Treść artykułu

PARP w marcu br. ogłosiło nabór wniosków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw o dofinansowanie projektów dotyczących zakupu od Instytucji Otoczenia Biznesu usługi proinnowacyjnej w ramach poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Co można realizować w ramach wsparcia?

Dofinansowanie  mogą otrzymać  projekty dotyczące zakupu następujących rodzajów usług proinnowacyjnych świadczonych przez IOB wspierających wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy:

1) usług doradczych w zakresie innowacji (w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia KE nr 651/2014) oznaczających doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone,albo

2) usług doradczych w zakresie innowacji (o których mowa w pkt 1 oraz usług wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia KE nr 651/2014) oznaczających udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów, procesów i usług.

Dofinansowanie mogą otrzymać dodatkowo projekty dotyczące realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej.

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Konkurs skierowany jest wyłącznie do podmiotów spełniających kryteria MŚP.

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla projektów realizowanych poza województwem mazowieckim.

Potrzebujesz wsparcia?

Sprawdź Dotacje z UE Grant Thornton

Alokacja

Do rozdysponowania przeznaczono kwotę 70 mln zł.

Wysokość wsparcia

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem, a także minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji wynosi 50 000 zł.

Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji wynosi 500 000 zł.

Maksymalna intensywność pomocy

Maksymalna intensywność dofinansowania dla usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie i 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców.

Nabór wniosków

Konkurs jest podzielony na 4 rundy.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:

1) dla rundy I  – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 10 kwietnia 2018 r. do 31 maja 2018 r.;

2) dla rundy II – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 1 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r.;

3) dla rundy III – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 września 2018 r.;

4) dla rundy IV – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 1 października 2018 r. do 25 października 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Inne ważne informacje

Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie.

Usługa proinnowacyjna może być świadczona przez maksymalnie trzy IOB wybrane przez wnioskodawcę przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakładana do realizacji w projekcie  usługa musi być świadczona przez akredytowane IOB albo IOB zgłoszone do akredytacji. Akredytacja IOB powinna dotyczyć zakresu usług wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie. Zgłoszenie IOB do akredytacji w zakresie usług wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie musi nastąpić nie później niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. IOB wskazana przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie musi zostać akredytowana w zakresie usług wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie przed podpisaniem (zawarciem) umowy o dofinansowanie projektu.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie możliwe jest zawarcie z wykonawcami, w tym z IOB, umów warunkowych związanych z realizacją zadań przewidzianych w projekcie z warunkiem zawieszającym do czasu złożenia wniosku o dofinansowanie lub uzyskania dofinansowania na realizację projektu. Umowa warunkowa musi zawierać zobowiązanie do realizacji zakresu zamówienia w okresie realizacji projektu.

AUTOR : Łukasz Smetaniuk, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane