Przygotowanie części finansowej prospektu emisyjnego

Kontakt

Rolą audytora w procesie debiutu giełdowego jest potwierdzenie  prawidłowości, rzetelności, jasności i porównywalności danych finansowych prezentowanych w prospekcie emisyjnym.

Prospekt emisyjny zawiera informacje finansowe dotyczące emitenta i papierów wartościowych, które mają zostać wprowadzone na rynek regulowany. Służy przede wszystkim do zaprezentowania charakterystyki prowadzonej działalności, planów, osiąganych wyników finansowych. Opracowany we współpracy z Grant Thornton prospekt emisyjny ma na celu uwiarygodnienie zawartych w nim danych finansowych.

W procesie przygotowywania części finansowej prospektu pracujemy z kilkoma sprawozdaniami finansowymi jednocześnie, aby ocenić, czy dane finansowe w nich zawarte mogą być uznane przez potencjalnych inwestorów za wiarygodną podstawę do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Zakres usługi:

Duża liczba notowanych spółek i wciąż nowe debiuty dowodzą atrakcyjności pozyskiwania środków na rozwój za pośrednictwem giełdy.

Status spółki publicznej pozwala na pozyskanie relatywnie taniego kapitału, zwiększenie prestiżu i wiarygodności jako partnera w biznesie oraz zwiększa rozpoznawalność marki.  W  ocenie wielu przedsiębiorstw korzyści z posiadania statusu spółki giełdowej w pełni rekompensują koszty i obowiązki związane z upublicznieniem.

najnowszy raport

Jako audytor w procesie oferty publicznej emitentów działających w branży produkcyjnej, handlowej, budowlanej, usługowej, tworzących grupy kapitałowe, prezentujących dane finansowe według polskich zasad rachunkowości lub według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wypracowaliśmy rozwiązania pozwalające na  wybór najlepszych dla Klienta rozwiązań.

Szczegółowych informacji na temat procesu przygotowania części finansowej prospektu emisyjnego udzielają nasi doradcy.

najnowsze publikacje
stock market_lavendar

JPK wymaga zmian w kontroli wewnętrznej firm

Czytaj więcej →
regulations_yellow

Istotność w sprawozdaniu finansowym

Czytaj więcej →
stock market_lavendar

Zmiany w Ustawie o rachunkowości w 2016 roku

Czytaj więcej →
Twitter

Usługi powiązane:

magnifying_glass_red

Audyt

magnifying_glass_orange

Badanie sprawozdań finansowych

magnifying_glass_olive

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR)

magnifying_glass_burgundy

Potwierdzanie prawidłowości pakietów konsolidacyjnych

Skontaktuj się z nami