Alokacja Ceny Nabycia

Kontakt

Alokacja Ceny Nabycia (ang. Purchase Price Allocation, w skrócie PPA) ma na celu identyfikację i oszacowanie wartości godziwej nabytych składników majątku – materialnych oraz niematerialnych, a następnie ich ujawnienie w bilansie podmiotu przejmującego.

Zgodnie z MSSF 3 spółka przejmująca zobowiązana jest do ujawnienia w sprawozdaniu finansowym wszelkiego majątku podmiotu przejmowanego w postaci aktywów materialnych lub niematerialnych. Ponadto różnica pomiędzy ceną nabycia a wartością godziwą zidentyfikowanych aktywów powinna zostać wykazana w postaci wartości firmy.

W ramach procesu Alokacji Ceny Nabycia wspieramy Państwa w szczególności w określeniu:

 • który z podmiotów biorących udział w transakcji jest spółką przejmowaną, a który przejmującą;
 • daty przejęcia kontroli;
 • ceny nabycia;
 • rodzajów ośrodków wypracowujących przepływy pieniężne (ang. Cash Generating Units, w skrócie CGU), które należy wydzielić
 • wartości godziwej majątku spółki przejmowanej;
 • rodzajów, wartości godziwych oraz okresów użytkowania aktywów niematerialnych spółki, nieujawnionych dotychczas w bilansie;
 • wartości firmy, powstałej w wyniku transakcji;
 • wpływu procesu alokacji ceny zakupu na sprawozdania finansowe jednostki.

Alokacja ceny nabycia realizowana przez zespół specjalistów Grant Thornton opiera się na bieżącej współpracy z przedstawicielami spółki przejmującej, podmiotu przejmowanego, a także audytorem. Przyjęte podejście umożliwia zrozumienie motywów i warunków dokonanej transakcji oraz wspiera proces identyfikacji ośrodków wypracowujących przepływy pieniężne.

Efektem końcowym prac jest kompleksowy raport, zawierający wycenę poszczególnych aktywów oraz wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego księgowego rozliczenia transakcji.

 

Dokonana alokacja ceny nabycia pozwala spółce przejmującej na poznanie wartości wszelkich przejętych aktywów, spełniając jednocześnie obowiązki wynikające z MSSF 3.  

 

Współczesna gospodarka oparta na wiedzy powoduje wzrost znaczenia wartości niematerialnych

W konsekwencji zmian zachodzących w gospodarce coraz częściej wartość księgowa nabywanego przedsiębiorstwa jest niższa niż jego wartość rynkowa. Zgodnie z wymaganiami MSSF 3 każde połączenie jednostek gospodarczych, musi zostać odpowiednio rozliczone w księgach nabywcy. Oznacza to, że jednostka przejmująca powinna ująć w sprawozdaniu możliwy do zidentyfikowania majątek przejmowanego podmiotu w trzech grupach:

 • aktywa materialne / zobowiązania,
 • aktywa niematerialne,
 • wartość firmy.

 

Alokacja ceny zakupu najczęściej
prowadzi do ujawnienia takich
aktywów niematerialnych jak:
Licencje:

 • umowy licencyjne
 • umowy franchisingowe
Technologiczne:

 • patenty
 • bazy danych
 • tajemnice handlowe
 • oprogramowanie
 • prace badawczo-rozwojowe
 • opatentowane technologie
Rynkowe:  

 • znaki handlowe
 • domeny internetowe
 • marki korporacyjne i produktowe
 • opakowania
 • umowy o zakazie konkurencji
Relacyjne:

 • listy Klientów, relacje z Klientami
 • kontrakty handlowe
 • portfel zamówień
Artystyczne:

 • prawa autorskie
 • fotografie, filmy, utwory muzyczne
 • materiały wideo i audio-wideo
 • slogany reklamowe

 

 

W ciągu ponad 20 lat działalności na polskim rynku zgromadziliśmy wiedzę z kilkunastu branż oraz sektorów. Rozwiązując pojawiające się problemy, korzystamy ze zgromadzonej wiedzy i doświadczenia, dzięki czemu patrzymy na firmę w szerszej perspektywie – widzimy całe przedsiębiorstwo i stale zmieniające się warunki rynkowe. Nasze doświadczenie w realizacji projektów wycen z różnych branż pozwala nam identyfikować i określać wartość szerokiej gamy aktywów materialnych oraz niematerialnych. Ponadto działając w ramach sieci Grant Thornton International możemy zasięgnąć porady ekspertów z naszych firm członkowskich.

Nasz zespół wspierał takie przedsiębiorstwa jak:

 • Zakłady Chemiczne Police S.A.
 • Inter Groclin Auto S.A.
 • Bakalland S.A.
 • Animex S.A.

Na nasze wsparcie mogą liczyć podmioty, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonywały transakcji zakupu przedsiębiorstwa, a nie przeprowadziły jeszcze rozliczenia jego nabycia. Ponadto możemy wesprzeć również spółki będące w trakcie lub planujące w przyszłości transakcje fuzji i przejęć.

Wybrane Publikacje

Alokacja ceny nabycia kolejnym krokiem procesu akwizycji

Czytaj więcej →

Przejęcie odwrotne – dlaczego nie zawsze strona przejmująca zachowuje kontrolę po połączeniu?

Czytaj więcej →

Akademia wycen

Czytaj więcej →

Usługi powiązane:

Fuzje i Przejęcia

Przejęcie firmy

Wyceny

Due Diligence

Skontaktuj się z nami