Wiarygodny audyt

Kontakt

Znaczenie audytu staje się ważniejsze niż kiedykolwiek.

Rynki finansowe i inwestorzy oczekują szerszego wglądu w wyniki finansowe i stabilność finansową przedsiębiorstw. W niesprzyjajacych w ostatnich latach klimacie gospodarczym interesariusze oczekują szczególnie wnikliwej oceny ryzyk na które eksponowane są przedsiębiorstwa.

W Grant Thornton rozumiemy, że nasze prace wpisują się w szeroki proces budowania zaufania interesariuszy do podmiotów gospodarczych. W związku z tym nasze prace wykonujemy w zgodzie z najwyższymi standardami jakościowymi i w pełnej komunikacji z naszymi partnerami po stronie przedsiębiorstwa, którzy na co dzień budują relacje z interesariuszami. Wpieramy naszych Klientów w kreowaniu zaufania i wiarygodności, które w dzisiejszych czasach są bezcenne.

Usługi powiązane:

Badanie sprawozdań finansowych

Przygotowanie części finansowej
prospektu emisyjnego

Sporządzanie sprawozdań finansowych
(lub ich elementów)

Inne prace biegłego rewidenta:
ekspertyzy, analizy, konsultacje

Skontaktuj się z nami