Jak wejście w życie nowych przepisów o cienkiej kapitalizacji może wpłynąć na obciążenia podatkowe Państwa spółki?

Zgodnie z wchodzącą w życie 1 stycznia ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne fundamentalnej zmianie ulegną miedzy innymi regulacje dotyczące ograniczeń w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z finansowaniem dłużnym. Szerzej na ten temat można przeczytać tutaj.

Wypełnienie poniższego formularza ma ułatwić Państwu wstępną weryfikację, jak wprowadzone zmiany mogą wpłynąć na poziom obciążeń podatkowych Państwa spółki.

Weryfikacja wymaga wskazania kilku informacji dotyczących miedzy innymi kapitału Państwa spółki, poziomu zadłużenia wobec podmiotów powiązanych, poziomu amortyzacji, czy też przychodów i kosztów odsetkowych. Optymalnym byłoby oczywiście posługiwanie się danymi prognozowanymi za 2018 r. Dla potrzeb wstępnej weryfikacji, do rozważenia pozostaje jednak wykorzystanie dostępnych danych bieżących przekalkulowanych na okres roczny bądź danych za miniony rok obrotowy.

Przedstawiona kalkulacja ma charakter uproszczony i nie uwzględnia specyfiki zasad kalkulacji kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów w okresie przejściowym (rok 2018), zasad kalkulacji wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielonych przed 2015 r., różnic mogących powstać w związku z wprowadzeniem odrębnych źródeł przychodów oraz między innymi takich przypadków jak udzielanie finansowania pomiędzy podmiotami należącymi do podatkowej grupy kapitałowej czy też wyłączenia kosztów wynikających z pożyczek wykorzystywanych do sfinansowania długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami!

W przypadku, gdy dana pozycja nie występuje u Państwa w firmie lub wolą Państwo jej nie wprowadzać, proszę wpisać 0.

Wartość kapitału własnego skalkulowana zgodnie z art. 16 ust. 7h Ustawy CIT, proponujemy wskazać wartość na koniec roku bądź wartość średnią w trakcie roku w przypadku dużej zmienności.

Proponujemy wskazać wartość na koniec roku bądź wartość średnią w trakcie roku w przypadku dużej zmienności; proszę wskazać zobowiązania nie tylko z tytułu pożyczek, ale również np. zobowiązania handlowe jeśli są na znaczących poziomach.

Proponujemy wskazać wartość na koniec roku bądź wartość średnią w trakcie roku w przypadku dużej zmienności.

Roczny poziom płaconych odsetek.

Wszelkie koszty związane z uzyskaniem finansowania, w tym od podmiotów niepowiązanych jak np. banków, w tym odsetki, opłaty, prowizje, premie, kary, koszty zabezpieczenia zobowiązań itd.; przy czym do kosztów finansowania zewnętrznego nie zalicza się kosztów wynikających z pożyczek wykorzystywanych do sfinansowania długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej, jeżeli wykonawca projektu, koszty finansowania zewnętrznego, aktywa oraz dochody znajdują się, są ponoszone i osiągane w całości w Unii.

Przychody związane z udzieleniem finansowania wszelkim innym podmiotom – również niepowiązanym – takie jak odsetki oraz inne przychody równoważne ekonomicznie odsetkom.

Jeżeli dotychczas wyłączaliście Państwo część odsetek z kosztów uzyskania przychodu z uwagi na obowiązujące przepisy dotyczące cienkiej kapitalizacji, proszę wskazać koszty uzyskania przychodów przed takimi wyłączeniami.

Koszty wyłączone z KUP według obowiązujących zasad

Koszty wyłączone z KUP według proponowanych zmian

Powyższe informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej lub opinii prawnej, ani nie mogą być traktowane jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Przedstawiona kalkulacja ma charakter uproszony i nie uwzględnia między innymi takich przypadków jak udzielanie finansowania pomiędzy podmiotami należącymi do podatkowej grupy kapitałowej czy też wyłączenia kosztów wynikających z pożyczek wykorzystywanych do sfinansowania długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej. Nie można również wykluczyć wprowadzenia zmian brzmienia proponowanych regulacji.

Skontaktuj się z nami