Efektywność energetyczna

Kontakt

Celem usługi jest dostarczenie naszym klientom obsługi w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz wyszukiwania źródeł finansowania projektów proekologicznych wraz z opracowaniem niezbędnych dokumentów i analiz.

  • Wykonaniem planów gospodarki niskoemisyjnej
  • Inwentaryzacjami oraz analizami ekonomiczno–ekologicznymi
  • Wykonywanie analiz i audytów efektywności energetycznej obiektów i instalacji
  • Wyszukiwaniem i doradztwem w wyborze źródeł finansowania projektów proekologicznych
  • Przygotowywaniem wniosków do przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

(PGN) jest dokumentem strategicznym, koncentrującym się na zaplanowaniu działań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie efektywności energetycznej i udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Potrzeba przygotowania i realizacji PGN wynika ze zobowiązań wskazanych w Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Protokole z Kioto oraz przede wszystkim w pakiecie klimatyczno-energetycznym przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku.

Posiadanie takiego dokumentu jest wymagane podczas aplikowania o środki zewnętrzne (w tym unijne) na działania związane z gospodarką niskoemisyjną oraz poprawą efektywności energetycznej (termomodernizacja/modernizacja energetyczna obiektów, budowa ścieżek rowerowych, itp.).

Celem Planu jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, tj.:

  • Redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 r. w stosunku do 1990 r.
  • Zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 20% w ogólnym zużyciu energii (w przypadku Polski 15%)
  • Redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej o 20%
  • Poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i gdzie realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK)
najnowsze publikacje

Innowacyjne projekty na Podlasiu

Czytaj więcej →

Sektor farmaceutyczny może liczyć na wsparcie!

Czytaj więcej →

Sieć otwartych innowacji w Programie Inteligentny Rozwój – konkurs na granty dla MŚP

Czytaj więcej →

Usługi powiązane:

Doradztwo europejskie

Dotacje z innych źródeł

Partnerstwo Publiczno Prywatne (PPP)

Strategie i plany rozwoju lokalnego

Skontaktuj się z nami