PARP w marcu br. ogłosiło nabór wniosków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw o dofinansowanie projektów dotyczących zakupu od Instytucji Otoczenia Biznesu usługi proinnowacyjnej w ramach poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Co można realizować w ramach wsparcia?

Dofinansowanie  mogą otrzymać  projekty dotyczące zakupu następujących rodzajów usług proinnowacyjnych świadczonych przez IOB wspierających wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy:

1) usług doradczych w zakresie innowacji (w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia KE nr 651/2014) oznaczających doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone,albo

2) usług doradczych w zakresie innowacji (o których mowa w pkt 1 oraz usług wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia KE nr 651/2014) oznaczających udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów, procesów i usług.

Dofinansowanie mogą otrzymać dodatkowo projekty dotyczące realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej.

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Konkurs skierowany jest wyłącznie do podmiotów spełniających kryteria MŚP.

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla projektów realizowanych poza województwem mazowieckim.

Sprawdź Dotacje z UE Grant Thornton

Alokacja

Do rozdysponowania przeznaczono kwotę 70 mln zł.

Wysokość wsparcia

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem, a także minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji wynosi 50 000 zł.

Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji wynosi 500 000 zł.

Maksymalna intensywność pomocy

Maksymalna intensywność dofinansowania dla usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie i 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców.

Nabór wniosków

Konkurs jest podzielony na 4 rundy.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:

1) dla rundy I  – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 10 kwietnia 2018 r. do 31 maja 2018 r.;

2) dla rundy II – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 1 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r.;

3) dla rundy III – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 września 2018 r.;

4) dla rundy IV – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 1 października 2018 r. do 25 października 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Inne ważne informacje

Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie.

Usługa proinnowacyjna może być świadczona przez maksymalnie trzy IOB wybrane przez wnioskodawcę przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakładana do realizacji w projekcie  usługa musi być świadczona przez akredytowane IOB albo IOB zgłoszone do akredytacji. Akredytacja IOB powinna dotyczyć zakresu usług wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie. Zgłoszenie IOB do akredytacji w zakresie usług wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie musi nastąpić nie później niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. IOB wskazana przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie musi zostać akredytowana w zakresie usług wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie przed podpisaniem (zawarciem) umowy o dofinansowanie projektu.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie możliwe jest zawarcie z wykonawcami, w tym z IOB, umów warunkowych związanych z realizacją zadań przewidzianych w projekcie z warunkiem zawieszającym do czasu złożenia wniosku o dofinansowanie lub uzyskania dofinansowania na realizację projektu. Umowa warunkowa musi zawierać zobowiązanie do realizacji zakresu zamówienia w okresie realizacji projektu.

AUTOR : Łukasz Smetaniuk, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie 10 kwietnia rusza dofinansowanie na zakup usług proinnowacyjnych w MŚP

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.