NCBiR w lutym br. ogłosiło nabór wniosków dla przedsiębiorstw posiadających certyfikat Seal of Excellence o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Co można realizować w ramach wsparcia?

W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów, które:

 • obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania) oraz
 • zostały złożone do SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku do NCBR, oraz
 • otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) (z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania)

Elementem projektu mogą być także prace przedwdrożeniowe (do 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu).

Miejsce realizacji projektu musi znajdować się w województwie innym niż mazowieckie.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Konkurs skierowany jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których projekty zostały ocenione pozytywnie przez Komisję Europejską w ramach SME Instrument (faza II) i otrzymały certyfikat Seal of Excellence, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania w ramach SME Instrument (faza II).

Alokacja

Do rozdysponowania przeznacono kwotę 50 mln zł.

Wysokość wsparcia

Dofinansowanie nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe;
 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – maksymalnie 50 mln euro.

Maksymalna intensywność pomocy wynosi:

Status przedsiębiorcy Badania przemysłowe Prace rozwojowe Prace przedwdrożeniowe
mikro 80% 60% – pomoc de minimis – 90%,
– usługi doradcze dla MŚP – 50%
małe
średnie 75% 50%


Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w okresie od 3 kwietnia do 28 grudnia 2018 r., przy czym konkurs podzielony jest na 9 rund trwających:

 1. od 3 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r.;
 2. od 1 maja do 31 maja 2018 r.;
 3. od 1 czerwca do 30 czerwca 2018 r.;
 4. od 1 lipca do 31 lipca 2018 r.;
 5. od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r.;
 6. od 1 września do 30 września 2018 r.;
 7. od 1 października do 31 października 2018 r.;
 8. od 1 listopada do 30 listopada 2018 r.;
 9. od 1 grudnia do 28 grudnia 2018 r. do godziny 16:00.

Inne ważne informacje

Informacje podawane we wniosku o dofinansowanie muszą dotyczyć tego samego przedsięwzięcia, które otrzymało certyfikat Seal of Excellence. Dane we wniosku o dofinansowanie składanym do NCBR muszą być spójne z danymi przedstawianymi Komisji Europejskiej, a ewentualne modyfikacje mogą wynikać jedynie z dostosowania projektu złożonego w ramach SME Instrument (faza II) do wymogów pomocy publicznej i pomocy de minimis obowiązujących w konkursie NCBR.

W przypadku otrzymania kilkukrotnie certyfikat Seal of Excellence na projekt opisujący to samo przedsięwzięcie, do wniosku o dofinansowanie składanego do NCBR Wnioskodawca załącza wniosek oceniony jako ostatni przez Komisję Europejską, adekwatny certyfikat Seal of Excellence oraz Kartę oceny merytorycznej dla tego wniosku.

Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie), w terminie 3 lat od zakończenia projektu.

AUTOR : Łukasz Smetaniuk, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.