Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z początkiem lutego br. ogłosiło nabór projektów dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów przedsiębiorstw na projekty badawczo-rozwojowe w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez duże przedsiębiorstwa i konsorcja Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Co można realizować w ramach wsparcia?

W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania). Elementem projektu mogą być także prace przedwdrożeniowe (do 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu).

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Beneficjentami programu będą duzi przedsiębiorcy albo konsorcja przedsiębiorstw składające się wyłącznie z przedsiębiorców (od 2 do 5 firm, przy czym musi być duży przedsiębiorca). Każdy z konsorcjantów zobligowany jest brać udział w realizacji badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Ponadto przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa może wynieść maksymalnie:

 • 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych zaplanowanych w projekcie – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;
 • 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych zaplanowanych w projekcie przez danego przedsiębiorcę – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw;
 • 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis zaplanowanych przez danego przedsiębiorcę

W przypadku realizacji projektu w ramach konsorcjum, Lider konsorcjum oraz Konsorcjanci nie mogą zlecać sobie nawzajem realizacji prac w projekcie.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Wysokość wsparcia

Alokacja: Do rozdysponowania przeznaczono kwotę 700 000 000 PLN.

Dofinansowanie nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe;
 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych;
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – maksymalnie 50 mln euro.

Maksymalna intensywność pomocy wynosi:

Status przedsiębiorcy Badania przemysłowe Prace rozwojowe Prace przed-wdrożeniowe
mikro 80% 60% pomoc de minimis – 90%

usługi doradcze dla MŚP – 50%

małe
średnie 75% 50%
duże 65% 40%

 

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w okresie od 1 marca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r., przy czym konkus podzielony jest na 4 rundy trwające:

 1. od 1 marca do 31 marca;
 2. od 1 kwietnia do 30 kwietnia;
 3. od 1 maja do 31 maja;
 4. od 1 czerwca do 29 czerwca (do godziny 16:00).

Inne ważne informacje

Warunkiem otrzymania przez duże przedsiębiorstwo wsparcia w konkursie jest wykazanie we wniosku o dofinansowanie występowania (w trakcie realizacji projektu lub w okresie trwałości) efektu dyfuzji do polskiej gospodarki poprzez opis planowanej współpracy (w tym także w ramach podwykonawstwa) z mającymi siedzibę w Polsce MŚP, organizacją pozarządową lub organizacją badawczą.

Weryfikacji podlegałoi będzie, czy rozwiązanie będące przedmiotem projektu wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację, stanowiącą załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r.

W ramach konkursu będą mogą zostać dofinansowane wyłącznie projekty, których rezultat stanowi innowację produktową lub procesową oraz charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku, w kontekście posiadanych przez niego nowych cech, funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku.

AUTOR:  Łukasz Smetaniuk, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Dofinansowanie projektów R&D w ramach „Szybkiej Ścieżki”

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.