Restrukturyzacje i reorganizacje

Kontakt

Restrukturyzacje i reorganizacje mają jeden wspólny mianownik – zmiany. Najważniejsze, by wiązały się one z osiągnięciem korzyści dla organizacji i jej właścicieli.

Świadcząc usługi w zakresie restrukturyzacji i reogranizacji, wypracowujemy tylko takie koncepcje, które zmierzają do osiągnięcia najbardziej optymalnych dla organizacji rozwiązań, przy jednoczesnym maksymalizowaniu korzyści jej właścicieli.

Proces restrukturyzacji / reorganizacji w przedsiębiorstwie

Zakres wdrażanych zmian może obejmować:

 • strukturę organizacyjną rozumianą jako układ komórek organizacyjnych i powiązań między nimi
 • podmioty zarządzania (ośrodki i procesy decyzyjne)
 • standardy i procedury postępowania oraz sposób ich sformalizowania (dokumentacja organizacyjna)
 • procesy biznesowe i procesy wsparcia realizowane w organizacji
 • funkcje i zadania realizowane na rzecz poszczególnych procesów

Projekty w zakresie restruktyryzacji i reorganizacji rozpoczynamy audytem nakierowanym na ocenę aktualnych rozwiązań.

W trakcie prac diagnostycznych wykonujemy m.in.:

 • badania identyfikujące kluczowe niesprawności organizacyjne, kulturę organizacyjną, zaangażowanie pracowników
 • diagnozę dojrzałości organizacyjnej, która pozwala określić sposób przechodzenia organizacji na wyższe poziomy dojrzałości (doskonalenie organizacji)
 • identyfikację i analizę procesów biznesowych i wsparcia
 • ocenę dotychczas wprowadzonych zmian organizacyjnych
 • przegląd dokumentacji organizacyjnej
 • określenie konsekwencji utrzymania się niesprawności i dysfunkcji organizacyjno-zarządczych

Skupiamy się na opracowaniu projektu zmian eliminujących zidentyfikowane niesprawności bądź wzmacniających pozytywne aspekty funkcjonowania. Nasz projekt może mieć charakter modelu ideowego, prezentującego istotę proponowanych zmian lub modelu aplikacyjnego, gotowego do wdrożenia wraz z programem implementacji (zarządzanie zmianą). Może być też połączony z modelowaniem bądź optymalizowaniem procesów biznesowych i procesów wsparcia.

Dostarczane wartości:

 • uzyskasz niezależne spojrzenie na rzeczywistą sytuację organizacyjną
 • będziesz potrafił mediować w przypadku utrwalonych konfliktów
 • otrzymasz rozwiązania zapewniające sprawny rozwój organizacji.

Więcej informacji na temat usługi można uzyskać, kontaktując się z naszymi doradcami.

Skontaktuj się z nami