentowaną przez podobne jednostki w innych krajach, np. w celu pozyskania finansowania na bardziej korzystnych warunkach lub uzyskania wysokiej oceny ratingowej, sporządziły sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Sektora Publicznego dobrowolnie, bez przymusu prawnego. Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnego ze standardami międzynarodowymi może być również drogą do przygotowania się jednostek do nieuchronnego wdrożenia tych standardów w ich kraju

Usługi powiązane:

Badanie sprawozdań finansowych

Sporządzanie sprawozdań finansowych
(lub ich elementów)

Partnerstwo Publiczno Prywatne (PPP)

Konsulting biznesowy

Skontaktuj się z nami