Przygotowanie części finansowej
prospektu emisyjnego

Kontakt

Rolą audytora w procesie debiutu giełdowego jest potwierdzenie  prawidłowości, rzetelności, jasności i porównywalności danych finansowych prezentowanych w prospekcie emisyjnym.

Prospekt emisyjny zawiera informacje finansowe dotyczące emitenta i papierów wartościowych, które mają zostać wprowadzone na rynek regulowany. Służy przede wszystkim do zaprezentowania charakterystyki prowadzonej działalności, planów, osiąganych wyników finansowych. Opracowany we współpracy z Grant Thornton prospekt emisyjny ma na celu uwiarygodnienie zawartych w nim danych finansowych.

W procesie przygotowywania części finansowej prospektu pracujemy z kilkoma sprawozdaniami finansowymi jednocześnie, aby ocenić, czy dane finansowe w nich zawarte mogą być uznane przez potencjalnych inwestorów za wiarygodną podstawę do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Zakres usługi:

Duża liczba notowanych spółek i wciąż nowe debiuty dowodzą atrakcyjności pozyskiwania środków na rozwój za pośrednictwem giełdy.

Status spółki publicznej pozwala na pozyskanie relatywnie taniego kapitału, zwiększenie prestiżu i wiarygodności jako partnera w biznesie oraz zwiększa rozpoznawalność marki.  W  ocenie wielu przedsiębiorstw korzyści z posiadania statusu spółki giełdowej w pełni rekompensują koszty i obowiązki związane z upublicznieniem.

Jako audytor w procesie oferty publicznej emitentów działających w branży produkcyjnej, handlowej, budowlanej, usługowej, tworzących grupy kapitałowe, prezentujących dane finansowe według polskich zasad rachunkowości lub według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wypracowaliśmy rozwiązania pozwalające na  wybór najlepszych dla Klienta rozwiązań.

Szczegółowych informacji na temat procesu przygotowania części finansowej prospektu emisyjnego udzielają nasi doradcy.

najnowsze publikacje

Przygotuj się do zmian w przepisach audytowych

Czytaj więcej →

Zmiana do MSR 40, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku

Czytaj więcej →

Czy biegły rewident jest „insiderem”? Audytor na liście osób mających dostęp do informacji poufnych

Czytaj więcej →

Usługi powiązane:

Audyt

Badanie sprawozdań finansowych

Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR)

Potwierdzanie prawidłowości
pakietów konsolidacyjnych

Skontaktuj się z nami