Potwierdzanie prawidłowości
pakietów konsolidacyjnych

Kontakt

Spółki należące do grup kapitałowych przygotowują sprawozdania finansowe oraz pakiety konsolidacyjne, będące informacją finansową potrzebną spółkom dominującym do przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Każdy taki pakiet powinien być przygotowany zgodnie z regulacjami, jakim podlega skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Jednostki zależne, często są zobowiązane raportować swoje wyniki do spółek nadrzędnych przez przygotowanie tzw. pakietów konsolidacyjnych (z ang. reporting package). Jakość i terminowość raportowanych danych ma istotne znaczenie bowiem wpływa na zawartość skonsolidowanego sprawozdania finansowego i na jego terminowe przygotowanie, które często jest obwarowane terminami publikacji raportów na giełdzie.

Naszą pracę z klientem przy potwierdzaniu tego typu danych rozpoczynamy od zapoznania się z merytoryczną zawartością pakietu i sposobu jego sporządzania. Zapoznajemy się także z aktualnymi wymogami grupowymi w tym zakresie oraz informacją od audytora wiodącego (grupowego). Następnie weryfikujemy zgodność zawartości z otrzymanymi informacjami oraz potwierdzamy prawidłowość ujętych danych finansowych.

Efektem naszej pracy jest gwarancja prawidłowości przekazywanych danych ujętych w ramach pakietu konsolidacyjnego.

Pewność jakości informacji przekazywanych do grupy

Rozumiemy jak ważna jest jakość i terminowość raportowania grupowego. Przystępując do naszych prac zwracamy szczególną uwagę na aspekt ich planowania oraz komunikowania wszelkich wątpliwości. Nie zostawiamy spraw otwartych na koniec. Informujemy o nich na bieżąco klienta oraz jeśli wymaga tego sytuacja kontaktujemy się z jednostką nadrzędną i jej audytorem aby znaleźć rozwiązanie.

Dzięki licznemu gronu klientów, którym weryfikowaliśmy i potwierdzaliśmy pakiety konsolidacyjne zgromadziliśmy bogate doświadczenie w kontaktach z audytorami spółek dominujących (również zagranicznych). Wiemy jakie są ich wymagania i oczekiwania w stosunku do przygotowywanych pakietów konsolidacyjnych i jaka jest ich forma i zawartość.

Nasi profesjonaliści mają szerokie doświadczenie w weryfikowaniu i potwierdzaniu pakietów konsolidacyjnych sporządzonych zgodnie z:

Szczegółowych informacji na temat procesu potwierdzania prawidłowości pakietów konsolidacyjnych udzielają nasi doradcy.

najnowsze publikacje

Skutki wdrożenia MSSF 15 i MSSF 9 w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za 2017 rok

Czytaj więcej →

Umowa o subpartycypację wierzytelności w sprawozdaniu finansowym inicjatora

Czytaj więcej →

Jedna różnica mniej pomiędzy bankiem PSR-owym a MSR-owym – nie będzie już przychodów zastrzeżonych

Czytaj więcej →

Usługi powiązane:

Audyt

Badanie sprawozdań finansowych

Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR)

Sporządzanie sprawozdań finansowych
(lub ich elementów)

Skontaktuj się z nami