Emisja obligacji Catalyst

Kontakt

Emisja obligacji Catalyst to bardziej elastyczna niż kredyt bankowy forma finansowania długiem, w której to pozyskujący finansowanie określa warunki, na jakich zaciąga zobowiązanie.

Dla przedsiębiorców istotna jest również większa swoboda w zakresie doboru form zabezpieczenia, niż to ma miejsce w przypadku kredytu bankowego. Powyższe zalety czynią obligacje coraz bardziej popularną formą pozyskiwania kapitału.

Jako Autoryzowany Doradca rynku notowań obligacji Catalyst posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, by przeprowadzić proces emisji obligacji i w razie potrzeby wprowadzić obligacje na Catalyst. W ramach usługi nasi doradcy przygotują model finansowy spółki weryfikujący jej zdolność do obsługi obligacji, ponadto zajmą się formalną stroną procesu, w tym opracowaniem niezbędnych dokumentów i doprowadzeniem do ustanowienia zabezpieczeń. Aby realizowane działania prezentowały spójną wizję biznesową, koordynujemy prace wszystkich zaangażowanych stron.

Zakres prac realizowanych przez doradców Grant Thornton obejmuje:

Określenie zainteresowania projektem, w tym:

 • określenie optymalnej strategii pozyskania finansowania,
 • sporządzenie modelu finansowego,
 • sporządzenie teasera informacyjnego,
 • określenie wstępnego zainteresowania inwestorów.

Spotkania, negocjacje i pozyskanie kapitału, w tym:

 • sporządzenie dokumentacji ofertowej,
 • road show oraz negocjacje z inwestorami,
 • przygotowanie niezbędnych uchwał i umów,
 • koordynację przydziału obligacji oraz wypłaty środków na konto spółki.

Spełnienie wymogów formalnych związanych z wprowadzeniem do obrotu na Catalyst:

 • sporządzenie dokumentacji rejestrowej, w tym dokumentu informacyjnego,
 • złożenie wniosków do GPW i KDPW,
 • przygotowanie do pierwszego dnia notowań obligacji.

Dzięki posiadanym kompetencjom i zaangażowaniu w każdy projekt, nasi doradcy zminimalizują ryzyko niepowodzenia procesu. Efektem naszych działań jest kompleksowe wsparcie w całym procesie emisji obligacji, tak, aby w maksymalnym stopniu odciążyć osoby zaangażowane bezpośrednio w rozwój biznesu po stronie Klienta.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi Autoryzowanymi Doradcami Catalyst, którzy z chęcią przekażą więcej informacji na temat procesu emisji obligacji.

Perspektywy rozwoju rynku Catalyst

Relacja wartości łącznych emisji obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst do PKB w Polsce jest na poziomie niższym niż na rynkach krajów rozwiniętych. Świadczy to o ogromnym potencjale drzemiącym w tym segmencie.

Polskie przedsiębiorstwa dostrzegają korzyści jakie niesie za sobą notowanie obligacji na rynku publicznym. Zaufało nam wiele podmiotów, zarówno przedsiębiorstw dojrzałych, jak i rozwijających się. Wiemy jak skutecznie wspierać w pozyskaniu finansowania dłużnego oraz wprowadzenia instrumentów do obrotu na Catalyst. Nasz zespół ekspertów zadba, aby Państwa firma w sposób najbardziej dopasowany do potrzeb i możliwości, skorzystała z perspektyw jakie daje dodatkowe finansowanie w postaci emisji obligacji.

Wprowadzenie na rynek Catalyst

Debiut na Catalyst poprzedza złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu oraz odpowiedniego dokumentu rejestrowego jakim może być:

 • dokument informacyjny (w przypadku wprowadzania emisji obligacji prywatnych na rynek alternatywny GPW i/lub BondSpot);
 • nota informacyjna (w przypadku, gdy inne instrumenty finansowe danego emitenta są przedmiotem notowania na rynku regulowanym lub alternatywnym);
 • prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne (w przypadku wprowadzania emisji publicznych oraz w przypadku wprowadzania instrumentów finansowych na rynek regulowany).

Emitenci mają również możliwość uzyskania autoryzacji emisji instrumentów  finansowych. W wyniku autoryzacji dana seria obligacji, która nie musi posiadać formy zdematerializowanej, jest rejestrowana w publicznie dostępnym systemie informacyjnym Catalyst.

Emitenci instrumentów dłużnych notowanych w alternatywnym systemie obrotu mogą współpracować z Autoryzowanym Doradcą, podmiotem, który wspiera emitentów w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, a także przygotowuje we współpracy z emitentem dokument, będący podstawą wprowadzenia instrumentów do obrotu

Ustawa o ofercie definiuje dwa sposoby przeprowadzenia emisji obligacji, tj. ofertę publiczną oraz ofertą niepubliczną, powszechnie nazywaną ofertą prywatną.

Ofertą prywatną obligacji jest proponowanie nabycia papierów wartościowych skierowane do co najwyżej 99 imiennie wskazanych inwestorów. W tym przypadku nie jest wymagane sporządzanie ani prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.
Przykładowy harmonogram procesu wprowadzenia na Catalyst w drodze oferty prywatnej

Obrót instrumentami dłużnymi odbywa się na dwóch rynkach: detalicznym i hurtowym, zarządzanych odpowiednio przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A. Każdy z rynków dzieli się dodatkowo na dwie platformy: alternatywną i regulowaną. Każdy z instrumentów dłużnych może być notowany zarówno na platformie GPW, jak i BondSpot.

 

Podstawowym dokumentem regulującymi funkcjonowanie rynku są Zasady działania Catalyst. Dodatkowo każda z platform posiada swoje wewnętrzne regulacje:

 • rynek regulowany (prowadzony przez GPW) – Regulamin Giełdy, w zakresie giełdowego regulowanego rynku obligacji;
 • rynek regulowany (prowadzony przez BondSpot) – Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego, w zakresie regulowanego obrotu pozagiełdowego w ramach Catalyst;
 • alternatywny system obrotu (prowadzony przez GPW) – Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW w ramach Catalyst;
 • alternatywny system obrotu (prowadzony przez BondSpot) – Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez BondSpot w ramach Catalyst.

Ponadto funkcjonowanie rynku opiera się na aktach prawnych dotyczących rynku kapitałowego: Ustawie o obligacjach, Ustawie o ofercie publicznej oraz Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.

Zrealizowane projekty Catalyst

najnowsze publikacje

Oprocentowanie na rynku Catalyst

Czytaj więcej →

Lato emisji na Catalyst

Czytaj więcej →

Spółki sięgają po finansowanie dłużne – analiza pierwszego półrocza na rynku Catalyst

Czytaj więcej →

Usługi powiązane:

Pozyskanie kapitału

Debiut na NewConnect

Private equity/Venture Capital

Współpraca z bankami

Skontaktuj się z nami