Jednostki zainteresowania publicznego

Kontakt

Jednostki zainteresowania publicznego to szeroka grupa firm. Znajdują się wśród nich zarówno spółki publiczne jak i instytucje finansowe (banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze i towarzystwa emerytalne, fundusze inwestycyjne). Często są to podmioty o znacznych rozmiarach, ponadnarodowym obszarze działania, działające w ramach dużych grup kapitałowych. Ich działalność regulowana jest szeregiem, często rygorystycznych wymogów.

W ostatnich latach obserwujemy tendencję rozszerzania zakresu regulacji. Prowadzenie tego typu jednostek podlega szczególnemu nadzorowi licznych organów, a niestosowanie regulacji wiąże się z sankcjami. W znacznej części własność w takich jednostkach ma charakter rozproszony.

W Grant Thornton rozumiemy specyfikę jednostek zainteresowania publicznego i wyzwania stojące przed zespołami zarządzającymi tego typu firmami. Specyfika jednostek zainteresowania publicznego powoduje, że zarządzające nimi osoby są zobligowane do stosowania najlepszych praktyk biznesowych i stosowania się do licznych regulacji. W związku z tym szczególne znaczenie ma zapewnienie transparentności, stosowanie praktyk corporate governance, zarządzanie ryzykiem, wysoka jakość raportowania finansowego czy implementowanie nowoczesnych praktyk zarządzania i złożonych struktur podatkowo – prawnych. Nasze wyspecjalizowane zespoły posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie pozwalające na bycie Twoim partnerem w rozwoju firmy, która zarządzasz i prowadzeniem biznesu zgodnie ze złożonymi regulacjami.

Specjaliści Grant Thornton poznają przedsiębiorstwo zagłębiając się w regulacje, działalność i ambicje rynkowe. Z pełnym zaangażowaniem podchodzimy do każdego klienta, dążąc do tworzenia wartości dodanej do każdej usługi.

Do Jednostek Zainteresowania Publicznego (JZP) zaliczamy:

  1. emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym państwa Unii Europejskiej, mających siedzibę na terytorium Polski
  2. banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz główne oddziały i oddziały zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
  3.  instytucje pieniądza elektronicznego i krajowe instytucje płatnicze spełniające kryteria dużej jednostki,
  4. otwarte fundusze emerytalne, dobrowolne fundusze emerytalne oraz powszechne towarzystwa emerytalne
  5. fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte oraz publiczne fundusze inwestycyjne zamknięte
  6. towarzystwa funduszy inwestycyjnych które na koniec danego roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego dany rok obrotowy, zarządzały aktywami o wartości nie mniejszej niż 10 miliardów zł
  7. duże podmioty prowadzące działalność maklerską
  8. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe spełniające kryteria dużej jednostki

Usługi powiązane:

Audyt

Doradztwo podatkowe

Konsulting biznesowy

Kancelaria prawna

Skontaktuj się z nami