Sprawdź, co wiesz o opodatkowaniu expatów!

Odpowiedz na 10 pytań, które pozwolą Ci na ocenę Twojej wiedzy z zakresu opodatkowania cudzoziemców w Polsce.
Nagroda? Praktyczny materiał opracowany przez ekspertów Grant Thornton zajmujących się na co dzień problematyką opodatkowania cudzoziemców w Polsce.

Sprawdź się!

Czy nierezydent podatkowy, zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce, ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej?
Do pracy w Polsce został oddelegowany obywatel Niemiec. Na okres oddelegowania przeprowadził się do Polski wraz z żoną. Czy małżeństwu będzie przysługiwało prawo do złożenia wspólnego zeznania podatkowego?
Terminem złożenia rocznego zeznania podatkowego dla rezydentów podatkowych, niebędących obywatelami Polski jest:
Osoba oddelegowana do pracy na terytorium Polski, odprowadzająca do urzędu skarbowego zaliczki bez pośrednictwa płatnika, będzie zobowiązania do złożenia zeznania podatkowego:
Czy polski pracodawca, zobligowany do przekazania swojemu pracownikowi, obywatelowi innego kraju niż Polska, informacji o uzyskanych przychodach (PIT-11), jest zobowiązany do określania rodzaju obowiązku podatkowego (ograniczony lub nieograniczony)?
Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej osoba wykonująca pracę w kraju A może podlegać ubezpieczeniom społecznym w kraju B. Jaką nazwę nosi zaświadczenie potwierdzające podleganie ubezpieczeniom w innym kraju niż kraj wykonywania pracy?
Rezydent podatkowy Włoch uzyskał dochód na terytorium Polski, który podlega opodatkowaniu w Polsce. Po zakończeniu roku podatkowego we Włoszech złożył zeznanie podatkowe zgodnie z tamtejszymi przepisami, w którym wykazał również dochód uzyskany na terytorium Polski. Czy Włoch będzie zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce?
W jakim języku polskie organy podatkowe wysyłają wezwania do podatników nieposiadjących miejsca zamieszkania na terytorium polski?
Który urząd skarbowy jest właściwy dla nierezydenta podatkowego Polski?
Jeżeli w zeznaniu rocznym nierezydenta wystąpi nadpłata, czy urząd skarbowy może dokonać jej zwrotu na zagraniczny rachunek?
Skontaktuj się z nami