Uzyskanie decyzji o wsparciu inwestycji

Kontakt

Hasło „Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną” oznacza, że każda złotówka wydana na rozpoczęcie nowej produkcji, zmianę organizacji produkcji już prowadzonej lub zwiększenie możliwości produkcyjnych może uprawniać do zwolnienia z podatku dochodowego.

Warunkiem jest uzyskanie „Decyzji o wsparciu inwestycji”. Co decyzja o wsparciu oznacza w praktyce? Wydatki poniesione na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub dwuletnie koszty zatrudnienia nowych pracowników będą stanowiły przysługującą przedsiębiorcy pomoc publiczną, dostępną w formie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT). Limit pomocy publicznej będzie zależał od wysokości wydatków na inwestycje lub kosztów zatrudnienia, lokalizacji (dla województw mniej rozwiniętych, o wyższej stopie bezrobocia, wsparcie jest wyższe) i statusu przedsiębiorcy (na większą wartość zwolnienia mogą liczyć podmioty z sektora MŚP). Istotne będzie też tzw. kryterium jakościowe, czyli zgodność całokształtu inwestycji z rządową Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).

Nowe zasady

W 2018 r. wejdzie w życie nowy system wspierania inwestycji, który zastąpi dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Nowe zasady pozwolą skorzystać ze wsparcia niezależnie od miejsca inwestycji, a nie – jak dotychczas – wyłącznie w przypadku jej usytuowania w granicach odpowiedniej strefy.

Jak możemy pomóc?

 • Analiza możliwości uzyskania decyzji o wsparciu, w tym ocena zgodności planowanej inwestycji z wymogami do uzyskania decyzji o jej wsparciu
 • Symulacja wysokości możliwej do uzyskania pomocy publicznej
 • Kompleksowe wsparcie w  postępowaniu w sprawie uzyskania decyzji o jej wsparciu, w tym przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o decyzję, udział w negocjacjach, weryfikacja prawidłowości otrzymanej decyzji
 • Identyfikacja wydatków pod kątem wpływu na wielkość pomocy publicznej
 • Bieżące doradztwo w zakresie rozliczeń korzystania z pomocy publicznej (określenie wartości przysługującego zwolnienia z opodatkowania, rozdział dochodów i kosztów ich uzyskania ze źródeł opodatkowanych i zwolnionych, dokumentacja)
 • Rekomendacje zmian w dokumentach wewnętrznych oraz politykach
 • Zabezpieczenie prawa do skorzystania z pomocy poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnych
 • Kompleksowe wsparcie w przypadku ewentualnych czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowych związanych ze zwolnieniem dochodu z opodatkowania (konsultacje, projekty pism, reprezentowanie przed organami podatkowymi)

*szczegółowo określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 878)
**od dnia wejścia w życie nowych przepisów klauzula dla nowego systemu znajdzie zastosowanie także względem przedsiębiorców posiadających zezwolenia wydane na „starych” zasadach.

Kto może skorzystać z decyzji o wsparciu inwestycji?

Z decyzji o wsparciu inwestycji mogą skorzystać podatnicy, którzy planują dokonanie nowej inwestycji, rozumianej jako inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. Przepisy szczególne mają określić rodzaje działalności, które nie skorzystają ze wsparcia; wyłączenie obejmie jednak tylko nieliczne branże.

Ile można zyskać?

Kwotę przysługującego zwolnienia określa tzw. współczynnik intensywności pomocy. Jest to wskaźnik procentowy określający, w uproszczeniu, jaka część kosztów kwalifikowalnych powiększy kwotę zwolnienia dochodu z opodatkowania. Intensywność pomocy zależna jest od regionu kraju:

Mazowsze w przybliżeniu:

Wielkość pomocy jest uzależniona od statusu przedsiębiorcy (mikro/mały/średni) w rozumieniu przepisów unijnych. Maksymalną intensywność pomocy regionalnej wynikającej z zasad ogólnych:

 • podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku mikro i małych przedsiębiorców, oraz
 • o 10 punktów procentowych – w przypadku średnich.

Kryterium jakościowe

Aby dana inwestycja kwalifikowała się do otrzymania decyzji o wsparciu, musi spełnić tzw. kryterium jakościowe. Jego istotą jest zgodność całokształtu inwestycji z rządową Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie wsparcia konieczne będzie, w zależności od regionu, zdobycie 4-6 punków (na 10 możliwych).

Przedmiotem oceny mają być takie obszary jak:

 • Zrównoważony rozwój (lokalizacja inwestycji w regionach o wysokiej stopie bezrobocia, w mniejszych miejscowościach; wielkość przedsiębiorcy).
 • Rozwój strukturalny (zgodność przedmiotu inwestycji ze strategią rozwojową kraju; stworzenie specjalistycznych, wysokopłatnych miejsc pracy).
 • Rozwój naukowy (działalność badawczo-rozwojowa; współpraca z ośrodkami badawczymi i instytucjami akademickimi).
 • Rozwój zasobów ludzkich (wysokość wynagrodzeń, stabilność zatrudnienia, dodatkowe świadczenia dla pracowników).

Zapraszamy do kontaktu!

Usługi powiązane:

Doradztwo podatkowe

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Interpretacje indywidualne

Pozyskanie kapitału

Skontaktuj się z nami