Szkolenia z MSR Sektora Publicznego

Kontakt

Komisja Europejska, zgodnie z podpisanym podczas polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej Sześciopakiem czyli Dyrektywą 2011/85 z 8 listopada 2011 roku, zleciła przeprowadzenie oceny przydatności Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (ang. International Public Sector Accounting Standards, IPSAS) dla Państw członkowskich Unii Europejskiej.

Z opublikowanego raportu z badań wynika, że nawet jeśli Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego nie mogą być przyjęte przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej w obecnej formie, to stanowią niezaprzeczalnie bazę dla rozwoju Europejskich Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego. W raporcie tym podkreślono również znaczenie wprowadzenia ujednoliconych standardów rachunkowości w sektorze publicznym w Unii Europejskiej. W tej sytuacji, kwestią czasu wydaje się wprowadzenie ujednoliconych standardów rachunkowości dla jednostek samorządu terytorialnego w państwach członkowskich UE.

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego przynoszą również gotowe rozwiązania w kwestiach problematycznych, na jakie napotykamy dzisiaj sporządzając i badając sprawozdania finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Wśród nich najważniejsze to: ewidencja i wycena rzeczowych składników majątku trwałego będących elementem dziedzictwa narodowego, ewidencja i wycena aktywów infrastrukturalnych czy utrata wartości aktywów nie generujących przepływów pieniężnych.

W Grant Thornton rozwijamy kompetencje i merytoryczną wiedzę dotyczącą Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego. Rozumiemy, że wdrożenie nowych standardów może rodzić niepokój. Wiąże się również z wieloma problemami, które możemy pomóc efektywnie rozwiązać. Jednostki sektora publicznego wspieramy przede wszystkim w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy na temat tych standardów, oferując zróżnicowane szkolenia. W ramach prowadzonych szkoleń zapoznajemy uczestników ze wszystkimi standardami IPSAS, prezentujemy podejście rachunkowe do istotnych problemów dla sprawozdawczości polskiego sektora publicznego, wskazujemy na różnice pomiędzy IPSAS a IFRS i Ustawą o rachunkowości, przeprowadzamy praktyczne ćwiczenia na przykładach. Nasi pracownicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego, m.in. dla pracowników Najwyższej Izby Kontroli (NIK).

Usługi powiązane:

Badanie sprawozdań finansowych

Doradztwo europejskie

Konsulting biznesowy

Wyceny

Skontaktuj się z nami