Due diligence biznesowe,
organizacyjne i kadrowe

Kontakt

Due diligence to dokonanie szczegółowego i wielopłaszczyznowego audytu podmiotu oraz określenie istniejących i potencjalnych ryzyk w poszczególnych płaszczyznach.

Due diligence najcześciej przeprowadzany jest w ramach procesu transakcyjnego – ma na celu identyfikację i dostarczenie niezależnej,  wiarygodnej informacji o badanym podmiocie zarówno Inwestorowi, jak i Sprzedającemu. Badanie due diligence może być także przeprowadzone na potrzeby własne organizacji w celu pozyskania obiektywnej i rzetelnej oceny jej kondycji.

Grant Thornton oprócz due diligence w zakresie finansowym, podatkowym, prawnym, środowiskowym i technicznym oferuje również due diligence biznesowe, organizacyjne i kadrowe (HR), traktując te czynniki jako równie istotne w ocenie kondycji badanego podmiotu.

Biznesowe due diligence obejmuje:

 • analizę branży (identyfikacja czynników wpływających na wyniki branży, ocena trendów, ocena potencjału branży)
 • analizę pozycji rynkowej Spółki i jej konkurencji (ocena perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa, analiza otoczenia konkurencyjnego Spółki)
 • analizę sprzedaży produktów/usług (określenie cyklu życia produktu/usługi, identyfikacja produktów substytucyjnych i komplementarnych, wymagań jakościowych produktu/usługi, ocena polityki cenowej, kanałów dystrybucji, działań marketingowych)
 • analizę założeń i prognoz finansowych (analiza przyjętych założeń do projekcji finansowych)
 • analizę SWOT

Organizacyjne due diligence obejmuje:

 • analizę realizowanych procesów
 • analizę struktury organizacyjnej (elementów składowych struktury – stanowisk, komórek, jednostek, pionów organizacyjnych oraz relacji między nimi)
 • analizę systemu zarządzania organizacją, w tym zasad podejmowania decyzji
 • analizę obiegu dokumentów i informacji

Kadrowe due diligence (HR due diligence) obejmuje:

 • analizę sytuacji kadrowej (poziom i dynamika zatrudnienia, struktura zatrudnienia według różnych kryteriów, retencja pracowników, niedobory/nadwyżki kadrowe)
 • analizę zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji (m.in. sposoby doboru, rekrutacji, selekcji pracowników, system adaptacji pracowników, system oceny pracowniczej, system motywacji i premiowania, system rozwoju zawodowego, szkoleń, ścieżek kariery, modele kompetencyjne)
 • analizę systemu wynagradzania i kosztów pracy, analizę form zatrudniania.

Ostateczna lista analizowanych zagadnień będzie pochodną Państwa oczekiwań oraz sugestii przedstawionych przez ekspertów Grant Thornton.

W ramach due diligence, uwzględniając jego cel oraz charakter, w trybie stacjonarnym lub zdalnym (korzystając z tzw. virtual data room), analizujemy dokumentację oraz dane dotyczące badanego podmiotu. Następnie prezentujemy kluczowe wnioski (raport końcowy, streszczenie menedżerskie).

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Skontaktuj się z nami