Od 1 kwietnia 2014 r. zmienił się katalog pojazdów uprawniających do pełnego odliczenia podatku VAT. Nowelizacja Ustawy VAT wymusza na wielu przedsiębiorcach przeprowadzenie nowych badań technicznych. Są one konieczne by potwierdzić spełnienie przez dany samochód warunków (klasyfikacji) przynależności do danej grupy pojazdów, uprzywilejowanej pod względem odliczania podatku VAT.

Podatek VAT można odliczać w całości od wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi w pełni do działalności gospodarczej. Jedną z grup pojazdów, które uprawniają do pełnego odliczenia są pojazdy, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Są to:

a) pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

 • klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
 • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

b) pojazdy samochodowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

Spełnienie wymagań dla tych pojazdów stwierdza się na podstawie:

 • dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów,
 • potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz
 • dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Oznacza to, że podatnik powinien – w odniesieniu do tych pojazdów posiadać zaświadczenie z stacji kontroli oraz wpis w dowodzie (łącznie dwa dokumenty).

Prawo do pełnego odliczenia  podatku dają także wykorzystywane w działalności gospodarczej pojazdy specjalne, takie jak:

 • agregat elektryczny/spawalniczy,
 • do prac wiertniczych,
 • koparka, koparko-spycharka,
 • ładowarka,
 • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
 • żuraw samochodowy.

Sprawdź Interpretacje indywidualne Grant Thornton

 

Spełnienie wymagań dla tych pojazdów stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (homologacja, karta drogowa, dowód rejestracyjny).

W związku ze zmianą katalogu pojazdów, co do których stwierdzenie spełnienia technicznych warunków dokonywane było na podstawie dodatkowego badania technicznego, zaświadczenia wydane na tę okoliczność do dnia 31 marca 2014 r. tracą – z jednym opisanym poniżej wyjątkiem – swoją moc. Konieczne jest zatem przeprowadzenie „nowego” dodatkowego badania technicznego. Badanie to powinno zostać przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli przed 1 lipca 2014 r.).

Jeżeli przed upływem najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego lub przed 1 lipca 2014 r. pojazd ma być przedmiotem dostawy, wówczas dodatkowe badanie techniczne powinno być przeprowadzone nie później niż przed dniem dostawy. W tym wypadku zatem badanie musi być przeprowadzone wcześniej, niż w trzymiesięcznym okresie karencji.

Nowego badania technicznego nie ma potrzeby przeprowadzać tylko dla dwóch rodzajów pojazdów:

 • mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą,
 • klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van.

Zachowują swoją ważność dla potrzeb stosowania nowych przepisów, o ile w pojazdach tych nie zostały wprowadzone zmiany skutkujące niespełnieniem warunków technicznych uprawniających do pełnego odliczenia podatku VAT.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Badania techniczne samochodów - po 1 kwietnia 2014

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.