Due Diligence

Kontakt

Due diligence ma na celu identyfikację i dostarczenie niezależnej i wiarygodnej informacji na temat podmiotu objętego due diligence, zarówno Inwestorowi, jak i Sprzedającemu.

W czasach niepewności gospodarczej pojawia się wiele szans rozwojowych. Inwestorzy poszukujący nowych obszarów wzrostu, perspektyw rozwoju oraz nowych źródeł przychodów podejmują decyzje o akwizycji innych podmiotów. Decyzje te obarczone są wysokim ryzykiem związanym z ograniczonym dostępem do informacji o przedmiocie planowanej transakcji. Rzetelna i wiarygodna informacja zapewnia efektywność i bezpieczeństwo procesu akwizycji. Due diligence przeprowadzane przez nasz dedykowany zespół specjalistów (m. in. z zakresu finansów, prawa podatkowego, prawa bilansowego, handlowego oraz cywilnego) dostarcza Inwestorom takiej informacji.

Due diligence jest instrumentem przydatnym również dla Sprzedającego. Dostarcza mu wiedzy o ryzykach, które mogą zostać zidentyfikowane przez potencjalnych Inwestorów w trakcie procesu akwizycji i pozwala zminimalizować ich wpływ na przebieg negocjacji z Inwestorem, zwiększając tym samym szanse na efektywne wyjście z inwestycji.

Ostateczna lista analizowanych zagadnień będzie pochodną Twoich oczekiwań oraz sugestii przedstawionych przez ekspertów Grant Thornton.

Badanie zakończone zostanie raportem zawierającym między innymi:

 • opis istotnych zdarzeń, operacji i pozycji sprawozdania finansowego, w tym ryzyk i nieprawidłowości,
 • opis istotnych ryzyk i nieprawidłowości podatkowych
 • opis zagrożeń wynikających z uregulowań umownych i korporacyjnych
 • kwantyfikację ryzyk i ich wpływ na wartość podmiotu objętego due diligence
najnowszy raport

Podejmij świadomą i racjonalną decyzję

Korzyści z procesu Due Dilligence

Dla inwestora:

 • Identyfikuje i dostarcza wiarygodne informacje na temat przedmiotu akwizycji
 • Zapewnia wsparcie przy podejmowaniu racjonalnych i optymalnych decyzji inwestycyjnych
 • Pozwala na weryfikację rzetelności wyceny przedmiotu akwizycji
 • Pozwala na ocenę opłacalności inwestycji oraz estymację i minimalizację ryzyka z nią związanego
 • Wyniki due diligence stanowią istotny instrument negocjacji warunków, w tym ceny przedmiotu transakcji

Dla sprzedającego:

 • Identyfikuje oraz dostarcza informacje o kluczowych obszarach oraz ryzykach finansowych i podatkowych, dając możliwość ich wyeliminowania lub minimalizacji przed rozpoczęciem negocjacji z Inwestorem
 • Pozwala na przygotowanie strategii negocjacyjnej uwzględniającej prawdopodobne wyniki due diligence przeprowadzonego przez Inwestora
 • Minimalizuje obciążenie służb finansowo-księgowych poprzez ich przygotowanie do procesu due diligence realizowanego przez Inwestora

Finansowe Due Diligence

Obejmuje:

 • Analizę dokumentów korporacyjnych w celu uzyskania informacji o istotnych zdarzeniach, które mogły mieć wpływ na sytuację finansową i majątkową Spółki oraz na rozliczenia podatkowe
 • Analizę odbiorców i dostawców Spółki oraz istotnych umów pod kątem ryzyk finansowych i podatkowych
 • Analizę zatrudnienia
 • Analizę finansową Spółki obejmującą analizę wskaźnikową oraz analizę przepływów pieniężnych, z uwzględnieniem zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto
 • Weryfikację istotnych pozycji sprawozdania finansowego w oparciu o Polskie Standardy Rachunkowości, z uwzględnieniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • Oszacowania korekt mających wpływ na aktywa netto Spółki oraz wynik finansowy (EBIT/EBITDA)

Podatkowe Due Diligence

Obejmuje:

Podatek dochodowy od osób prawnych

 • Weryfikację zgodności deklarowanych przychodów oraz kosztów z wartościami wynikającymi z ewidencji księgowej
 • Identyfikację i ocenę różnic pomiędzy wielkościami przychodów i kosztów ustalonymi dla celów księgowych I podatkowych wraz z oceną zasadności odpowiednich włączeń i wyłączeń
 • Analizę rodzajów przychodów (w oparciu o przegląd struktury przychodów) w celu ustalenia momentu rozpoznania przychodów dla celów podatkowych
 • Analizę rodzajów kosztów (w oparciu o przegląd struktury kosztów) wraz z przeprowadzeniem na jej podstawie badania szczegółowego dokumentów źródłowych dotyczących istotnych pozycji kosztów (identyfikacja transakcji)
 • Identyfikację transakcji z podmiotami powiązanymi, które mogą kreować ryzyko w zakresie cen transferowych

Podatek od towarów i usług

 • Weryfikację kompletności opodatkowania podatkiem od towarów I usług poprzez uzgodnienie podstawy opodatkowania podatkiem od towarów I usług z wartością przychodów wskazanych dla celów księgowych oraz wartością innych operacji ujętych w ewidencji księgowej stanowiących czynności opodatkowane.
 • Ocenę prawidłowości ujęcia w ewidencji dla celów podatku od towarów i usług dokumentów źródłowych dotyczących zakupu i sprzedaży (badanie metodą wyrywkową)

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • Weryfikację prawidłowości kalkulacji zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowę zlecenia oraz o dzieło)
 • Podatek od nieruchomości
 • Weryfikację prawidłowości opodatkowania

Biznesowe Due Diligence

Obejmuje:

 • Analizę branży (identyfikacja czynników wpływających na wyniki branży, ocena trendów)
 • Analizę pozycji rynkowej Spółki i jej konkurencji (ocena perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa, analiza otoczenia konkurencyjnego Spółki)
 • Analizę organizacji Spółki i jej zatrudnienia (analiza szczebli decyzyjnych oraz odpowiedzialności kluczowych pracowników Spółki i efektywności systemu rachunkowości zarządczej)
 • Analizę prognoz finansowych (analiza przyjętych założeń do projekcji finansowych)
 • Analizę SWOT

Prawne Due Diligence

Obejmuje:

 • Analizę dokumentów korporacyjnych w celu potwierdzenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (m.in. ocena ich ważności i skuteczności)
 • Analizę praw własności składników majątkowych Spółki (nieruchomości, ruchomości, praw użytkowania wieczystego, praw na dobrach niematerialnych)
 • Analizę wierzytelności i długów, stanu roszczeń i podjętych czynności windykacyjnych i egzekucyjnych
 • Analizę stanu prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy
 • Ocenę sytuacji w kontekście postanowień o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Ocenę stanu prawnego wynikającego z przepisów prawa ochrony środowiska – analiza otrzymanych decyzji administracyjnych, protokołów pokontrolnych, opinii

Vendor Assistance

Obejmuje:

 • Stworzenie regulaminu data room
 • Uporządkowanie i administrowanie danymi, w tym sporządzenie wykazu dokumentów, które zostaną udostępnione w trakcie due diligence
 • Opracowanie formy udostępnianych dokumentów
 • Formułowanie odpowiedzi na pytania zadawane przez audytorów
 • Przegląd sprawozdania finansowego oraz rozliczeń podatkowych Spółki w celu identyfikacji kluczowych obszarów oraz ryzyk finansowych i podatkowych

Z naszych usług skorzystało już wiele podmiotów, wśród nich polskie i zagraniczne firmy inwestycyjne, spółki giełdowe oraz fundusze venture capital i private equity.

Aby dowiedzieć się więcej na temat usługi due diligence, zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

najnowsze publikacje

Korzyści z due diligence

Czytaj więcej →

Przejęcie odwrotne – dlaczego nie zawsze strona przejmująca zachowuje kontrolę po połączeniu?

Czytaj więcej →

Nowa ustawa o obligacjach – rozszerzenie możliwości finansowania dłużnego

Czytaj więcej →

Usługi powiązane:

Fuzje i Przejęcia

Wyceny

Sprzedaż firmy

Przejęcie firmy

Skontaktuj się z nami