Strategie i plany rozwoju lokalnego

Kontakt

Doradcy Grant Thornton pomagają podmiotom samorządowym w  opracowywaniu strategii rozwoju jednostek samorządowych różnych szczebli oraz programów rewitalizacji.

Strategie i plany są dokumentami wytyczającymi kierunki rozwoju danej jednostki. Dlatego też dobrze opracowany dokument strategiczny stanowi niezwykle cenną pomoc przy realizacji planowanych działań, zmierzających do osiągnięcia zakładanych celów.

Strategie i plany rozwoju

Opracowując strategie i plany rozwoju wykorzystujemy narzędzia metod planowania strategicznego, takie jak: metoda ekspercka, analiza SWOT, metoda aktywnego planowania strategicznego oraz metody pośrednie – technika „burzy mózgów”, warsztaty planowania strategicznego, konsultacje społeczne.

Przygotowany przez nas dokument składa się z:

  • Części diagnostycznej– prezentującej diagnozę aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej danej jednostki oraz analizę strategiczną SWOT
  • Części programowej– określającej misję, wizję i cele rozwoju oparte na zidentyfikowanych obszarach problemowych, kierunki działań i planowane przedsięwzięcia, potencjalne źródła finansowania inwestycji oraz procedurę wdrażania, monitorowania i ewaluacji strategii

Część diagnostyczna dokumentu jest opracowywana na podstawie badań metodą desk research, obejmującą dane pierwotne i dane wtórne dotyczące stanu istniejącego jednostki. Dane zastane wraz z bieżącą informacją statystyczną umożliwiają przeprowadzenie analizy stanu faktycznego.

W ramach pracy nad dokumentem strategii organizowane są spotkania warsztatowe, w których udział biorą przedstawiciele samorządu, mieszkańcy, przedstawiciele sfery biznesu i organizacji pozarządowych oraz lokalni inicjatorzy społeczni. Celem spotkań jest podjęcie dyskusji nt. bieżących problemów, wyznaczenia kierunków rozwoju oraz dokonanie wyboru najważniejszych przedsięwzięć, które powinny zostać zrealizowane w okresie obowiązywania strategii.

Uzupełnieniem powyższych metod pracy są badania ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców nt. aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Badania te przeprowadzane są równolegle z toczącymi się pracami nad opracowaniem diagnozy i stanowią punkt wyjścia do rozmów podczas organizowanych warsztatów.

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, koncentrującym się na zaplanowaniu działań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie efektywności energetycznej i udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Potrzeba przygotowania i realizacji PGN wynika ze zobowiązań wskazanych w Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Protokole z Kioto oraz przede wszystkim w pakiecie klimatyczno-energetycznym przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku.

Posiadanie takiego dokumentu jest wymagane podczas aplikowania o środki zewnętrzne (w tym unijne) na działania związane z gospodarką niskoemisyjną oraz poprawą efektywności energetycznej (termomodernizacja/modernizacja energetyczna obiektów, budowa ścieżek rowerowych, itp.).

Celem Planu jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, tj.:

  • Redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 r. w stosunku do 1990 r.
  • Zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 20% w ogólnym zużyciu energii (w przypadku Polski 15%)
  • Redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej o 20%
  • Poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i gdzie realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK)

Programy rewitalizacji

Rewitalizacja jest ważną częścią myślenia o rozwoju miasta czy gminy i powinna stać się kluczowym programem społecznym i gospodarczym w odniesieniu do zidentyfikowanych tam obszarów problemowych. Służy podniesieniu atrakcyjności danego obszaru dla podmiotów gospodarczych, jak również wsparciu rozwoju kapitału społecznego oraz podniesieniu jakości życia mieszkańców. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych powinna mieć charakter złożony i interdyscyplinarny, dlatego kluczowe jest prowadzenie zintegrowanych, czyli równoległych i wzajemnie uzupełniających się działań w wielu sferach.

Zidentyfikowanie obszarów problemowych o negatywnych zjawiskach natury społecznej, gospodarczej, przestrzennej, środowiskowej i funkcjonalnej oraz wskazanie potencjalnych sposobów ich zniwelowania w kontekście nadania tym obszarom nowej jakości funkcjonalnej i zapewnienia warunków do ich zrównoważonego rozwoju nastąpi w Lokalnych/Gminnych Programach Rewitalizacji, do opracowania których są zobowiązane wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, chcące prowadzić procesy rewitalizacyjne.

najnowsze publikacje

Innowacyjne projekty na Podlasiu

Czytaj więcej →

Sektor farmaceutyczny może liczyć na wsparcie!

Czytaj więcej →

Sieć otwartych innowacji w Programie Inteligentny Rozwój – konkurs na granty dla MŚP

Czytaj więcej →

Usługi powiązane:

Doradztwo europejskie

Dotacje z innych źródeł

Dotacje z UE

Efektywność energetyczna

Skontaktuj się z nami