Zarządzanie ryzykiem finansowym

Kontakt

Zespół Zarządzania Ryzykiem Finansowym zapewnia kompleksowe wsparcie w wycenie instrumentów finansowych, neutralizowaniu ryzyka rynkowego, negocjacjach cenowych transakcji zabezpieczających oraz dostarczaniu infrastruktury do zarządzania ryzykiem. Specjalizujemy się w praktycznym wykorzystaniu produktów pochodnych w celu maksymalizacji przychodów oraz minimalizacji kosztów biznesu.

Zespół ekspertów Grant Thornton wskaże, jak efektywnie i po jakich cenach można zabezpieczać ryzyko stopy procentowej wynikające z umów fundingowych. Wpłynie na uzyskanie pełnej kontroli nad wielkością marż podczas bieżącej aktywności na rynku produktów skarbowych. Ponadto – dzięki naszym narzędziom i doświadczeniu – wycena instrumentów pochodnych, a tym samym prowadzenie rachunkowości zabezpieczeń, będzie łatwiejsze i bardziej przyjemne.

Istotne fakty wpływające na konieczność wdrożenia Zarządzania Ryzykiem Finansowym

 • wynegocjowanie z bankiem korzystnej ceny finansowania nie wystarczy do bezpiecznego zrealizowania transakcji
 • podpisując z bankiem umowę ramową na produkty skarbowe przedsiębiorcy mają niewielki wpływ na marże sprzedażowe nakładane przez banki podczas dokonywania bieżących transakcji
 • wdrożenie rachunkowości zabezpieczeń wcale nie musi stanowić wielkiego wyzwania

Rynki finansowe od lat są katalizatorem wszelkich zawirowań w globalnym życiu gospodarczym i politycznym. Funkcjonowanie w ich otoczeniu to jak podróż po wzburzonym oceanie. Wszystkie firmy i samorządy zaangażowane w wymianę walutową, posiadające finansowanie oparte o zmienną stopę procentową lub realizujące inwestycje zależne od cen instrument finansowych, są narażone na ryzyko strat:

 • w sytuacji braku podjęcia decyzji o zabezpieczeniu – z powodu zmian cen instrumentów finansowych,
 • po podjęciu decyzji o zabezpieczeniu – np. z powodu braku kontroli nad wielkością marż sprzedażowych banków w czasie zawierania transakcji lub z powodu braku odpowiedniej infrastruktury wspierającej zarządzanie ryzykiem.

Nowa usługa! Wycena wartości godziwej IRS | Zobacz więcej >>

Jesteśmy bardzo efektywni!

Zapewnia to pierwszy w Polsce model biznesowy, łączący w sobie:

 • zespół najlepszych specjalistów – zarówno matematyków finansowych z wieloletnią praktyką bankową, jak i osoby tworzącej rozwiązania dla największych polskich korporacji oraz jednostek samorządu terytorialnego, posiadającej doświadczenie w zarządzaniu największymi portfelami instrumentów pochodnych,
 • posiadanie licencji systemu pozwalającego na budowę narzędzi wspierających zarządzanie ryzykiem rynkowym i wycenę dowolnych instrumentów finansowych „na żywo” z dostępem do bieżących cen rynku międzybankowego,
 • model współpracy w ramach zespołu gwarantujący najwyższą jakość, elastyczność i szybkość w dostarczaniu rozwiązań
Zarządzanie ryzykiem rynkowym w projektach fundingowych

Finansowanie to krwiobieg każdej gospodarki. Uczestnictwo w rynku długu warunkuje rozwój, ale też oznacza konieczność zmierzenia się ze złożoną materią wyceny portfeli dłużnych, identyfikacją ryzyka rynkowego z nimi związanego oraz zarządzania tym ryzykiem. Niezależnie od wymogów regulacyjnych, dotyczących różnych sektorów życia gospodarczego, ryzyka te mają w praktyce podobną naturę dla wszystkich kredytobiorców – przedsiębiorstw oraz samorządów. Ryzyka te powinny być na bieżąco analizowane oraz zabezpieczane. Zespół Zarządzania Ryzykiem Finansowym zapewnia:

 • przeprowadzanie benchmarkingu transakcji zabezpieczających (IRS, CIRS, Caps, Floors, strategie opcyjne) na bazie budowanych w tym celu kalkulatorów,
 • budowę efektywnych strategii zabezpieczających ryzyko stopy procentowej,
 • rynkową wycenę wartości i wrażliwości portfeli fundingowych,
 • rynkową wycenę portfeli instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyko stopy procentowej,
 • budowę narzędzi lub dostarczanie raportów służących do zarządzania ryzykiem stopy procentowej,
 • budowę narzędzi lub dostarczanie raportów wspierających rachunkowość zabezpieczeń w związku z zabezpieczaniem ryzyka stopy procentowej,
 • budowę narzędzi lub dostarczanie raportów służących do pomiaru ryzyka rynkowego (np. analiza VaR) wynikającego z posiadania instrumentów indeksowanych do zmiennej stopy procentowej,
 • stworzenie lub audyt polityki zabezpieczeń ryzyka stopy procentowej.

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Według ankiety przeprowadzonej w 2006 roku wśród reprezentatywnej grupy kilkuset dyrektorów finansowych globalnych korporacji, ryzyko walutowe, spośród listy kilkudziesięciu rodzajów ryzyka, uznane zostało potencjalnie za najkosztowniejsze, gdyby się zmaterializowało, a wcześniej nie zostało zabezpieczone. Przytoczone wyniki ankiety wydają się o tyle ciekawe, że po dwóch latach od jej przeprowadzenia wybuchł światowy kryzys finansowy i ceny na rynkach walutowych wykazały największą zmienność w całej historii ich istnienia. W kolejnych latach kryzys opcji walutowych w Polsce dodatkowo pokazał, jak ważną kwestią dla każdego uczestnika rynku walutowego powinno być efektywne zarządzanie ryzykiem. Aby chronić przedsiębiorców przed podobnymi sytuacjami, Zespół Zarządzania Ryzykiem Finansowym zapewnia:

 • przeprowadzanie benchmarkingu transakcji zabezpieczających (Forwards, walutowe opcje waniliowe, walutowe opcje egzotyczne, strategie opcyjne),
 • budowę efektywnych strategii zabezpieczających ryzyko walutowe,
 • rynkową wycenę wartości i wrażliwości portfeli generujących ryzyko walutowe,
 • rynkową wycenę portfeli instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyko walutowe,
 • budowę narzędzi lub dostarczanie raportów służących do zarządzania ryzykiem walutowym,
 • budowę narzędzi lub dostarczanie raportów wspierających rachunkowość zabezpieczeń,
 • budowę narzędzi lub dostarczanie raportów służących do pomiaru ryzyka rynkowego (np. analiza VaR) związanych z instrumentami walutowymi,
 • stworzenie lub audyt polityki zabezpieczeń ryzyka walutowego.

Zarządzanie ryzykiem w projektach PPP

Podstawą każdej umowy PPP jest prawidłowy model finansowy, w którym jednym z najważniejszych elementów jest koszt finansowania oraz jego zmiany wynikające z wahań cen rynkowych stóp procentowych. Zapewniamy kompleksowe wsparcie we wskazaniu źródeł oraz wielkości ryzyka rynkowego w projektach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz w ich zabezpieczaniu poprzez:

 • szacowanie rynkowej wartości i wrażliwości portfeli kredytowych
 • dobór najbardziej efektywnej strategii zabezpieczeń,
 • benchmarking transakcji zabezpieczających.

Zarządzanie ryzykiem płynności

Efektywne zarządzanie płynnością stanowi podstawę bezpiecznego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Może też stanowić źródło dodatkowych przychodów dzięki polityce lokowania ewentualnych nadwyżek finansowych w zgodzie z profilem ryzyka rynkowego firmy. Wspieramy w tym zakresie poprzez:

 • budowę narzędzi służących do analizy struktury płynności (wskaźniki płynności, urealniona luka płynności, osad, koncentracja depozytów, testy warunków skrajnych)
 • lokowanie nadwyżek finansowych w instrumenty zarówno rynku pieniężnego, jak i opcyjnego o profilu dającym z jednej strony gwarancję bezpieczeństwa lokowanych środków z drugiej – możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zwrotów z ulokowanego kapitału.

Nowa usługa! Wycena wartości godziwej IRS

W ramach Zespołu Zarządzania Ryzykiem Finansowym uruchomiliśmy nowy produkt – Raport z wyceną wartości godziwej transakcji IRS, opartej o kwotowania pochodzące z rynku międzybankowego.

Czy wiesz, że bank, oferując Twojej firmie transakcję IRS, zawsze zawiera w niej swoją marżę? Czy wiesz, jaka jest jej wysokość i jak mocno możesz ją obniżyć w trakcie negocjacji? Nasze raporty pozwalają Klientom odpowiedzieć na te pytania i przynoszą tym samym oszczędności warte kilkaset tysięcy, a nawet miliony złotych.

Elementy usługi wycena wartości IRS

Dzięki posiadaniu doświadczonego zespołu najwyższej klasy matematyków finansowych, praktycznego doświadczenia w handlu instrumentami pochodnymi oraz licencji na systemy EIKON firmy Thomson Reuters dostarczamy opracowania, w których:

 • sprawdzamy dla naszych Klientów, jaka była faktyczna cena transakcji Interest Rate Swap na rynku międzybankowym (bez marży baku), którą nasz Klient zawarł w przeszłości,
 • dostarczamy informację na temat bieżącej ceny międzybankowej transakcji IRS, którą nasz Klient ma zamiar zawrzeć,
 • wskazujemy, jaka jest godziwa, międzybankowa wartość wcześniej zawartej transakcji IRS – czyli rynkowa wartości NPV (definiowane także jako early termination fee) transakcji IRS dla dowolnej daty z przeszłości,
 • wskazujemy, jaka powinna być wartość tej części stałej stopy procentowej oferowanej w kredycie naszemu Klientowi, która pochodzi z kwotowań rynku międzybankowego (czyli wynika z kwotowania z rynku IRS).

Cena: 5.000 PLN netto*

Zapraszamy do współpracy!

* Cena dotyczy standardowego raportu, dla jednej transakcji, w której:
– walutą jest PLN lub EUR,
– częstotliwości płatności odsetek w IRS jest regularna i ta sama, zarówno dla stopy zmiennej jak i stałej, oparta o 1M WIBOR, 3M WIBOR, 6M WIBOR, 1Y WIBOR, 1M EURIBOR, 3M EUROBOR, 6M EURIBOR lub 1Y EURIBOR,
– długość IRS wynosi od 1 roku do 10 lat.
Dla transakcji odbiegających od standardu (np. inne waluty, nieregularne częstotliwości itp.) oraz dla transakcji CIRS – cena podlega osobnym negocjacjom. Nominały transakcji mogą być dowolne, według przesłanego harmonogramu. Do sporządzenia raportu z wyceną potrzebujemy jedynie potwierdzenia zawartej transakcji z bankiem, w której znajduje się harmonogram transakcji, lub uzgodniony z bankiem harmonogram – w przypadku transakcji, która ma dopiero zostać zawarta.

Usługi powiązane:

Partnerstwo Publiczno Prywatne (PPP)

Zarządzanie ryzykiem

Konsulting biznesowy

Zarządzanie ryzykiem biznesowym

Skontaktuj się z nami